следващ
предишен
елементи

Article

Околната среда в Европа: силата на данните и знанията

Смяна на език
Article Публикуван 11-04-2018 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Амстердам, променени данни от „Коперник“ (2017). ESA. CC BY-SA 3.0 IGO
Европа събира все повече данни, с което се подобрява нашето разбиране за околната среда. Данните от наблюдението на Земята, получени в рамките на програма „Коперник“ на Европейския съюз, представят нови предизвикателства и възможности за подобряване на нашите познания за околната среда. Като съчетава актуалните данни от „Коперник“ с вече съществуващата база от знания, Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) има за цел да провокира отговорните за политиките лица и гражданите от цяла Европа да предприемат мерки за справяне с предизвикателствата на местно, национално и глобално равнище.

От приемането на първите законодателни актове в Европа през 70-те години на миналия век, публичните органи наблюдават и записват различни елементи, с цел да постигнат разбиране за проблемите и тенденциите в сферата на околната среда. В някои случаи, дори граждански групи, например наблюдатели на птици, събират данни в подкрепа на опазването на природата. В законодателството на ЕС често се определят специфични параметри за оценка на напредъка по отношение на целите, заложени в законодателството. Понастоящем европейските държави наблюдават и докладват значителни обеми сравними данни, вариращи от отделяните в атмосферата парникови газове до степента на рециклиране от общините.

Познаването и разбирането на проблемите на околната среда постепенно се увеличава, успоредно с увеличаване на броя на потоците от данни по конкретни въпроси. С нарастването на нашето познание нарасна и нашето осъзнаване и разбиране за силните връзки между тематичните и секторните наблюдения. Вследствие на това, европейските политики са се развили от конкретно законодателство до по-широки пакети системна политика.

Главно чрез своята мрежа Eionet, Европейската агенция по околна среда понастоящем работи с повече от 100 различни потока от данни, включващи до няколкостотин институционални партньори в 39 държави. Тези до голяма степен сравними и съгласувани набори от данни ни помогнаха да разберем някои ключови въпроси, засягащи състоянието на околната среда на Европа.  

Разбиране на известното и на неизвестното

Въпреки тези значителни подобрения в нашите знания, наблюденията и потоците от данни все още до известна степен остават разпокъсани по отношение на теми, време и пространство. В почти всички оценки, които сме публикували през последните години, включително последния ни доклад за състоянието на околната среда (SOER 2015), се подчертава сложният и глобален характер на ключови проблеми на околната среда, както и взаимовръзките помежду им. Невъзможно е замърсяването на въздуха да бъде разбрано, без да се вземе под внимание това, което се случва на земята и в океаните. Сходни ограничения има и когато се съсредоточим върху една област.

Например хиляди станции за наблюдение в Европа събират проби от въздуха на определен интервал и анализират и докладват нивата на концентрация на ключови замърсители на въздуха. Този поток от данни е важна стъпка към по-доброто разбиране на качеството на въздуха, който дишаме. Въпреки това той остава ограничен до специфични във времето отчитания, които са изцяло от значение единствено в рамките на метри от тази станция за наблюдение.

До неотдавна качеството на въздуха в зоните между станциите за наблюдение беше сравнително неизвестно. Сателитните наблюдения и все по-точното компютърно моделиране на големи данни променят това — и не само по отношение на наблюдението на качеството на въздуха.

Съчетаване на сателитни и in-situ данни: „Коперник“

Европейският съюз инвестира в наблюдения на Земята чрез своята програма „Коперник“, която включва не само сателитни снимки с висока резолюция, но и in-situ наблюдения, събирани чрез сензори на земята и в почвата, метеорологични балони, шамандури и сензори дълбоко в океана например. Сателитите на „Коперник“ могат да наблюдават и предават широк спектър от данни от наблюдението на Земята, вариращи от химичния състав на атмосферата до промени в растителността през сезона на растеж. Всички данни и информационни продукти на „Коперник“ са достъпни онлайн и безплатни.

„Коперник“ е организирана около шест услуги: атмосфера, морска среда, земна повърхност, изменение на климата, управление на извънредни ситуации и сигурност. Европейската комисия отговаря за цялостната координация, докато изпълнението на отделни основни услуги включва всички главни ключови участници в наблюдението на Земята от Европа. От 2012 г. Европейската агенция по околна среда координира общоевропейските и местните компоненти от наблюдението на земята, поддържа приложения в множество сфери, като например пространствено планиране, управление на горите, управление на водите, съхраняване на природата и земеделието. ЕАОС координира също и in-situ компонента на „Коперник“ във всички основни услуги.

Потенциалът на това, което можем заедно да постигнем с тези данни, е неизмерим. Като съчетаваме все по-голям брой набори от данни, можем по-добре да разберем какво и къде се случва, защо се случва, и кой и по какъв начин ще бъде засегнат от него. Представете си подробно наблюдение на промените в количеството на водата в области в Европа на 10 на 10 метра или как растениевъдството ще бъде засегнато в краткосрочен план, когато бъде отчетено дългосрочното въздействие на изменението на климата. Нашият индекс за качеството на въздуха, с актуални до минутата данни, би могъл да бъде допълнително развит, така че да включва точни прогнози за качеството на въздуха с отчитане на измененията във вятъра и други метеорологични модели.

Големите информационни масиви: предизвикателство и възможност

Големите информационни масиви — състоящи се от големи потоци от данни, включващи подробни, пространствени и специфични за даден момент измервания, както и извлечени при източника данни — без съмнение могат да създадат нови предизвикателства за обработващите данни лица от гледна точка на ИТ инфраструктура и обработваща мощност. Освен това все по-големите количества данни няма автоматично да водят до по-добро разбиране на околната среда или на взаимовръзките между екологичните проблеми. Обработването на големи информационни масиви налага също толкова инвестиции в аналитичен капацитет, колкото и в ИТ инфраструктура.

Ние от Европейската агенция по околна среда едновременно допринасяме за развитието и сме основен ползвател на услугите на „Коперник“, като интегрираме резултатите от програмата в нашите оценки и база от знания. Също така вече започнахме да разработваме нашите способности за оценка, включително да инвестираме в базирани в облак ИТ услуги и партньорства, за да можем да обработваме големи информационни масиви. Целта ни е да споделяме тези по-подробни, точни и навременни знания с институциите и гражданите в Европа и да спомогнем за подобряване на здравето на европейците и на околната среда на Европа.

 Hans Bruyninckx

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводна статия, публикувана в брой № 2018/1 на бюлетина на ЕАОС, 15 Март 2018 г.

За повече информация относно сателитното изображение на Амстердам вж. съответната страница на уебсайта на Европейската космическа агенция.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: copernicus, earth observation, big data
Действия към документ