nästa
föregående
poster

Article

Märker du av det skadliga bullret omkring dig?

Ändra språk
Article Publicerad 2023-11-04 Senast ändrad 2023-11-16
4 min read
Photo: © Musa Haef on Unsplash
Buller finns överallt. Från högljudda sirener till bilar på motorvägen och flygplanen ovanför – buller är mer utbrett än någonsin i våra liv. Vad många kanske inte vet är att långvarig exponering för trafikbuller är mycket mer än ett störningsmoment – det skadar både vår fysiska och psykiska hälsa.

Det finns få saker som är så irriterande som buller. Flygplan, biltutor eller sopbilar kan höja stressnivån hos vem som helst. Särskilt på natten vill de flesta människor ha det lugnt och sova gott.

Men särskilt om du bor i en stad kan det vara en del av din vardag att utsättas för buller. Många invånare i Europa måste leva med ständigt buller från omgivningen, vilket får skadliga effekter på deras hälsa.

 

Hur omgivningsbuller påverkar hälsan

Vägtrafikbuller är ett särskilt stort problem i Europa och påverkar hälsan och välbefinnandet hos var femte person i Europa. Långvarigt buller från trafiken är mer än bara en olägenhet. Det kan ge allvarliga hälsoeffekter, såsom ischemisk hjärtsjukdom, fetma och diabetes och mycket annat.

Även om insatser gjorts på EU-nivå för att ta itu med bullerföroreningar, inräknat övervakning av bullernivåerna, har framstegen överlag varit långsamma.

Europeiska miljöbyråns senaste utvärdering uppskattas det att minst 18 miljoner människor i EU upplever stort obehag och 5 miljoner människor har kraftigt störd sömn på grund av långvarig exponering för buller från transporter. Dessutom uppskattas det att långvarig exponering för buller orsakar 41 000 nya fall av hjärtsjukdom och 11 000 förtida dödsfall i Europa varje år.

Dessa siffror är dock sannolikt underskattade. Den information som lämnas av EU:s medlemsstater täcker inte alla tätortsområden, vägar, järnvägar och flygplatser, eller samtliga bullerkällor.

 

Så hur skruvar vi ner volymen?

EU vidtar fler åtgärder för att ta itu med buller. Ett av de överordnade målen i Europeiska kommissionens handlingsplan för nollförorening är att minska andelen människor som är kroniskt störda av transportbuller med 30 procent senast 2030 (jämfört med 2017).

För att uppnå detta skulle antalet personer i EU som upplever stort obehag behöva minska med 5,3 miljoner. Men förmodligen blir detta svårt att uppnå eftersom det totala antalet människor som utsätts för skadliga bullernivåer har varit stabilt de senaste tio åren. I den nyligen publicerade genomföranderapporten för direktivet om omgivningsbuller anges det dessutom att fler åtgärder kommer att behövas lokalt, nationellt och på EU-nivå för att uppnå nollföroreningsambitionen när det gäller buller.

Samtidigt har lokala och nationella myndigheter redan utfört mycket för att minska och hantera bullret. Exempel på detta är att ersätta äldre belagda vägar med slätare asfalt och en låg bullernivå, sänka fartgränserna, ändra körbanornas utformning och eftermontera tystgående bromsar på tågen.

För att uppnå nollföroreningsmålet är det viktigt att minska bullret vid källan. Det kan handla om att minska buller från fordon och däck, slipa järnvägsrälsen, eller förbättra landnings- och startförfarandena för flygplan.

Och en enda åtgärd kommer inte att räcka till: det behövs också bättre stads- och transportplanering, och betydligt mindre vägtrafik i städerna. Att öka medvetenheten och uppmuntra människor att använda tystare transportsätt, som att cykla och gå, kan också vara till hjälp.

Många städer och regioner har också infört så kallade tysta områden, oftast parker och andra grönområden, dit man kan gå för att slippa stadens buller. EEA:s bullerrapport 2020 uppger att mer behöver göras för att inrätta och skydda tysta områden utanför staden och förbättra människors tillgång till tysta platser i staden.

Figur 1. Utvalda åtgärder för att minska transportbuller

Källa: Baserat på figur 1 i EEA briefing ”Outlook to 2030 – Can the number of people affected by transport noise be cut by 30%?”

 

I korthet: bullerföroreningar

  • Bullerföroreningar i vår miljö är ett allt större problem. Transportmedel som bilar, flygplan och tåg är de största bovarna.
  • Totalt sett utsätts omkring 20 procent av Europas befolkning för långvarigt buller som skadar deras hälsa.
  • Handlingsplanen för nollförorening har fastställt ett ambitiöst mål för att ta itu med buller, men målet kommer troligen inte att nås i tid. Det krävs ytterligare insatser.

 

Vad kan jag göra?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder