další
předchozí
položky

Article

Zlepšení kvality ovzduší zlepšuje zdraví a produktivitu lidí

Změnit jazyk
Article Publikováno 08.04.2021 Poslední změna 29.08.2023
Photo: © Plamen Hristov, REDISCOVER Nature/EEA
Kvalita ovzduší v Evropě se v posledních desetiletích výrazně zlepšila, znečišťující látky však stále poškozují naše zdraví a životní prostředí. Opatření k omezení znečištění by zlepšila kvalitu našeho života, ušetřila peníze ve zdravotnictví, zvýšila produktivitu pracovníků a chránila životní prostředí.

Evropské ovzduší je mnohem čistší, než tomu bylo přibližně před 50 lety, kdy Evropská unie a její členské státy začaly implementovat opatření v oblasti kvality ovzduší a prevence a omezování znečištění. Evropská, národní a místní opatření dokázala omezit znečištění z dopravy, průmyslu a energetiky.

Navzdory tomuto pokroku z každoročních hodnocení kvality ovzduší v Evropě EEA soustavně vyplývá, že znečištění ovzduší stále představuje nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Úroveň znečištění ovzduší v mnoha evropských městech stále překračuje jak limity EU, tak pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) pro ochranu lidského zdraví. Tragickým důsledkem je to, že kvůli zhoršené kvalitě ovzduší podle odhadů EEA každoročně předčasně zemře přibližně 400 000 Evropanů.

Znečištění ovzduší je nejčastější příčinou předčasného úmrtí v důsledku environmentálních faktorů v Evropě, ale má také značné hospodářské dopady. Zvyšuje náklady na zdravotní péči a snižuje hospodářskou produktivitu z důvodu špatného zdravotního stavu pracovníků. Znečištění ovzduší má rovněž negativní vliv na půdu, plodiny, lesy, jezera a řeky. Znečišťující látky dokonce poškozují naše domy, mosty a další infrastrukturu.

Negativní dopady zhoršené kvality ovzduší navíc nejsou rovnoměrně rozloženy napříč společností. Z nedávné zprávy EEA vyplynulo, že znečištění ovzduší, jakož i extrémní teploty a hluk neúměrně postihují nejzranitelnější evropské občany, zejména ve východní a jižní Evropě. Kromě celkového zlepšení jsou zapotřebí i cílená opatření k lepší ochraně zranitelných skupin.

COVID-19 a znečištění ovzduší

Pokles mnoha společenských a hospodářských činností během pandemie vedl ke snížení emisí a následně i koncentrací některých látek znečišťujících ovzduší. Například, během omezení volného pohybu osob, se snížilo používání vozidel, což vedlo k nižším koncentracím oxidu dusičitého v mnoha městech v celé Evropě.

Expozice znečištěnému ovzduší je spojena s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními, což jsou v obou případech zdravotní stavy, o nichž je známo, že zvyšují náchylnost k onemocnění COVID-19 a negativně ovlivňují jeho prognózu. Podle některých nerecenzovaných článků existují vazby mezi znečištěním ovzduší a vysokou mírou úmrtnosti v důsledku onemocnění COVID-19, například v Itálii a ve Spojených státech, je však zapotřebí dalšího epidemiologického výzkumu, aby se objasnila možná příčinná souvislost.

Více informací:  www.eea.europa.eu/post-corona-planet/explore

 

Hluboce zakořeněné systémové problémy

Suspendované částice (PM), oxid dusičitý (NO2) a přízemní ozon (O3) jsou znečišťující látky, které způsobují největší škody na lidském zdraví a životním prostředí v Evropě. Hlavními zdroji těchto znečišťujících látek jsou silniční doprava, vytápění domácností, zemědělství a průmysl.

Ve městech, kde žije přibližně tři čtvrtiny Evropanů, je silniční doprava často hlavním zdrojem znečištění ovzduší, a to zejména proto, že automobily vypouštějí znečišťující látky na pozemní úrovni, v blízkosti lidí. V některých částech Evropy je nejdůležitějším zdrojem znečišťujících látek vytápění domácností dřevem a uhlím. Tyto emise se naneštěstí zvyšují v zimních měsících, kdy meteorologické podmínky často znemožňují rozptyl znečišťujících látek.

Společným znakem zdrojů znečišťujících látek do ovzduší je to, že jsou hluboce zakořeněny v hlavních systémech naší společnosti, jimiž jsou mobilita a výroba a spotřeba energie a potravin. Tytéž systémy jsou nejen hlavními zdroji znečišťujících látek do ovzduší, ale také základními příčinami klimatické krize a rychlého úbytku biologické rozmanitosti.

Způsob, jakým se lidé a zboží pohybují, jak vyrábíme teplo a elektřinu a jak produkujeme a konzumujeme potraviny, představuje v mnoha ohledech základ našeho současného způsobu života. Proto není změna těchto systémů jednoduchá. V mnoha případech od nás požaduje přehodnocení způsobu, jakým jsme vybudovali naši společnost, a způsobu našeho života.

Oboustranně výhodná řešení k dosažení čistšího ovzduší

Pro lepší pochopení problémů spojených se zlepšováním kvality ovzduší na místní úrovni spolupracovala EEA s řadou evropských měst v pilotním projektu. Deset měst, která se tohoto pilotního projektu zúčastnilo například rozšířilo centrální zásobování teplem, propagovalo jízdu na kole, snížilo rychlostní limity a vybíralo poplatky za dopravní přetížení s cílem zlepšit kvalitu místního ovzduší. Mezi další úspěšné iniciativy patří přemístění průmyslových zařízení, modernizace kotlů v domácnostech, používání čistších paliv k vytápění, přechod na čistší autobusy a tramvaje a zavedení nízkoemisních dopravních zón.

Tato opatření snižují lokální znečištění ovzduší a často i hluk a zlepšují kvalitu života obyvatel. Tytéž opatření navíc snižují emise skleníkových plynů a v mnoha případech šetří peníze. Stejná města však také upozornila na značné problémy, zejména pokud jde o spolupráci s občany a politickou diskuzi pro opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

V zájmu dosažení nejlepších výsledků jdou lokální a regionální opatření ruku v ruce s účinnými národními a evropskými opatřeními, která často nabízejí významné vedlejší přínosy při současném snižování emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Těchto vedlejších přínosů lze dosáhnout například zlepšením energetické účinnosti a ekologizací systému mobility.

 

Lidé požadují čisté ovzduší

V nedávné zprávě Evropského účetního dvora se uvádí, že klíčovou úlohu při prosazování lepší kvality ovzduší mohou hrát občané. S cílem informovat občany poskytuje EEA přístup k datům a statistikám o kvalitě ovzduší v téměř reálném čase. EEA a Evropská komise rovněž vytvořily on-line nástroj, index kvality ovzduší v Evropě, který občanům v celé Evropě umožňuje ověřit si aktuální kvalitu ovzduší v místě, kde žijí, pracují nebo cestují. Index se vypočítává na základě dat hlášených každou hodinu z více než 2 000 monitorovacích stanic kvality ovzduší v celé Evropě. Poskytuje rovněž informace a doporučení týkající se zdraví.

Lidé se stále více zajímají o kvalitu ovzduší, které dýchají, a někteří občané podnikají kroky k tomu, aby sami změřili kvalitu místního ovzduší prostřednictvím občanské vědy. EEA spolupracuje s Evropskou sítí ředitelů agentur pro ochranu životního prostředí (síť EPA) na projektu zvaném CleanAir@School, který spočívá v tom, že děti, rodiče a učitelé měří koncentrace znečišťujících látek v okolí škol.

Školy, které se projektu účastní, měří koncentrace oxidu dusičitého pomocí jednoduchých levných přístrojů, přičemž jedno zařízení je umístěno vedle silnice před školou a jedno v méně znečištěném místě, například na pozemku za školou. Cílem projektu je zvýšit povědomí o dopravě jako zdroji znečištění ovzduší a přesvědčit rodiče, aby přestali vozit děti do školy autem.

Směrem k nulovému znečištění ovzduší

Opatření a politiky se závaznými cíli na místní, regionální, národní a evropské úrovni zlepšily kvalitu ovzduší v Evropě ku prospěchu občanů i životního prostředí. Podobný pokrok požaduje stále více lidí na celém světě. Snížení počtu úmrtí a nemocí v důsledku znečištění ovzduší je jedním z Cílů udržitelného rozvoje, které usilují o zajištění zdravého života a podporu dobrých životních podmínek. Podobný cíl se vztahuje i na udržitelná města a obce. Stejně jako u ostatních cílů by jeho dosažení znamenalo pro celý svět obrovský přínos, včetně zvýšení produktivity a snížení nákladů na zdravotní péči.

Opatření, která jsou nezbytná ke snížení znečištění ovzduší v Evropě i na celém světě, jsou z velké části tatáž opatření, která jsou nezbytná k řešení klimatické krize a k zastavení zhoršování stavu přírody. Musíme zásadně změnit a dekarbonizovat naše systémy výroby a spotřeby, zejména ty, které souvisejí s mobilitou, energetikou a potravinami.

Více informací


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: signals, signals2020
Akce dokumentů