ďalej
späť
body

Články

Zmeniť jazyk
Články
Menu
Udržateľné mestá: premena európskeho urbánneho prostredia

Európa si vytýčila ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy, či už ide o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, obehového hospodárstva, čistejšieho vzduchu alebo čistejšej dopravy. Väčšina Európanov žije v mestách a tie musia zohrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní európskych cieľov v oblasti udržateľnosti. Otázka znie: ako sa mestá môžu stať udržateľnými?

Viac informácií

Život v stave viacnásobnej krízy: zdravie, príroda, klíma, hospodárstvo alebo jednoducho systémová neudržateľnosť?

Vo svete sa od politických koridorov po akademické platformy rozpráva o globálnych krízach: zdravotná kríza, hospodárska a finančná kríza, klimatická kríza a kríza prírody. Všetky sú v konečnom dôsledku symptómami rovnakého problému: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Šok spôsobený pandémiou COVID-19 len odhalil systémovú slabosť nášho globálneho hospodárstva a spoločnosti so všetkými ich nerovnosťami.

Viac informácií

Zlepšovanie environmentálneho správania v organizáciách

Popri poskytovaní dôveryhodných informácií o našom životnom prostredí a klíme sa Európska environmentálna agentúra (EEA) ako organizácia usiluje zlepšiť svoje vlastné environmentálne správanie. Melanie Sporer, ktorá koordinuje tieto snahy v rámci EEA prostredníctvom schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), nám poskytla rozhovor na túto tému.

Viac informácií

Európa v roku 2050: zdravšia, čistejšia a odolnejšia

Aj po roku života s vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami Európa naďalej pracuje na politických riešeniach ambicióznych cieľov vytýčených v Európskej zelenej dohode. Je Dôležité, aby sa Európa naďalej uberala správnym smerom ku svojim cieľom, a aby sa do roku 2050 stala odolnou spoločnosťou postavenou na solidarite, poskytujúcou zdravé životné prostredie pre nás všetkých.

Viac informácií

Znečistenie zeme a pôdy — rozsiahle, škodlivé a rastúce

Čo majú spoločné mnohé vinice roztrúsené v idylických krajinkách, okolo priemyselných miest a skládok? Odpoveďou môže byť prítomnosť chemikálií. Pôda, na ktorej pestujeme naše potraviny, a zem, na ktorej staviame naše domovy, môže byť kontaminovaná rôznymi znečisťujúcimi látkami, a to od ťažkých kovov až po organické znečisťujúce látky a mikroplasty. Kontaminanty sú rozšírené a zhromažďujú sa v zemi a pôde. Ako môžeme túto problematiku riešiť?

Viac informácií

Zabezpečenie čistej vody pre ľudí a prírodu

Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme a je životne dôležitá pre všetko živé na našej planéte. Najväčšie množstvo vody, 96,5 %, sa nachádza v oceánoch a moriach a zvyšok, 3,5 %, tvorí sladká voda, ktorá sa nachádza v jazerách, riekach, podzemnej vode a ľadovcoch. Dobré spravovanie tohto obmedzeného a cenného zdroja je nevyhnutné pre blaho ľudí a prírody.

Viac informácií

Výzva v oblasti zníženia priemyselného znečistenia

Priemyselné znečistenie v Európe sa znižuje vďaka kombinácii nariadení, zdokonaľovaniu výroby a environmentálnym iniciatívam. Priemysel však naďalej spôsobuje znečistenie a prechod k nulovému znečisteniu v tomto odvetví predstavuje ambicióznu výzvu.

Viac informácií

Zdravý život vo svete chemikálií

Znečistenie môžeme kategorizovať podľa toho, kde sa nachádza, či už v pôde, vode, alebo ovzduší, alebo môžeme rozlišovať rôzne typy znečistenia, ako sú chemikálie. Syntetické chemikálie sú všade okolo nás. Niektoré z nich však môžu byť veľmi škodlivé pre naše zdravie a životné prostredie. Dokážeme obmedziť negatívne účinky chemikálií, ktoré sa stali súčasťou nášho súčasného spôsobu života?

Viac informácií

Rozhovor - Riešenie environmentálnych rizík pre zdravie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedá znečistenie za 1,4 milióna predčasných úmrtí v Európe za rok, ale situácia sa zlepšuje a Európska zelená dohoda môže byť príležitosťou na posun smerom k udržateľnosti. O znečisťovaní a zdraví sme sa porozprávali s Francescou Racioppi, vedúcou Európskeho centra pre životné prostredie a zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie.

Viac informácií

Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Minulú jar koronavírus zmenil svet v priebehu niekoľkých týždňov. Veľa vecí, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa náhle stali pre nás nedostupnými. Pandémia svet zaskočila, ale ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek vedca pracujúceho v oblasti infekčných chorôb, odpoveďou by bolo, že to bola len otázka času.

Viac informácií

Znečistenie hlukom je v Európe stále rozšírené, ale existujú spôsoby na zníženie jeho úrovne

Mnohí z nás sú v každodennom živote vo zvýšenej miere vystavení hluku. Hlučné vozidlá na ceste, lietadlá letiace nízko nad hlavami alebo vlaky jazdiace v blízkom okolí často spôsobujú podráždenie a mrzutosť. Ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie by však mohol byť oveľa horší, ako si myslíme.

Viac informácií

Rozhovor - Znečisťovateľ platí?

Základným prvkom právnych predpisov v oblasti životného prostredia v EÚ je jednoduchá, ale významná myšlienka: zásada znečisťovateľ platí. Táto zásada sa uplatňuje vo forme daní, pokút a iných opatrení, ako sú kvóty pre znečisťujúce emisie a smernica o environmentálnej zodpovednosti. S profesorom Geertom Van Calsterom sme sa rozprávali o tejto zásade, o jej prínosoch a nedostatkoch.

Viac informácií

Zlepšenie kvality ovzdušia zlepšuje zdravie a produktivitu ľudí

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia v Európe významne zlepšila, ale znečisťujúce látky stále škodia nášmu zdraviu a životnému prostrediu. Opatrenia na obmedzenie znečisťovania by zlepšili kvalitu nášho života, ušetrili peniaze v zdravotníctve, zintenzívnili produktivitu pracovníkov a chránili životné prostredie.

Viac informácií

Zdravie a životné prostredie vrátane znečistenia ovzdušia a zaťaženia hlukom – práca agentúry EEA v centre pozornosti

Znečistenie ovzdušia, zaťaženie hlukom a vplyvy zmeny klímy sú kľúčovými rizikami pre každodenné zdravie a pohodu Európanov. Rozprávali sme sa s Catherine Ganzlebenovou, vedúcou skupiny pre znečistenie ovzdušia, životné prostredie a zdravie, Albertom Gonzálezom, odborníkom agentúry EEA na kvalitu ovzdušia a Eulaliou Perisovou, odborníčkou agentúry EEA na zaťaženie hlukom s cieľom zistiť, čo agentúra EEA robí pre zlepšenie znalostí v tejto dôležitej pracovnej oblasti.

Viac informácií

Spoločná stratégia EEA a Eionet na roky 2021 – 2030: údaje a poznatky na dosiahnutie európskych ambícií v oblasti klímy a životného prostredia

Spoločná stratégia určuje smerovanie nášho úsilia. Zavádza nový spôsob spolupráce a budovania znalostí – pružnejší, pohotovejší, aktívnejší, akčnejší – na riešenie otázok a problémov, ktoré na nás čakajú, a získanie poznatkov, ktoré budeme potrebovať v nasledujúcom desaťročí.

Viac informácií

Stratégia Európa 2030: odolná príroda, udržateľné hospodárstvo a zdravý život

Pandémia COVID-19 závažne otriasla našou spoločnosťou a ekonomikou a jasne poukázala na ich krehkosť. V dôsledku zhoršenia životného prostredia a zmeny klímy sa počíta s oveľa častejšími a oveľa závažnejšími otrasmi. Vzhľadom na neistotu a pretrvávajúce výzvy existuje pre nás jediná schodná cesta, a to že každé prijaté rozhodnutie v tomto kritickom období nás má priblížiť k sociálnym cieľom a cieľom udržateľnosti.

Viac informácií

Do akej miery sú nové biologicky rozložiteľné, kompostovateľné a plastické výrobky z biologického materiálu, ktoré sa začínajú používať, v skutočnosti ekologické?

Vieme, že znečistenie plastmi a plastový odpad sú veľkým environmentálnym problémom. Na trh boli v uplynulých rokoch uvedené nové plastové výrobky, o ktorých sa tvrdí, že sú k životnému prostrediu šetrnejšie. Ich environmentálna dôveryhodnosť sa posudzuje v nedávno uverejnenej informačnej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Aby sme sa o tejto problematike dozvedeli viac, stretli sme sa s Almut Reichelovou, odborníčkou agentúry EEA pre udržateľné využívanie zdrojov a zneškodňovanie odpadu.

Viac informácií

Hodnotenia orientované na budúcnosť v záujme lepšieho pochopenia perspektív udržateľnosti

Európska environmentálna agentúra (EEA) nedávno vydala správu o „hnacích silách zmeny“, ktoré ovplyvňujú perspektívy Európy v oblasti životného prostredia aj udržateľnosti. Porozprávali sme s projektovým manažérom správy, Lorenzom Beninim, ktorý pracuje v agentúre EEA ako odborník na hodnotenie systémov a udržateľnosť.

Viac informácií

Spoločne môžeme ísť ďalej: budovanie udržateľnej planéty po šoku z koronavírusu

Ako môžeme vybudovať udržateľnejší a odolnejší svet po kríze zapríčinenej koronavírusom? V tejto kritickej dobe, v ktorej sa budú prijímať kľúčové rozhodnutia v oblasti obnovy s vplyvom na našu budúcnosť, Európska environmentálna agentúra spojí poznatky o koronavíruse a otázkach týkajúcich sa životného prostredia a prispeje k informovanej diskusii.

Viac informácií

Úvahy o ambíciách klimatickej neutrality v Európe v čase ochorenia COVID-19

Európske krajiny prijímajú radikálne opatrenia na obmedzenie dôsledkov ochorenia COVID-19 na zdravie Európanov a hospodárstvo. Taká kríza má zvyčajne okamžité a závažné dôsledky na celé populácie a ekonomiky. Vzhľadom na rozsah, v akom táto kríza spôsobená koronavírusom môže postihnúť hlavné hospodárske odvetvia, sa očakáva, že dôjde k oslabeniu vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie a klímu. Rozsiahle a náhle otrasy sprevádzané extrémne vysokými výdavkami pre spoločnosť však vôbec nie sú spôsob, akým sa Európska únia zaviazala transformovať svoje hospodárstvo a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V európskej zelenej dohode a nedávno uverejnenom európskom právnom predpise v oblasti klímy sa naopak vyzýva k nezvratným a postupným zníženiam emisií a súčasnému zabezpečeniu spravodlivého prechodu a podpore postihnutých subjektov.

Viac informácií

Permalinks

Akcie dokumentu