nästa
föregående
poster

Article

Föroreningar i mark och jord — vitt spridda, skadliga och ökande

Ändra språk
Article Publicerad 2022-09-19 Senast ändrad 2023-08-29
Photo: © Terezie Polívková, REDISCOVER Nature/EEA
Vad har många vinodlingar utspridda i idylliska landskap gemensamt med industriområden och avfallsdeponier? Ett svar kan vara att där finns kemikalier. Den jord där vi odlar våra livsmedel och den mark där vi bygger våra bostäder kan vara förorenad med olika ämnen, allt ifrån tungmetaller till organiska föroreningar och mikroplaster. Föroreningarna är vitt spridda och de ansamlas i Europas mark och jordar. Hur kan vi lösa det här problemet?

Marken vi står och går på består av så mycket mer än berg, jord och silt. Varenda kvadratmeter kan ha sin egen unika sammansättning och struktur och ett unikt biologiskt liv. Några har mer stenar rika på vissa mineraler, andra har gott om växtrester med hålrum med luft och vatten.

Jorden är ett ofta ett bortglömt kapitel av den biologiska mångfalden, men även en liten plätt kan myllra av liv, allt från den minsta av organismer till svampar och daggmaskar, och alla har lika stor betydelse för markens ekosystem. Det är i jorden som näringsämnen omvandlas till former som växterna kan ta upp, så att biomassa bildas och binder kol. Det är även här som vårt blivande dricksvatten börjar sin naturliga rening på väg mot grundvattnet.

Ett lokalt problem?

På det sätt vi brukar marken tillför vi ofta fler substanser till dessa unika ekosystem för att skydda vissa utvalda grödor eller tillsätta näringsämnen. Föroreningar från industrin, transporter och andra ekonomiska aktiviteter kan färdas långa sträckor och nå jorden, där de späds ut och lagras tillfälligt. Jorden, som är en del av markytan, anses vara förorenad när dessa föroreningar har en negativ effekt på människors hälsa eller på miljön.

För varje steg vi tar kan det vara så att vi kliver på en ny blandning och koncentration av föroreningar i marken. Eftersom föroreningar, jordar, klimatbetingelser och markanvändning varierar kraftigt blir det dyrt att övervaka och bedöma hela omfattningen av föroreningar i marken och jorden. Våra kunskaper baseras främst på fältprover från olika delar av länder.

Metaller, gödsel — och bekämpningsmedel

Vi måste bedriva jordbruk för att odla livsmedel, men det finns fortfarande vissa jordbruksmetoder som är ohållbara och som kontaminerar jordarna.

Växter behöver bland annat näringsämnen för att växa, och intensivt jordbruk kan utarma jorden på näring snabbare än naturen hinner återställa den. Gödselmedel kompenserar denna brist genom att tillföra extra näringsämnen. Tyvärr tas ofta inte hela mängden gödselmedel upp av växterna och överskottet, som till en början befinner sig i jorden, kommer förr eller senare ut i sjöar och floder. När kväveöverskottet väl har kommit ut i vattnet leder det ofta till kraftig tillväxt av växter och alger, vars nedbrytning sedan kan minska syrenivån i vattnet i så hög grad att djur- och växtarterna i det ekosystemet skadas.

Koppar har i årtionden använts som svampbekämpningsmedel i vin- och fruktodlingar. En nyligen genomförd storskalig studie visade att koncentrationen av koppar i vinodlingar är tre gånger högre än genomsnittet i de europeiska jordarna. Koppar tillsätts även till djurfoder och kommer ut i miljön när gödsel sprids över betesmarker och annan jordbruksmark.

Kadmium är en annan mycket giftig metall, som finns i mineralgödselmedel med fosfor. Vissa ”organiska gödselmedel”, till exempel avloppsslam, stallgödsel, kompost och biologiskt avfall, kan också tillföra en bred blandning av tungmetaller och organiska föroreningar, om detta inte är väl reglerat.

Kemikalier från långvarig användning av bekämpningsmedel finns också i jordprover från  hela Europa. Över 80 procent av alla jordar som testades i en studie innehöll rester av bekämpningsmedel, varav 58 procent innehöll två eller flera olika typer av restprodukter.

Avfallshantering, industri och utanför EU:s gränser

Jordbruksmetoderna är långt ifrån den enda källan till mark- och jordföroreningar. Avfall som hanteras bristfälligt – både kommunalt avfall och industriavfall – står för mer än en tredjedel av alla lokala föroreningar, följt av industriell verksamhet. Av de miljontals platser som uppskattas bedriva potentiellt förorenande verksamhet i EU finns detaljerad offentlig information endast om en bråkdel.

Mark- och jordföroreningar är också ett globalt problem. Föroreningar, t.ex. kväveföreningar och små plastfragment, kan föras vidare över hela världen genom luften eller med vattnet, och till slut hamna på markytor. Föroreningar finns till och med på de högsta bergen och de mest avlägsna stränderna.

De ansamlas och finns kvar för evigt

En del föroreningar bryts ner i jorden med tiden, men andra finns kvar för evigt. I många fall är marken och dess jordar den plats där olika föroreningar slutligen hamnar och ansamlas efter hand som tiden går. Vi vet inte fullt ut vilka risker dessa kemikalier och olika blandningarmedför. Baserat på provtagning vet vi dock att mark- och jordföroreningar kan ha stor påverkan på människors hälsa, den biologiska mångfalden i jorden och ekosystemets hälsa. Föroreningarna kan påverka organismer som lever i jorden och eventuellt också kontaminera våra livsmedel och vårt dricksvatten.

Det är både svårt och dyrt att sanera förorenade marker, men det är nödvändigt för att bli av med gamla föroreningar. Ofta saknar lokala myndigheter dock både medel och verktyg för att genomföra en sanering. Inom EU har över 65 000 platser sanerats, men de allra flesta områden som är utsatta för potentiell förorening är fortfarande inte åtgärdade.

Den bästa lösningen — att förebygga

Förebyggande åtgärder är det mest effektiva och billigaste sättet att se till att vi har friska jordar – och renare vatten och luft – på lång sikt. Alla initiativ som syftar till att förebygga och minska föroreningar – från produktdesign, bättre återvinning, avfallshantering, växelbruk, precisionsjordbruk och minskad användning av bekämpningsmedel och gödselmedel, till renare transporter och industri – och till att hjälpa myndigheterna att genomföra effektiva åtgärder, kommer att bidra till att minska trycket på dessa viktiga ekosystem.

Många befintliga och kommande politiska initiativ inom ramen för den europeiska gröna given – den cirkulära ekonomin, strategin Från jord till bord, strategin för biologisk mångfald, kemikaliestrategin, den nya jordstrategin och handlingsplanen för nollföroreningar – ger ett europeiskt ramverk och hjälper nationella myndigheter och markanvändare att skydda marken och jordarna från föroreningar. Extra stöd till lokala myndigheter och ett mer sammanhängande ramverk för EU:s politik vad gäller jordarna skulle ytterligare stärka dessa insatser. Föroreningar är trots allt bara ett av de många hot som jordar och mark står inför.

Läs mer på

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals2020
Dokumentåtgärder