ďalej
späť
body

Article

Znečistenie zeme a pôdy — rozsiahle, škodlivé a rastúce

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 03. 2021 Posledná zmena 29. 08. 2023
Photo: © Terezie Polívková, REDISCOVER Nature/EEA
Čo majú spoločné mnohé vinice roztrúsené v idylických krajinkách, okolo priemyselných miest a skládok? Odpoveďou môže byť prítomnosť chemikálií. Pôda, na ktorej pestujeme naše potraviny, a zem, na ktorej staviame naše domovy, môže byť kontaminovaná rôznymi znečisťujúcimi látkami, a to od ťažkých kovov až po organické znečisťujúce látky a mikroplasty. Kontaminanty sú rozšírené a zhromažďujú sa v zemi a pôde. Ako môžeme túto problematiku riešiť?

Zem pod našimi nohami je viac než len horniny, pôda a piesok. Každý štvorcový meter môže byť jedinečný z hľadiska svojho zloženia, štruktúry a živých organizmov, ktoré sa v ňom nachádzajú a ktoré živí. Niektoré obsahujú viac hornín bohatých na minerály, iné majú množstvo zvyškov rastlín so vzduchovými bublinami a vodou.

Pôda je často zanedbávanou doménou biodiverzity, pričom aj malý kúsok môže oplývať živými organizmami, ktoré hrajú životne dôležitú úlohu vo fungovaní pôdneho ekosystému, či už ide o drobné organizmy alebo huby a dážďovky. V tomto priestore sa tiež živiny menia na formy, ktoré môžu rastliny prijímať, čím je možná tvorba biomasy a uchovanie uhlíka. Aj naša budúca pitná voda tu začína svoju cestu prirodzeného očisťovania smerom k podzemnej vode.

Lokálny problém?

Spôsob, akým využívame zem, často znamená pridávanie ďalších látok do týchto jedinečných ekosystémov s cieľom chrániť vybrané plodiny alebo dodávať živiny. Znečisťujúce látky uvoľnené z priemyslu, dopravy a iných hospodárskych činností môžu prekonať dlhú vzdialenosť a preniknúť do pôdy, kde sa zriedia a dočasne uložia. Pôda, zložka zeme, sa považuje za znečistenú vtedy, keď kontaminanty nepriaznivo vplývajú na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Každým krokom by sme sa mohli ocitnúť nad úplne iným zložením a koncentráciou kontaminantov v zemi. Veľké rozdiely v kontaminantoch, pôdach, klimatických podmienkach a podmienkach využívania pôdy zvyšujú náklady na monitorovanie a hodnotenie plného rozsahu znečistenia zeme a pôdy. To, čo vieme, je väčšinou založené na vzorkách z terénu rozptýlených v krajinách.

Kovy, hnojivá a pesticídy

Poľnohospodárstvo je potrebné na pestovanie potravín, ale niektoré neudržateľné poľnohospodárske postupy naďalej znečisťujú pôdu.

Rastliny potrebujú na svoj rast aj živiny a intenzívne poľnohospodárstvo dokáže vyčerpať živiny v pôde rýchlejšie, ako ich vie príroda doplniť. Hnojivá fungujú ako kompenzácia tohto nedostatku tak, že pridávajú ďalšie živiny. Bohužiaľ, rastliny nedokážu prijať celé toto množstvo a nadmerné množstvá, ktoré sa na začiatku nachádzajú v pôde, sa skôr či neskôr dostanú do jazier a riek. Keď sa prebytočný dusík nachádza vo vode, často vedie k nadmernému rastu rastlín a rias, ktorých rozklad môže závažne znížiť hladiny kyslíka vo vode, čím poškodí živočíšne a rastlinné druhy v tomto ekosystéme.

Desaťročia sa meď v značnej miere používa ako fungicíd vo viniciach a ovocných sadoch. Nedávnou rozsiahlou štúdiou sa preukázalo, že koncentrácie medi vo viniciach sú trikrát vyššie ako priemerná hodnota v európskych pôdach. Meď sa pridáva tiež do krmiva pre zvieratá a preniká do životného prostredia, keď sa hnoj rozptýli na trávnatých plochách a iných poľnohospodárskych pozemkoch.

Kadmium je ďalší vysoko toxický kov, ktorý sa nachádza v minerálnych fosfátových hnojivách. Niektoré „organické hnojivá“, ako sú splaškové kaly, hnoj, kompost a biologický odpad, môžu tiež uvoľniť široké spektrum ťažkých kovov a organických znečisťujúcich látok, ak nie sú správne regulované.

Vo vzorkách pôdy z celej Európy sa našli tiež chemikálie pochádzajúce z dlhodobého používania pesticídov. Viac ako 80 % pôdy testovanej v jednej štúdii obsahovalo zvyšky pesticídov, pričom 58 % obsahovalo dva alebo viac typov rezíduí.

Odpadové hospodárstvo, priemysel aj za hranicami

Poľnohospodárske postupy nie sú jediným zdrojom znečistenia pozemkov a pôdy. Nedostatočné nakladanie s odpadom, komunálnym aj priemyselným, za ktorým nasledujú priemyselné činnosti, zodpovedá za viac než jednu tretinu lokálnych kontaminácií. Z niekoľkých miliónov miest, na ktorých sa odhaduje vykonávanie potenciálne znečisťujúcich činností, je k dispozícii len zlomok podrobných verejných informácií.

Znečistenie zeme a pôdy je globálny problém. Vzduch a voda dokážu prenášať po celej zemeguli znečisťujúce látky vrátane zlúčenín dusíka a drobných plastových zlomkov a ukladať ich na zemský povrch. Znečisťujúce látky sa dajú nájsť na najvyšších vrcholoch a najvzdialenejších plážach.

Zostávajú navždy a navyše sa hromadia

Niektoré znečisťujúce látky sa časom rozložia do pôdy, ale iné sa navždy zachovajú. V mnohých prípadoch je zem a pôda posledným cieľovým miestom, kde končia rôzne znečisťujúce látky, ktoré sa časom hromadia. Celkové riziko týchto chemikálií a ich rôznych zmesí ešte nie je úplne známe. Na základe vzoriek z vybraných miest však vieme, že znečistenie zeme a pôdy má významný vplyv na ľudské zdravie, ako aj na biodiverzitu pôdy a zdravie ekosystému. Tieto znečisťujúce látky môžu zasiahnuť organizmy v pôde a prípadne kontaminovať naše potraviny a pitnú vodu.

Rekultivácia kontaminovanej pôdy je náročná a drahá, ale je nevyhnutná na odstránenie znečistenia z minulosti. Miestne orgány však často nemajú k dispozícii prostriedky a nástroje na rekultiváciu. Doteraz bolo v EÚ rekultivovaných viac než 65 000 miest, ale väčšina potenciálne kontaminovaných miest zostala nedotknutá.

Najlepšie riešenie — prevencia

Prevencia zostáva najúčinnejším a najlacnejším spôsobom na dlhodobé zabezpečenie zdravej pôdy, ako aj čistejšej vody a ovzdušia. Každá iniciatíva zameraná na prevenciu a zníženie znečistenia, a to od návrhu výrobku, lepšej recyklácie, nakladania s odpadom, striedania plodín, precízneho poľnohospodárstva a obmedzeného používania pesticídov a hnojív až po čistejšiu dopravu a priemysel, a na podporu orgánov pri vykonávaní účinných opatrení prispeje k uvoľneniu tlaku na tieto životne dôležité ekosystémy.

Mnoho existujúcich a pripravovaných politických iniciatív v rámci Európskej zelenej dohody, ako je obehové hospodárstvo, stratégia „Z farmy na stôl“, stratégia v oblasti biodiverzity, nová stratégia v oblasti pôdy a akčný plán nulového znečistenia, poskytujú európsky rámec a podporujú vnútroštátne orgány a užívateľov pôdy pri ochrane zeme a pôdy pred znečistením. Toto úsilie ďalej posilňuje ďalšia podpora miestnych orgánov a súdržnejší politický rámec EÚ v oblasti pôdy. Koniec koncov, znečistenie je len jednou z mnohých hrozieb, ktorým je vystavená pôda a zem.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: signals, signals2020
Akcie dokumentu