næste
forrige
emner

Article

Tid til at handle for klimaet, naturen og menneskene

Skift sprog
Article Udgivet 11/02 2020 Sidst ændret 11/05 2021
4 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
Året 2019 vil blive husket som et vendepunkt for handling på klima- og miljøområdet i Europa. Millioner af europæere og andre i hele verden demonstrerede og krævede, at de politiske beslutningstagere greb til handling. Evidensbaserede videnskabelige vurderinger, herunder Det Europæiske Miljøagenturs rapport "Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter" (SOER 2020), understregede omfanget af udfordringerne og det akutte behov for at handle. Disse krav om handling er nu ved at blive omsat til en politisk køreplan. Den europæiske grønne pagt, som Europa-Kommissionen har fremlagt, er en lovende start for dette kritiske årti, som vi netop har taget hul på.

"Mange i hele Europa, fra studerende og familier til byer og regioner, har allerede taget initiativer for klimaet. Og nu har den europæiske grønne pagt givet os en sjælden mulighed: Den fastlægger en fælles og sammenhængende vision for et helt kontinent".

Hans Bruyninckx, EEA's administrerende direktør

Tilstandsrapport for Europas miljø: fremtidige udfordringer

Hvert 5. år fremlægger Det Europæiske Miljøagentur en omfattende rapport om tilstanden og fremtidsudsigterne for Europas miljø. Den sjette udgave (Europas miljø – tilstand og fremtidsudsigter 2020), der blev offentliggjort for nylig, understøtter de stadigt stigende krav om modig, effektiv og øjeblikkelig handling. SOER 2020 viser, at de europæiske lovgivningsmæssige og politiske målsætninger er blevet opfyldt på mange områder. Udledningen af både luftforurenende stoffer og drivhusgasser er faldet, og en større del af Europas land- og havområder bliver nu beskyttet. Europa genanvender en stadig større del af det kommunale affald. Disse fremskridt er betydelige, men det går for langsomt i forhold til de udfordringer, der ligger forude.

Ifølge SOER 2020 fortsætter vores produktions- og forbrugssystemer med at udvinde flere ressourcer fra naturen, og i et højere tempo end det, naturen kan følge med til over en given periode. Derudover frigives forurenende stoffer i miljøet pga. den måde, hvorpå vi fremstiller og forbruger varer og tjenesteydelser. Disse forurenende stoffer vil typisk blive blandet og akkumulere, hvilket påvirker økosystemer og menneskers sundhed. Når dette kombineres med klimakrisens indvirkning og tabet af biodiversitet, ser vores fremtid stadigt mere skrøbelig ud. Mange samfund og grupper i Europa er allerede påvirket. Landmændene står over for uforudsigelige vejrforhold. Millioner af europæere er fortsat eksponeret for skadelige niveauer af luftforurening eller oplever hyppigere oversvømmelser. Byområderne fortsætter med at inddrage produktiv landbrugsjord, og udbygningen af infrastruktur fortsætter med at fragmentere landskabet. For at imødegå nogle af disse foruroligende tendenser er Europa nødt til at samarbejde med andre regioner og globale partnere.

Målrettet indsats for bedre implementering og fokus på kernesystemer

De europæiske lande er nødt til at implementere den allerede vedtagne lovgivning fuldt ud. Dette kan uden tvivl skabe yderligere forbedringer. Fundene i SOER 2020-rapporten bekræfter imidlertid også, at gradvise effektivitetsforbedringer som f.eks. mere effektive biler eller renere brændstoffer ikke vil være tilstrækkeligt til at opnå en systemisk ændring. Sådanne skridt vil ikke resultere i et rent mobilitetssystem. Sortering af kommunalt affald vil ikke resultere i en cirkulær økonomi. Produkter og fremstillingsprocesser skal designes på en måde, så udvundne ressourcer bliver i økonomien. For at opnå kulstofneutralitet, en cirkulær økonomi, en nulforureningsstrategi og et retfærdigt samfund er vi nødt til at gentænke, redesigne og genopbygge de kernesystemer, der understøtter vores økonomier og hverdag, og det begynder med energi-, fødevare- og mobilitetssystemerne. Disse ændringer kan ikke lykkes uden at støtte de grupper, der vil blive berørt af dem. Et sundt og fair fødevaresystem forudsætter en reduktion af kemikalieforbruget i landbruget og en bedre landskabsforvaltning, samtidig med at man sikrer høj produktivitet og bedre indtægter for landmændene.

Disse ændringer kræver, at der foretages de rigtige investeringer i opskalering og fremskyndelse af bæredygtige løsninger, mens ikke-bæredygtige og forurenende praksisser udfases eller stoppes. De rigtige investeringer -i mennesker, innovation og rene industrier - kan bidrage til at skabe bedre muligheder og højere livskvalitet for alle.

For at opnå kulstofneutralitet, en cirkulær økonomi, en nulforureningsstrategi og et retfærdigt samfund er vi nødt til at gentænke, redesigne og genopbygge de kernesystemer, der understøtter vores økonomier og hverdag, og det begynder med energi-, fødevare- og mobilitetssystemerne. 

Lovende politisk respons fra EU: Den europæiske grønne pagt

Disse nøglekonklusioner fra vores SOER 2020-rapport er nøje afspejlet i Europa-Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt, der blev offentliggjort i sidste uge. Meddelelsen beskriver en handlingsplan for de næste fem år, hvor von der Leyen-kommissionen vil fremlægge en række forslag. Forslagene omfatter betydeligt større klimaambitioner i Europa, en biodiversitetsstrategi, ren mobilitet og bæredygtige finanser, understøttet af tæt tilknyttede EU-midler, herunder Just Transition Mechanism-ordningen, der skal støtte dem, som berøres af omstillingen. Pagten vil være afgørende for Europas bidrag til de globale mål, herunder  FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Europa-Kommissionens europæiske grønne pagt og den brede støtte, som den fik i Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd, er konkrete tegn på Europas vision og vilje til at bevæge sig i en ny retning mod et bæredygtigt og retfærdigt samfund. Pagten består af et europæisk politisk svar på de stadigt større opfordringer til massiv handling fra et stigende antal europæiske borgere. Mange i hele Europa, fra studerende og familier til byer og regioner, har allerede taget initiativer for klimaet. Nu har den europæiske grønne pagt givet os en sjælden mulighed: Den fastlægger en fælles og sammenhængende vision for et helt kontinent.

Det vil dog ikke blive nemt at nå den vision, der ligger i den europæiske grønne pagt. Meddelelsen, der blev præsenteret i sidste uge, er blot begyndelsen på en lang proces. I forbindelse med denne udfordrende og spændende rejse er Det Europæiske Miljøagentur forpligtet til at levere den bedste tilgængelige viden til støtte for miljø- og klimadebatten i Europa.

Hans Bruyninckx

EEA's administrerende direktør

Lederartikel offentliggjort i december 2019-udgaven af EEA's nyhedsbrev 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics