ďalej
späť
body

Article

Rozhovor – EEA skúma vystavenie verejnosti bisfenolu A

Zmeniť jazyk
Article Publikované 05. 03. 2024 Posledná zmena 05. 03. 2024
4 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Používanie syntetickej chemikálie bisfenol A (BPA) používanej v mnohých plastových a kovových nádobách na potraviny a iných spotrebiteľských výrobkoch a vystavenie verejnosti tejto látke vyvoláva čoraz väčšie obavy mnohých ľudí v celej Európe. Stretli sme sa s Magnusom Løfstedtom, odborníkom EEA na chemické látky, životné prostredie a zdravie, aby sme sa porozprávali o nedávno uverejnenom prehľade agentúry o rizikách, ktoré predstavuje Bisfenol A.

Prečo by sme mali byť znepokojení v súvislosti s bisfenolom A? Aké riziko predstavuje pre naše zdravie?

Už dlho je známe, že bisfenol A môže napodobňovať ľudský estrogén a pôsobiť ako endokrinný disruptor. Je to znepokojujúce, pretože môže mať vplyv na našu plodnosť. Vystavenie počas tehotenstva môže takisto narušiť vývoj nenarodeného dieťaťa, keďže život plodu je obzvlášť citlivým obdobím z hľadiska vystavenia látkam narúšajúcim endokrinný systém.

Okrem toho sa na základe novších dôkazov preukázalo, že bisfenol A môže mať vplyv aj na náš imunitný systém. Vystavenie bisfenolu môže viesť k zvýšeniu určitých imunitných buniek, čo môže viesť k vzniku autoimunitných chorôb, ako je astma.


A čo širší vplyv na životné prostredie?

Bisfenol A môže takisto pôsobiť ako endokrinný disruptor u voľne žijúcich živočíchov. Všetky stavovce majú estrogénové receptory a môžu byť potenciálne ovplyvnené funkciou bisfenolu A napodobňovať estrogén. Tieto účinky sú však najznámejšie v prípade rýb, kde viaceré štúdie zdokumentovali účinky látky narúšajúce endokrinný systém.

Pozitívne je, že bisfenol A sa vo väčšine environmentálnych podmienok nepovažuje za perzistentný, ani sa nepovažuje za látku, ktorá by sa vo významnej miere bioakumulovala v živých organizmoch. To znamená, že ak sa jeho uvoľňovanie zastaví, pomerne rýchlo zmizne z prostredia.


Aké sú kľúčové zistenia prehľadu EEA?

V prehľade EEA sa uvádzajú najnovšie informácie o vystavení ľudí bisfenolu A, pričom sa zohľadňuje nedávno ukončený výskumný projekt v oblasti biomonitoringu ľudí, ktorý financovala EÚ (HBM4EU).

Z tohto prehľadu vyplýva, že ľudia v Európe sú vystavení znepokojujúco vysokým koncentráciám bisfenolu A. Prehľad vychádza z nameraných koncentrácií bisfenolu A v moči u 2 756 ľudí z 11 európskych krajín. Najmenej 92 % účastníkov malo v moči koncentráciu bisfenolu A, ktorá prekračuje bezpečnú úroveň.

 

Mohli by ste trochu vysvetliť výskum v rámci projektu HBM4EU týkajúci sa bisfenolu A?

Biomonitoring ľudí nám poskytuje informácie o skutočnom vystavení chemickej látke zo všetkých rôznych zdrojov. To je v protiklade s tradičnými hodnoteniami rizík, ktoré sú zvyčajne založené na modelovaných údajoch o vystavení. 

Vzorky moču na bisfenol A sa odoberali v rokoch 2014 až 2020. Hoci najnovšie vzorky z roku 2020 stále prevyšujú smerodajnú hodnotu, zdá sa, že existuje trend smerom k znižovaniu hladiny bisfenolu A v moči. Nové európske partnerstvo pre hodnotenie rizík chemikálií (PARC) v rámci programu Horizont Európa zahŕňa bisfenoly ako prioritné látky, ktoré sa majú ďalej skúmať v štúdiách biomonitoringu ľudí u detí, dospievajúcich a dospelých. V nasledujúcich rokoch sa tak získajú ďalšie údaje o výskyte bisfenolu A a iných bisfenolov u Európanov.


Čo robí EÚ na riešenie obáv týkajúcich sa zdravia v súvislosti s bisfenolom A?

Už nejaký čas je známe, že bisfenol A môže poškodiť plodnosť a narušiť hormonálny systém. Z tohto dôvodu sa v EÚ prijalo množstvo rôznych obmedzení, ako napríklad zákaz jeho používania v dojčenských fľašiach a v termopapieri.

V súčasnosti však vieme, že bisfenol A je ešte toxickejší, než sa pôvodne predpokladalo, keďže bezpečná prahová hodnota bola v najnovšom hodnotení úradu EFSA znížená 20 000-krát. Európska komisia v súčasnosti pripravuje návrh na zákaz bisfenolu A a iných bisfenolov v materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

 

Ktorých ďalších chemikálií by sme sa mali obávať?

Európska únia má najkomplexnejšie predpisy týkajúce sa chemických látok s najvyššou mierou ochrany na svete. Tento systém však nie je dokonalý. Naše chápanie rôznych spôsobov, ako môžu chemické látky ovplyvňovať naše telo, sa neustále vyvíja. To znamená, že na zachovanie čo najvyššej miery ochrany je nevyhnutné, aby regulačný systém neustále sledoval vývoj v oblasti vedy.

V rámci Európskej zelenej dohody Európska komisia oznámila niekoľko iniciatív na ďalšie zlepšenie tohto systému. Jednou z týchto iniciatív je vývoj európskeho Systému včasného varovania pre chemické riziká s cieľom urýchliť využívanie varovaní, napr. z vedeckého výskumu, na riadenie rizík. 

Magnus Lofstedt
Odborník EEA na chemické látky, životné prostredie a zdravie

Rozhovor uverejnený v septembrovom vydaní spravodajcu EEA č. 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do: chemicals, plastics, bisphenol a
Akcie dokumentu