ďalej
späť
body

Article

Je načase konať v prospech klímy, prírody a ľudí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 03. 02. 2020 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
Rok 2019 si budeme pamätať ako zlomový z hľadiska opatrení v oblasti klímy a životného prostredia v Európe. Milióny Európanov a ďalších ľudí po celom svete demonštrovali a vyzývali tvorcov politík, aby podnikli kroky. Vo vedeckých posudkoch založených na dôkazoch vrátane správy Európskej environmentálnej agentúry o stave životného prostredia (SOER 2020) sa poukázalo na rozsah budúcich výziev a naliehavú potrebu konať. Tieto výzvy sa teraz menia na strategické plány. Európsky ekologický dohovor, ktorý predstavila Európska komisia, predstavuje sľubný začiatok pre nadchádzajúce kritické desaťročie.

Mnohí ľudia v Európe, počnúc študentmi a rodinami až po celé mestá a regióny, sa už v tomto smere angažujú. Teraz však európsky ekologický dohovor prináša bezprecedentnú príležitosť: stanovuje sa v ňom spoločná a ucelená vízia pre celý kontinent.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA

Stav európskeho životného prostredia: výzva do budúcnosti

Európska environmentálna agentúra vydáva raz za päť rokov komplexnú správu o stave a výhľadoch životného prostredia v Európe. Jej nedávno uverejnené šieste vydanie, „Európske životné prostredie – stav a výhľad na rok 2020“, posilňuje rastúce požiadavky na odvážne, rozhodné a okamžité opatrenia. Zo správy SOER 2020 vyplýva, že európske právne predpisy a politické ciele boli úspešné v mnohých oblastiach. Znížili sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie aj emisie skleníkových plynov, vzrástol podiel chránených suchozemských a morských oblastí v Európe. V Európe sa recykluje čoraz väčšia časť komunálneho odpadu. Napriek tomu, že ide o významné úspechy, tempo, akým sa dosahujú, je z hľadiska budúcich výziev nedostatočné.

V správe SOER 2020 sa uvádza, že množstvo surovín získavaných pre naše výrobné a spotrebné systémy z prírodných zdrojov naďalej stúpa a tempo ich ťažby je také rýchle, že sa v prírode v danom období nestíhajú obnovovať. Okrem toho sa pri našom spôsobe výroby a spotreby tovaru a služieb uvoľňujú do životného prostredia znečisťujúce látky. Tieto látky sa miešajú a hromadia, čím ohrozujú ekosystémy a ľudské zdravie. Ak sa k tomu pridá vplyv klimatickej krízy a strata biodiverzity, naša budúcnosť vyzerá čoraz nestabilnejšie. Mnohé komunity a skupiny v celej Európe sú poznačené už dnes. Poľnohospodári čelia nepredvídateľným poveternostným podmienkam. Milióny Európanov sú naďalej vystavované znečisteniu ovzdušia v škodlivej miere alebo častejšie trpia záplavami. Mestské oblasti naďalej zaberajú úrodnú ornú pôdu a rozvoj infraštruktúry naďalej triešti krajinu. Ak chce Európa niektoré z týchto znepokojujúcich trendov zvrátiť, musí spolupracovať s ostatnými regiónmi a globálnymi partnermi.

Dôraz na lepšie vykonávanie a kľúčové systémy

Európske krajiny musia dohodnuté právne predpisy v plnej miere vykonávať. To môže s istotou priniesť ďalšie zlepšenia. Napriek tomu zo zistení SOER 2020 takisto vyplýva, že na dosiahnutie systémovej zmeny nebude stačiť ani postupné zvyšovanie efektívnosti, napríklad prostredníctvom úspornejších vozidiel alebo čistejších palív. Takéto kroky nepovedú k systému čistej mobility. Triedením komunálneho odpadu nevznikne obehové hospodárstvo. Výrobky a výrobné procesy sa musia navrhovať tak, aby sa vyťažené zdroje v hospodárstve udržiavali. Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, obehové hospodárstvo, cieľ nulového znečistenia a spravodlivú spoločnosť, musíme prehodnotiť, prepracovať a prebudovať kľúčové systémy, na ktorých stojí naše hospodárstvo a každodenný život, počnúc energiou, potravinami a systémami mobility. Tieto zmeny môžu byť úspešné len vtedy, ak sa poskytne podpora skupinám, ktorých sa budú týkať. V záujme zdravého a spravodlivého potravinového systému je nutné obmedziť používanie chemických látok v poľnohospodárstve a zlepšiť starostlivosť o krajinu a zároveň zabezpečiť vysokú produktivitu a lepšie živobytie poľnohospodárov.

Tieto transformačné zmeny si vyžadujú správne investície, ktorých cieľom je zväčšiť objem udržateľných riešení a urýchliť ich zavádzanie, ako aj postupné vyradenie či ukončenie neudržateľných a znečisťujúcich postupov. Správne investície do ľudí, inovácií a čistých odvetví môžu prispieť k vytváraniu lepších príležitostí a vyššej kvality života pre všetkých.

Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, obehové hospodárstvo, cieľ nulového znečistenia a spravodlivú spoločnosť, musíme prehodnotiť, prepracovať a prebudovať kľúčové systémy, na ktorých stojí naše hospodárstvo a každodenný život, počnúc energiou, potravinami a systémami mobility.

Sľubná politická reakcia: Európsky ekologický dohovor

Tieto kľúčové závery správy SOER 2020 sú podrobne vyjadrené v oznámení Európskej komisie o európskom ekologickom dohovore, ktoré bolo uverejnené minulý týždeň. V oznámení je načrtnutý akčný plán na nasledujúcich päť rokov, v rámci ktorého Komisia pod vedením von der Leyenovej predloží niekoľko návrhov. Patrí medzi ne výrazné zvýšenie ambícií Európy v oblasti klímy, stratégia v oblasti biodiverzity, čistá mobilita a udržateľné financovanie, podporené úzko prepojenými finančnými prostriedkami EÚ vrátane Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorých cieľom je podporiť ľudí ovplyvnených týmito zmenami. Dohovor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení európskych príspevkov ku globálnym cieľom vrátane tých, ktoré sú súčasťou cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Európsky ekologický dohovor Európskej komisie a široká podpora, ktorú získal v Európskom parlamente a v Európskej rade, sú konkrétnymi znakmi európskej vízie a odhodlania vydať sa na novú cestu udržateľnej a spravodlivej spoločnosti. Pozostáva z európskej politickej reakcie na rastúci počet Európanov, ktorí čoraz hlasnejšie žiadajú, aby sa podnikli odvážne kroky. Mnohí ľudia v Európe, počnúc študentmi a rodinami až po celé mestá a regióny, sa už v tomto smere v skutočnosti angažujú. Teraz však európsky ekologický dohovor prináša bezprecedentnú príležitosť: stanovuje sa v ňom spoločná a ucelená vízia pre celý kontinent.

Naplniť víziu načrtnutú v európskom ekologickom dohovore nebude ľahká úloha. Oznámenie predstavené minulý týždeň je len začiatkom dlhého procesu. Na tejto náročnej, ale vzrušujúcej ceste je Európska environmentálna agentúra odhodlaná poskytovať najlepšie dostupné poznatky s cieľom podnietiť debatu o životnom prostredí a klíme v Európe.

Hans Bruyninckx

Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál uverejnený vo výtlačku č. 04/2019 spravodajcu EEA z decembra 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu