следващ
предишен
елементи

Article

Интервю — ЕАОС разглежда експозицията на обществото на бисфенол А

Смяна на език
Article Публикуван 05-03-2024 Последна промяна 05-03-2024
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Употребата и експозицията на обществото на въздействието на синтетичния химикал бисфенол А (BPA), използван в много пластмасови и метални съдове за храна и други потребителски продукти, предизвиква все по-голямо безпокойство сред много хора в Европа. Срещнахме се с Магнус Льофстед, експерт от ЕАОС в областта на химикалите, околната среда и здравеопазването, за да обсъдим публикувания неотдавна информационен документ на ЕАОС относно рисковете, произтичащи от бисфенол А.

Защо трябва да ни притеснява бисфенол А? По какъв начин представлява риск за нашето здраве?

Отдавна е известно, че бисфенол А може да имитира човешкия естроген и да действа като ендокринен нарушител. Това е обезпокоително, тъй като може да повлияе на репродуктивната ни способност. Експозицията по време на бременност може също така да наруши развитието на нероденото дете, тъй като вътреутробното развитие е особено чувствителен период по отношение на експозицията на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Освен това по-нови данни показват, че бисфенол А може да повлияе и на нашата имунна система. Контактът с материали, съдържащи бисфенол А, може да доведе до увеличаване на броя на някои имунни клетки, което да предизвика развитие на автоимунни нарушения, като например астма.


А какво ще кажете за по-широкото въздействие върху околната среда?

Бисфенол А може също да действа като нарушител на функциите на ендокринната система при дивите животни. Всички гръбначни животни имат естрогенни рецептори и могат да бъдат потенциално засегнати от естроген-имитиращата функция на бисфенол А. Тези въздействия обаче са най-добре познати при рибите, при които в няколко изследвания са документирани ефектите на веществото, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Положителното е, че бисфенол А не се счита нито за устойчив при повечето условия на околната среда, нито за биоакумулиращ се в живите организми в значителна степен. Това означава, че ще изчезне доста бързо от околната среда, ако отделянето му в нея се прекрати.


Какви са основните констатации в сводката на ЕАОС?

Сводката на ЕАОС представя най-новата информация за експозицията на човека на бисфенол А, като взема предвид наскоро приключилия научноизследователски проект за биомониторинг на хора, финансиран от ЕС (HBM4EU).

Сводката показва, че хората в Европа са изложени на обезпокоително високи концентрации на бисфенол А. Тя се основава на измерени концентрации на бисфенол А в урината на 2756 души от 11 европейски държави. В урината на най-малко 92% от участниците концентрацията на бисфенол А надвишава безопасното ниво.

 

Можете ли да обясните малко по-подробно проучването, извършено от HBM4EU относно бисфенол А?

Биомониторингът на хора ни предоставя информация за реалното излагане на въздействието на даден химикал от всички различни източници. Това е в контраст с традиционните оценки на риска, които обикновено се основават на моделирани данни. 

Пробите от урина за бисфенол А са събрани между 2014 г. и 2020 г. Въпреки че в най-новите проби от 2020 г. препоръчителната стойност е все така надвишена, изглежда, че има тенденция към намаляване на нивата на  бисфенол А в урината. Новата програма на ЕС по „Хоризонт Европа“ — „Партньорство за оценка на риска от химикали“ (PARC) включи бисфенолите като приоритетни вещества, които трябва да бъдат допълнително изследвани в проучвания за биомониторинг на хора при деца, юноши и възрастни. Това ще предостави допълнителни данни през следващите години за наличието на  бисфенол А и други бисфеноли в организмите на европейците.


Какво прави ЕС за опасенията относно бисфенол А?

От известно време се знае, че бисфенол А може да увреди репродуктивната способност и да наруши функциите на хормоналната система. Поради това в ЕС бяха приети много различни ограничения, например забрана в бебешките шишета и термичната хартия.

Но вече знаем, че  бисфенол А е още по-токсичен, отколкото се смяташе, тъй като безопасният праг беше намален 20 000 пъти в най-новата оценка на ЕОБХ. Понастоящем Европейската комисия подготвя предложение за забрана на бисфенол А и други бисфеноли в материали, предназначени за контакт с храни.

 

Кои други химикали трябва да ни притесняват?

Европейският съюз разполага с най-всеобхватните и защитни разпоредби в областта на химикалите в света. Системата обаче не е безупречна. Все по-добре разбираме различните начини, по които химичните вещества могат да повлияят на тялото ни. Това означава, че регулаторната система трябва непрекъснато да следва развитието на науката, за да поддържа възможно най-доброто ниво на защита.

В рамките на Европейския зелен пакт Европейската комисия обяви редица инициативи за по-нататъшно усъвършенстване на системата. Една от тях е разработването на система за ранно предупреждение на ЕС по отношение на рисковете от химикали, за да се ускори начинът, по който предупрежденията, получени например от научни изследвания, се използват за управление на риска. 

Магнус Льофстед
Експерт на ЕАОС в областта на химикалите, околната среда и здравеопазването

Интервюто е публикувано в септемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 3 от 2023 г

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: chemicals, plastics, bisphenol a
Действия към документ