ďalej
späť
body

Article

Životné prostredie Európy: sila údajov a vedomostí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 12. 04. 2018 Posledná zmena 10. 12. 2019
Photo: © Amsterdam, upravené údaje programu Copernicus (2017) Fotografia © ESA. CC BY-SA 3.0 IGO
Európa zbiera čoraz viac údajov a zlepšuje tak naše poznatky o životnom prostredí. Údaje získané pozorovaním Zeme prostredníctvom programu Európskej únie Copernicus predstavujú nové výzvy a príležitosti na zlepšenie našich environmentálnych vedomostí. Cieľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je prostredníctvom kombinácie aktuálnych údajov z programu Copernicus a našej existujúcej vedomostnej základne splnomocniť tvorcov politík a občanov v celej Európe, aby prijímali opatrenia na riešenie miestnych, vnútroštátnych a globálnych výziev.

Od prijatia prvých environmentálnych právnych predpisov v Európe v 70. rokoch minulého storočia verejné orgány monitorujú a zaznamenávajú rôzne prvky s cieľom pochopiť environmentálne otázky a trendy. V niektorých prípadoch zbierali údaje na podporu ochrany prírody dokonca skupiny občanov, napríklad pozorovatelia vtákov. V právnych predpisoch EÚ sa často stanovujú osobitné parametre na meranie pokroku smerom k cieľom stanoveným v právnych predpisoch. V súčasnosti európske krajiny monitorujú a nahlasujú významné objemy porovnateľných údajov, v rozsahu od skleníkových plynov uvoľňovaných do atmosféry po miery recyklácie v samosprávach.

Vedomosti a chápanie environmentálnych otázok postupne rástli spolu s počtom tokov údajov o osobitných otázkach. Tak ako rástli naše vedomosti, rástla aj naša informovanosť a pochopenie silných väzieb medzi tematickými a odvetvovými pozorovaniami. V dôsledku toho sa európske politiky začali meniť z užšie zameraných právnych predpisov na všeobecnejšie systémové politické balíky.

Najmä prostredníctvom svojej siete Eionet Európska environmentálna agentúra v súčasnosti pracuje s viac ako 100 rôznymi tokmi údajov so zapojením až niekoľkých stoviek inštitucionálnych partnerov v 39 krajinách. Tieto vysoko porovnateľné a zosúladené súbory údajov nám pomohli pochopiť niektoré kľúčové otázky, ktoré ovplyvňujú stav životného prostredia v Európe.

Chápanie známeho a neznámeho

Napriek týmto významným pokrokom v našich vedomostiach zostávajú pozorovania a toky údajov ešte do určitej miery fragmentované z hľadiska tém, času a priestoru. V takmer všetkých posúdeniach, ktoré sme uverejnili v posledných rokoch, vrátane naše najnovšej správy o stave životného prostredia (SOER 2015), upozorňujeme na zložitú a globálnu povahu kľúčových environmentálnych problémov, ako aj ich vzájomných väzieb. Nie je možné porozumieť znečisteniu ovzdušia bez zohľadnenia toho, čo sa deje na pevnine a v oceánoch. Podobné obmedzenia existujú, ak sa zameriame na nejakú oblasť.

Napríklad tisíce monitorovacích staníc po celej Európe zbierajú vzorky vzduchu v stanovenej frekvencii, analyzujú a nahlasujú úrovne koncentrácií hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie. Tento tok údajov predstavuje zásadný krok k lepšiemu chápaniu kvality vzduchu, ktorý dýchame. Napriek tomu zostáva obmedzené na časovo špecifické odčítania, ktoré sú plne relevantné len v rámci niekoľkých metrov od danej monitorovacej stanice.

Kvalita ovzdušia v oblastiach medzi monitorovacími stanicami bola donedávna pomerne neznáma. Satelitné pozorovania a čoraz presnejšie počítačové modelovanie veľkých dát tento stav menia – a nejde pritom len o monitorovanie kvality ovzdušia.

Kombinácia satelitných údajov a údajov in situ: Copernicus

Európska únia investovala do pozorovania Zeme prostredníctvom svojho programu Copernicus, ktorý zahŕňa nielen satelitné zobrazovanie vo vysokom rozlíšení, ale napríklad aj pozorovaniain situ zbierané senzormi na zemi a v pôde, meteorologickými balónmi, bójami a hlbokooceánskymi senzormi. Satelity programu Copernicus môžu monitorovať a prenášať veľké spektrum údajov z pozorovania Zeme v rozsahu od chemického zloženia atmosféry po zmeny vo vegetácii počas obdobia rastu. Všetky údaje programu Copernicus a informačné produkty sú dostupné online a bezplatne.

Program Copernicus je organizovaný v oblasti šiestich služieb: atmosféra, morské životné prostredie, pôda, zmena klímy, núdzové riadenie a bezpečnosť. Európska komisia je zodpovedná za celkovú koordináciu, pričom na realizácii jednotlivých základných služieb sa podieľajú všetci hlavní účastníci pozorovania Zeme v Európe. Od roku 2012 Európska environmentálna agentúra koordinuje celoeurópske a miestne zložky služby monitorovania krajiny, podporuje aplikácie v rozmanitých oblastiach, napríklad územnom plánovaní, lesnom hospodárstve, hospodárení s vodami, ochrane prírody a poľnohospodárstve. EEA koordinuje aj zložkuin situprogramu Copernicus v rámci všetkých základných služieb.

Potenciál toho, čo môžeme s týmito údajmi kolektívne dosiahnuť, je nesmierny. Vďaka kombinovaniu rastúceho počtu súborov údajov sme schopní lepšie chápať, čo sa kde deje, prečo sa to deje, kto tým bude zasiahnutý a ako. Predstavte si monitorovanie zmien množstva vody v oblastiach v rámci Európy na úrovni podrobnosti 10 krát 10 metrov alebo toho, ako bude zasiahnutá rastlinná výroba v krátkodobom horizonte a pri zohľadnení dlhodobých vplyvov zmeny klímy. Náš index kvality ovzdušia s aktualizovanými údajmi by sa mohol ďalej rozvíjať, aby zahŕňal presné predpovede kvality ovzdušia so zohľadnením zmien vetra alebo iných prejavov počasia.

Veľké dáta: výzva a príležitosť

Veľké dáta – pozostávajúce z veľkých tokov údajov z podrobných, územných a časových meraní, ako aj údajov získaných od obyvateľov – môžu určite predstavovať nové výzvy pre subjekty zaobchádzajúce s údajmi z hľadiska IT infraštruktúry a kapacity spracovania údajov. Okrem toho výsledkom zvýšených množstiev údajov nebude automaticky lepšie chápanie životného prostredia či vzájomných súvislostí medzi environmentálnymi problémami. Zaobchádzanie s veľkými dátami si vyžaduje toľko investícií do analytickej kapacity, koľko si vyžaduje do IT infraštruktúry.

My v Európskej environmentálnej agentúre sme prispievateľom aj hlavným používateľom služieb programu Copernicus a začleňujeme jeho výstupy do našich posúdení a vedomostnej základne. A už sme začali rozvíjať našu posudzovaciu kapacitu vrátane investícií do cloudových IT služieb a partnerstiev, aby sme boli schopní zabezpečiť spracovanie veľkých dát. Naším cieľom je podeliť sa o tieto podrobnejšie, presnejšie a včasnejšie vedomosti s orgánmi a občanmi v celej Európe a zlepšiť zdravie Európanov a životné prostredie Európy.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál uverejnený v čísle 2018/1 Spravodajcu EEA z 15. marca 2018.

Podrobnejšie informácie o satelitnom zobrazení Amsterdamu sa nachádzajú na príslušnej stránke na webovom sídle Európskej vesmírnej agentúry.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu
Články
Menu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás