ďalej
späť
body

Article

Zlepšenie kvality ovzdušia zlepšuje zdravie a produktivitu ľudí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 03. 2021 Posledná zmena 29. 08. 2023
Photo: © Plamen Hristov, REDISCOVER Nature/EEA
V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia v Európe významne zlepšila, ale znečisťujúce látky stále škodia nášmu zdraviu a životnému prostrediu. Opatrenia na obmedzenie znečisťovania by zlepšili kvalitu nášho života, ušetrili peniaze v zdravotníctve, zintenzívnili produktivitu pracovníkov a chránili životné prostredie.

Ovzdušie v Európe je podstatne čistejšie ako v čase, keď asi pred polstoročím začala Európska únia (EÚ) a jej členské štáty zavádzať politiky v oblasti prevencie a kontroly kvality ovzdušia a znečistenia. Európske a vnútroštátne politiky a miestne opatrenia dokážu znížiť znečisťovanie z odvetvia dopravy, priemyslu a energetiky.

Napriek tomuto pokroku ročné hodnotenia agentúry EEA – Kvalita ovzdušia v Európe  trvale poukazujú na to, že znečistenie ovzdušia stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Úrovne znečistenia ovzdušia v mnohých európskych mestách stále prekračujú právne limity EÚ aj usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na ochranu ľudského zdravia. Podľa odhadov agentúry EEA je tragickým dôsledkom skutočnosť, že každý rok zomrie predčasne asi 400 000 Európanov z dôvodu zlej kvality ovzdušia.

Z hľadiska environmentálnych faktorov je znečistenie ovzdušia hlavnou príčinou predčasných úmrtí v Európe, pričom má tiež značný dosah na hospodárstvo. Zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť a znižuje hospodársku produktivitu v dôsledku zlého zdravia zamestnancov. Znečistenie ovzdušia má škodlivý vplyv aj na pôdu, plodiny, lesy, jazerá a rieky. Znečisťujúce látky dokonca poškodzujú naše domy, mosty a inú vybudovanú infraštruktúru.

Negatívne vplyvy zlej kvality ovzdušia pritom nie sú rovnomerne rozložené v celej spoločnosti. Nedávna správa agentúry EEA preukázala, že znečistenie ovzdušia, ako aj extrémne teploty a hluk neúmerne ovplyvňujú najzraniteľnejších občanov Európy, a to najmä vo východných a južných regiónoch Európy. Okrem celkového zlepšenia sú nutné cielené opatrenia na lepšiu ochranu zraniteľných skupín.

COVID-19 a znečistenie ovzdušia

Pokles mnohých spoločenských a hospodárskych činností počas pandémie viedol k zníženiu emisií a následných hladín určitých látok znečisťujúcich ovzdušie. Napríklad počas lockdownu sa obmedzilo používanie vozidiel, čo viedlo k nízkym koncentráciám oxidu dusíka v mnohých európskych mestách.

Vystavenie znečistenému ovzdušiu je spojené s kardiovaskulárnymi a respiračnými ochoreniami, čo sú zdravotné ťažkosti, o ktorých je známe, že zvyšujú náchylnosť na COVID-19 a majú negatívny vplyv na prognózu. Niektoré nerecenzované články poukazujú na prepojenie medzi znečistením ovzdušia a vysokými mierami úmrtnosti na COVID-19 zaznamenanými napríklad v Taliansku a Spojených štátoch amerických, je však nutný ďalší epidemiologický výskum na objasnenie možných príčinných súvislostí.

Zisti viac: www.eea.europa.eu/post-corona-planet/explore

 

Hlboko zakorenené systémové problémy

Tuhé častice (PM), oxid dusičitý (NO2) a prízemný ozón (O3) sú znečisťujúce látky, ktoré v Európe spôsobujú najväčšiu ujmu na ľudskom zdraví a životnom prostredí. Medzi hlavné zdroje týchto znečisťujúcich látok patrí cestná doprava, vykurovanie domácností, poľnohospodárstvo a priemysel.

V mestách, v ktorých žijú traja zo štyroch Európanov, je cestná doprava často hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, a to najmä z toho dôvodu, že vozidlá vypúšťajú znečisťujúce látky na úrovni zeme v blízkosti ľudí. V niektorých častiach Európy je vykurovanie domácností drevom a uhlím najväčším zdrojom škodlivých znečisťujúcich látok. Bohužiaľ, množstvo týchto emisií sa zvyšuje počas zimných mesiacov, kedy poveternostné podmienky bránia rozptýleniu znečisťujúcich látok.

To, čo majú zdroje látok znečisťujúcich ovzdušie spoločné, je skutočnosť, že sú hlboko zakorenené v základných systémoch našich spoločností, pokiaľ ide o mobilitu a výrobu a spotrebu energie a potravín. Tie isté systémy nie sú len hlavnými zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie, ale sú aj základnými príčinami klimatickej krízy a rýchlej straty biodiverzity.

Spôsob, akým sa ľudia a tovar prepravujú, ako vyrábame elektrinu a teplo a ako vyrábame a konzumujeme naše potraviny, predstavuje v mnohých smeroch základy nášho súčasného spôsobu života. Z tohto dôvodu nie je jednoduché zmeniť tieto systémy. V mnohých prípadoch musíme opätovne prehodnotiť spôsob, akým sme budovali naše spoločnosti, a spôsob, akým žijeme svoje životy.

Riešenia na dosiahnutie čistejšieho ovzdušia s mnohými výhodami

Agentúra EEA spolupracovala s niekoľkými európskymi mestami na pilotnom projekte s cieľom lepšie porozumieť výzvam na zlepšenie kvality ovzdušia na miestnej úrovni. Desať miest, ktoré sa zúčastnili na pilotnom projekte, napríklad rozšírilo systémy diaľkového vykurovania, podporilo cyklistickú dopravu, znížilo maximálne rýchlosti a stanovili poplatky za preťaženie ciest s cieľom zlepšiť kvalitu miestneho ovzdušia. Naše úspešné iniciatívy zahŕňajú premiestnenie priemyselných zariadení, modernizáciu domácich kachlí, pecí a kotlov, používanie čistejších palív na kúrenie, prechod na ekologickejšie autobusy a električky a zavedenie nízkoemisných dopravných zón.

Tieto opatrenia znižujú znečistenie miestneho ovzdušia a často aj hluk, čím zlepšujú  kvalitu života obyvateľov. Tie isté opatrenia navyše znížia emisie skleníkových plynov a v mnohých prípadoch šetria peniaze. Tie isté mestá napriek tomu uviedli množstvo dôležitých výziev, najmä pri styku s občanmi a pri politickom zdôvodňovaní týchto opatrení.

S cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky sú miestne a regionálne opatrenia sprevádzané účinnými vnútroštátnymi politikami a politikami EÚ, ktoré súčasne často prinášajú významné vedľajšie prínosy pri znižovaní emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia. Tieto vedľajšie prínosy možno dosiahnuť napríklad zlepšením energetickej účinnosti a ekologizáciou systému mobility.

Ľudia chcú mať čisté ovzdušie

Nedávna správa Európskeho dvora audítorov konštatovala, že občania môžu hrať kľúčovú úlohu v úsilí o lepšiu kvalitu ovzdušia. V záujme informovania občanov agentúra EEA sprístupňuje údaje a štatistiky o kvalite ovzdušia v takmer reálnom čase. Agentúra EEA a Európska komisia vypracovali tiež online nástroj Európsky index kvality ovzdušia, ktorý umožňuje občanom kontrolovať aktuálnu kvalitu ovzdušia  miesta, kde žijú, pracujú alebo kam cestujú. Index sa počíta na základe hodinových údajov z viac než 2 000 monitorovacích staníc kvality ovzdušia v Európe a poskytuje tiež odporúčania a informácie súvisiace so zdravím.

Ľudia sa vo zvýšenej miere zaujímajú o kvalitu ovzdušia, ktoré dýchajú, pričom niektorí obyvatelia podnikajú kroky, aby sami zmerali kvalitu miestneho ovzdušia prostredníctvom občianskej vedy. Agentúra EEA spolupracuje s Európskou sieťou vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (sieť EPA) na projekte s názvom CleanAir@School, ktorý zapája deti, rodičov a učiteľov do merania koncentrácií znečisťujúcich látok v okolí škôl.

Školy, ktoré sa zúčastňujú na projekte, merajú koncentrácie oxidu dusičitého pomocou jednoduchých lacných zariadení, pričom jeden vzorkovač umiestňujú vedľa cesty pred školu a druhý do menej znečistenej oblasti, akou je napríklad školský dvor. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o cestnej doprave ako o zdroji znečistenia ovzdušia a povzbudiť rodičov, aby prehodnotili vozenie detí do škôl automobilmi.

Smerom k nulovému znečisteniu ovzdušia

Vďaka opatreniam a politikám na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni so záväznými cieľmi dokázala Európa zlepšiť kvalitu ovzdušia v prospech svojich občanov a životného prostredia. Čoraz viac ľudí na celom svete požaduje podobný pokrok. Zníženie počtu úmrtí a chorôb spôsobených znečisteným ovzduším je jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja so zámerom zabezpečiť zdravý život a zlepšiť životné podmienky. Podobný cieľ je zahrnutý aj pre udržateľné mestá a komunity. Dosiahnutie tohto cieľa, rovnako ako ostatných, by prinieslo obrovské globálne výhody vrátane zvýšenia produktivity a zníženia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Opatrenia, ktoré sú potrebné na zníženie znečistenia ovzdušia v Európe aj vo svete, sú do značnej miery totožné s tými, ktoré sú potrebné na riešenie klimatickej krízy a zastavenie poškodzovania prírody. Musíme zásadne zmeniť naše systémy výroby a spotreby, najmä tie, ktoré sa týkajú mobility, energie a potravín.

Zisti viac

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: signals, signals2020
Akcie dokumentu