další
předchozí
položky

Article

Je čas jednat – pro klima, pro přírodu, pro lidi

Změnit jazyk
Article Publikováno 03.02.2020 Poslední změna 11.05.2021
5 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
Na rok 2019 budeme vzpomínat jako na bod zlomu v přístupu k ochraně klimatu a životního prostředí v Evropě. Milióny Evropanů a dalších obyvatel celé planety projevily svou vůli a vyzývaly politiky k činům. Vědecky podložené výzkumy včetně zprávy Evropské agentury pro životní prostředí o stavu životního prostředí (SOER 2020) varují před rozsahem budoucích problémů a upozorňují na to, že je nutné začít jednat okamžitě. Tyto výzvy nacházejí nyní ohlas i na politické úrovni. Slibným východiskem pro nadcházející kritické desetiletí je Zelená dohoda pro Evropu, kterou představila Evropská komise.

Mnoho lidí z celé Evropy – studenti, rodiny, obce i regiony – v tomto směru podniká kroky již nyní. Zelená dohoda pro Evropu představuje dosud nevídanou příležitost: přináší společnou a soudržnou vizi pro celý kontinent.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA

Stav životního prostředí v Evropě: výzva před námi

Evropská agentura pro životní prostředí vydává každých pět let souhrnnou zprávu o stavu a výhledu životního prostředí v Evropě. Její nedávno zveřejněné šesté vydání nazvané „The European environment — state and outlook 2020“ (Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 2020, SOER 2020) podporuje sílící hlasy volající po smělém, rozhodném a bezodkladném řešení. Ze zprávy SOER 2020 vyplývá, že evropské legislativní a politické cíle na mnoha frontách uspěly. Emise látek znečišťujících ovzduší i emise skleníkových plynů poklesly, stále více evropské půdy a mořských oblastí podléhá ochraně a roste také podíl komunálního odpadu, který je v Evropě recyklován. Přestože je tempo těchto pozitivních změn vysoké, vzhledem k problémům před námi je stále nedostatečné.

Podle zprávy SOER 2020 naše výrobní a spotřební systémy nadále odčerpávají z přírody více zdrojů a rychlejším tempem, než příroda dokáže za dané období obnovit. Způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme zboží a služby, navíc uvolňuje do životního prostředí znečišťující látky, které mají tendenci se v něm mísit a ukládat a působit tak na ekosystémy i zdraví lidí. Když k tomu přidáme dopady změny klimatu a úbytek biologické rozmanitosti, jeví se naše budoucnost ještě ohroženější. Důsledky na sobě již pociťuje mnoho skupin obyvatel po celé Evropě. Zemědělci čelí nepředvídatelným povětrnostním podmínkám, milióny Evropanů jsou trvale vystaveny škodlivým úrovním znečištění ovzduší nebo zažívají opakující se povodně a záplavy, rozrůstající se městské aglomerace zabírají úrodnou ornou půdu a rozvoj infrastruktury prohlubuje fragmentaci krajiny. Aby bylo možné některé z těchto hrozivých trendů zvrátit, musí Evropa spolupracovat s dalšími regiony a globálními partnery.

Zaměřit se na klíčové systémy a lepší uplatňování legislativy

Evropské státy musejí bezezbytku uplatňovat již schválenou legislativu. To nepochybně přinese další zlepšení. Zjištění zprávy SOER 2020 však rovněž potvrzují, že postupné zvyšování účinnosti, například účinnější automobily nebo čistší paliva, nebude k dosažení systémové změny stačit. Takové kroky k systému čisté mobility nepovedou. Třídění komunálního odpadu nepovede k cirkulární ekonomice. Výrobky a výrobní procesy musejí být navrženy tak, aby odčerpané zdroje zůstaly v ekonomice. K dosažení uhlíkové neutrality, cirkulární ekonomiky, cíle nulového znečištění a spravedlivé společnosti musíme zcela přepracovat a přebudovat klíčové systémy, o něž se opírá naše ekonomika a každodenní život, počínaje energetickým, potravinovým a dopravním systémem. Tyto změny nemohou uspět bez podpory od skupin, kterých se dotknou. Zdravý a spravedlivý potravinový systém musí omezit používání chemikálií v zemědělství a zlepšit ochranu krajiny, ale současně musí zajistit vysokou produktivitu a lepší život zemědělců.

Tyto transformační změny vyžadují správně cílené investice, které rozšíří udržitelná řešení, zrychlí jejich zavádění a postupně vytěsní nebo zastaví neudržitelné a znečišťující postupy. Správné investice – do lidí, inovací a čistých odvětví – mohou pomoci vytvořit lepší příležitosti a vyšší kvalitu života pro všechny.

K dosažení uhlíkové neutrality, cirkulární ekonomiky, cíle nulového znečištění a spravedlivé společnosti musíme zcela přepracovat a přebudovat klíčové systémy, o něž se opírá naše ekonomika a každodenní život, počínaje energetickým, potravin

Slibná reakce na politické úrovni: Zelená dohoda pro Evropu

Tyto klíčové závěry naší zprávy SOER 2020 velmi dobře odráží sdělení Zelená dohoda pro Evropu, které minulý týden zveřejnila Evropská komise. Sdělení načrtává akční plán pro nadcházejících pět let, během nichž Komise vedená Ursulou von der Leyenovou představí celou řadu návrhů. Mezi nimi bude výrazné zvýšení ambic Evropy v ochraně klimatu, strategie pro biodiverzitu, čistá mobilita a udržitelné finance, podporované v těsné součinnosti s finančními nástroji EU včetně Mechanismu pro spravedlivou transformaci určeného pro podporu obyvatel touto transformací dotčených. Zelená dohoda bude užitečným nástrojem při realizaci příspěvku Evropy k naplňování globálních cílů včetně Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Zelená dohoda pro Evropu Evropské komise a široká podpora, jíž se jí dostalo v Evropském parlamentu a Evropské radě, jsou zcela konkrétními projevy evropské vize a odhodlání vydat se na novou cestu směrem k udržitelné a spravedlivé společnosti. Představuje evropskou politickou reakci na sílící hlas Evropanů, kteří ve stále větším počtu volají po jasné a účinné akci. Mnoho lidí z celé Evropy – studenti, rodiny, obce i regiony – ve skutečnosti v tomto směru podniká kroky již nyní. Zelená dohoda pro Evropu představuje dosud nevídanou příležitost: přináší společnou a soudržnou vizi pro celý kontinent.

Naplnění vize vytyčené v rámci Zelené dohody pro Evropu nebude snadné. Sdělení zveřejněné minulý týden je jen začátkem dlouhého procesu. Na této náročné, ale vzrušující cestě je Evropská agentura pro životní prostředí odhodlaná nabízet nejlepší znalosti pro podporu evropské debaty o životním prostředí a klimatu.

Hans Bruyninckx,

výkonný ředitel agentury EEA

Úvodník zveřejněný v prosincovém vydání informačního zpravodaje agentury EEA č. 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akce dokumentů