ďalej
späť
body

Znečisťovanie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia v Európe zostáva výrazne nad odporúčanými úrovňami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo predstavuje významnú hrozbu pre naše zdravie. Podľa najnovšieho hodnotenia zdravia v súvislosti s kvalitou ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré bolo dnes uverejnené, by bolo možné zabrániť 253 000 úmrtiam v EÚ, ak by koncentrácie jemných tuhých častíc spĺňali odporúčania WHO. Podľa nových odhadov vplyvov na zdravie vystavenie znečistenému ovzdušiu spôsobuje alebo zhoršuje určité ochorenia, ako je rakovina pľúc, ochorenie srdca, astma a cukrovka.

Z vedeckých dôkazov vyplýva, že environmentálne riziká sú príčinou značného počtu prípadov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Dnes uverejnená analýza Európskej environmentálnej agentúry poskytuje prehľad súvislostí medzi životným prostredím a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom sa v nej zdôrazňuje, že riešenie problematiky znečistenia, extrémnych teplôt a iných environmentálnych rizík sú nákladovo efektívnymi opatreniami na zníženie záťaže ochorení vrátane srdcových infarktov a mozgových príhod.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu