следващ
предишен
елементи

Article

Време е за действия за защита на климата, природата и хората

Смяна на език
Article Публикуван 28-01-2020 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
2019-та година ще бъде запомнена като повратна точка в действията за защита на климата и околната среда в Европа. Милиони европейци и хора от целия свят участват в демонстрации и призовават политиците да предприемат действия. Оценки, базирани на научни доказателства, включително докладът за състоянието на околната среда (SOER 2020) на Европейската агенция за околна среда, изтъкват изключителното значение на предстоящите предизвикателства и нуждата от спешни действия. Тези призиви вече се превръщат в политическа пътна карта. Европейският зелен пакт, представен от Европейската комисия, е обещаващо начало на предстоящото критично десетилетие.

От студенти и семейства, до градове и региони, много хора в Европа вече предприемат действия в тази посока. Но сега Европейският зелен пакт представя безпрецедентна възможност: той определя обща и съгласувана визия за целия континент.

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Състояние на околната среда на Европа: предстоящите предизвикателства

На всеки пет години Европейската агенция по околна среда изготвя задълбочен доклад за състоянието и перспективите за околната среда на Европа. В шестото издание – „Околната среда в Европа – състояние и перспективи 2020 г.“, което беше публикувано наскоро, се изразява подкрепа за засилващите се призиви за смело, решително и незабавно действие. SOER 2020 показва, че европейското законодателство и политическите цели са постигнали успех на много фронтове. Емисиите от замърсители на въздуха са понижени, емисиите на парникови газове са намалели, а голям дял от земните и морски области на Европа вече са защитени. Делът на рециклираните битови отпадъци в Европа расте. Въпреки тяхната значимост, скоростта на тези постижения е недостатъчна пред лицето на предстоящите предизвикателства.

В SOER 2020 се заявява, че системите ни за производство и консумация продължават да използват повече природни ресурси и с по-висока скорост от тази, с която природата може да възстанови същите ресурси за даден период от време. Освен това, начинът по който ние произвеждаме и консумираме стоки и услуги, отделя замърсители в околната среда. Тези замърсители се смесват и се натрупват, като оказват въздействие върху екосистемите и върху здравето на хората. В комбинация с въздействията на климатичната криза и намаляването на биоразнообразието, нашето бъдеще изглежда все по-крехко. Много общности и групи в цяла Европа вече са засегнати. Земеделските стопани се сблъскват с непредвидими атмосферни условия. Милиони европейци продължават да бъдат изложени на опасни нива на замърсяване на въздуха или преживяват по-често наводнения. Градските зони продължават да поглъщат продуктивна обработваема земя, а инфраструктурното развитие продължава да фрагментира пейзажа. За да може да спре и да обърне някои от тези тревожни тенденции, Европа трябва да започне да работи с други региони и с глобални партньори.

Стремеж към по-добро изпълнение и ключови системи

Европейските страни трябва напълно да приложат вече приетото законодателство. Това със сигурност може да доведе до бъдещи подобрения. Въпреки това, данните от SOER 2020 потвърждават и факта, че частичното повишаване на ефективността, например по-ефективни автомобили или по-чисти горива, няма да бъде достатъчно за постигане на цялостна промяна. Тези стъпки няма да доведат до чиста система на мобилност. Сортирането на битовите отпадъци няма да доведе до кръгова икономика. Продуктите и производствените процеси трябва да бъдат проектирани така, че да съхраняват използваните в икономиката ресурси. За да постигнем въглеродна неутралност, кръгова икономика, амбиция за нулево замърсяване и справедливо общество, ние трябва да преосмислим, да препроектираме и да изградим повторно ключовите системи, които са в основата на икономиката и ежедневието ни, като започнем със системите на енергетиката, храната и мобилността. Тези промени няма да постигнат успех, без да се подпомогнат групите, които те ще засегнат. Една здрава и справедлива хранителна система трябва да намали употребата на химикали в земеделието и да подобри управлението на земите, като едновременно с това осигури висока продуктивност и по-добър начин за препитание за земеделските стопани.

Тези трансформационни промени изискват извършването на правилните инвестиции за разширяване и ускоряване на устойчивите решения, като едновременно с това забавят или спират прилагането на неустойчиви и замърсяващи практики. Правилните инвестиции — в хора, иновации и чисти индустрии — могат да подпомогнат създаването на по-добри възможности и по-добро качество на живот за всички.

За да постигнем въглеродна неутралност, кръгова икономика, амбиция за нулево замърсяване и справедливо общество, ние трябва да преосмислим, да препроектираме и да изградим повторно ключовите системи, които са в основата на икономиката и ежедневието ни, като започнем със системите на енергетиката, 

Обещаващ политически отговор: Европейски зелен пакт

Тези основни заключения от нашия доклад SOER 2020 са внимателно отразени в Съобщението за Европейски зелен пакт на Европейската комисия, публикувано миналата седмица. В съобщението се очертава план за действие за следващите пет години, като Комисията с председател фон дер Лайен ще направи множество предложения. Включено е значително повишение на климатичните амбиции на Европа, стратегия за биоразнообразие, чиста мобилност и устойчиви финанси, подпомагани от тясно свързани фондове на ЕС, включително Механизма за справедлив преход за подпомагане на хората, засегнати от този преход. Пактът ще бъде основен при предоставянето на приноса на Европа за глобалните цели, включително посочените в Целите за устойчиво развитие на ООН.

Европейският зелен пакт на Европейската комисия и широката подкрепа, която той получи в Европейския парламент и Европейския съвет, са конкретни знаци за визията и решителността на Европа да поеме по нов път към устойчиво и справедливо общество. Той се състои от европейския политически отговор на растящите призиви за смело действие, отправени от огромен брой европейци. Всъщност, от студенти и семейства до градове и региони, много хора в Европа вече предприемат действия в тази посока. Но сега Европейският зелен пакт предоставя безпрецедентна възможност: в него се определя обща и съгласувана визия за целия континент.

Постигането на описаната в Европейския зелен пакт визия няма да бъде лесна задача. Представеното миналата седмица съобщение е само началото на един продължителен процес. В това предизвикателно, но вълнуващо пътешествие, Европейската агенция за околна среда се ангажира с предоставянето на най-добрите налични знания с цел подпомагане на дебата за околна среда и климата в Европа.

Ханс Брюнинкс

изпълнителен директор на ЕАОС

Уводната статия е публикувана в декемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 4 от 2019 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ