следващ
предишен
елементи

Article

Чрез подобряване на качеството на въздуха се подобряват здравето и продуктивността на хората

Смяна на език
Article Публикуван 15-02-2021 Последна промяна 29-08-2023
Photo: © Plamen Hristov, REDISCOVER Nature/EEA
Качеството на въздуха в Европа се подобри значително през последните десетилетия, но замърсителите все още вредят на нашето здраве и околната среда. Мерките за ограничаване на замърсяването ще подобрят качеството на живот, ще спестят пари на здравеопазването, ще повишат продуктивността на работниците и ще защитят околната среда.

Въздухът в Европа е много по-чист, отколкото преди около половин век, когато Европейският съюз (ЕС) и държавите членки започнаха да въвеждат политики за качеството на въздуха и за предотвратяване и контрол на замърсяването. Европейските и националните политики и действията на местно равнище успяха да ограничат замърсяването от транспорта, промишлеността и енергийния сектор.

Въпреки този напредък годишните оценки на ЕАОС „Качество на въздуха в Европа“ неизменно показват, че замърсяването на въздуха продължава да представлява опасност за здравето на човека и околната среда. Нивата на замърсяване на въздуха в много от европейските градове все още надхвърлят законовите ограничения на ЕС и насоките на Световната здравна организация (СЗО) за опазване на здравето на човека. Трагичната последица от това е, че според оценките на ЕАОС всяка година около 400 000 европейци умират преждевременно заради лошото качество на въздуха.

Замърсяването на въздуха е основната причина за преждевременна смърт от екологични фактори в Европа, но има и значителни икономически последици. Това увеличава медицинските разходи и намалява икономическата производителност, дължаща се на влошеното здравословно състояние на работниците. Замърсяването на въздуха вреди и на почвата, културите, горите, езерата и реките. Замърсителите нанасят щети дори на нашите къщи, мостове и друга изградена инфраструктура.

Освен това отрицателното въздействие на лошото качество на въздуха не е равномерно разпределено в обществото. Неотдавнашен доклад на ЕАОС показа, че замърсяването на въздуха, а също екстремните температури и шумът засягат непропорционално най-уязвимите граждани на Европа, особено в източните и южните региони на Европа. В допълнение към общите подобрения са необходими целенасочени действия за по-добра защита на уязвимите групи.

COVID-19 и замърсяването на въздуха

Намаляването на много обществени и икономически дейности по време на пандемията доведе до намаляване на емисиите и последващите нива на някои замърсители на въздуха. Например използването на превозни средства е намаляло по време на ограничителните мерки и това е довело до по-ниски концентрации на азотен диоксид в много градове в Европа.

Излагането на замърсяване на въздуха е свързано със сърдечносъдови и респираторни заболявания — две от състоянията, за които е известно, че увеличават предразположението към COVID-19 и оказват отрицателно въздействие върху прогнозата. В някои статии, които още не са били обект на рецензии, се предполага връзка между замърсяването на въздуха и високите равнища на смъртност от COVID-19, например в Италия и САЩ, но са необходими допълнителни епидемиологични проучвания, за да се изяснят възможните причинно-следствени връзки..

Научете повече на: www.eea.europa.eu/post-corona-planet/explore

 

Дълбоко вкоренени системни проблеми

Праховите частици (ПЧ), азотният диоксид (NO2) и приземният озон (O3) са замърсителите, които причиняват най-голяма вреда на здравето на човека и околната среда в Европа. Основните източници на тези замърсители са пътният транспорт, битовото отопление, селското стопанство и промишлеността.

В градовете, където живеят около трима от всеки четирима европейци, автомобилният транспорт често е основният източник на замърсяване на въздуха, особено поради факта, че автомобилите отделят замърсители на нивото на земята, близо до хората. В някои части на Европа битовото отопление с дърва и въглища е най-важният източник на вредни замърсители. За съжаление тези емисии се увеличават също през зимните месеци, когато метеорологичните условия често възпрепятстват разпръскването на замърсители.

Общото за източниците на замърсители на въздуха е, че те са дълбоко вкоренени в основните системи на нашите общества - мобилност, енергетика, производство и потребление на храни. Същите тези системи са не само основните източници на замърсители на въздуха, но и първопричините за криза с климата и бързата загуба на биологично разнообразие.

Начините, по които транспортираме хората и стоките, произвеждаме топлинна енергия и електроенергия и произвеждаме и консумираме храната си, в много отношения са основите на настоящия ни начин на живот. Затова промяната на тези системи не е лесна. В много случаи това изисква от нас да преосмислим начина, по който сме изградили нашите общества, и начина, по който живеем.

Решения за по-чист въздух, които са печеливши за всички

ЕАОС работи съвместно с редица европейски градове по пилотен проект за по-добро разбиране на предизвикателствата пред подобряването на качеството на въздуха на местно равнище. Десетте града, които участваха в пилотния проект, например разшириха централното отопление, насърчиха колоезденето, намалиха ограниченията на скоростта и издадоха такси за задръствания с цел подобряване на качеството на въздуха на местно равнище. Други успешни инициативи включват преместване на промишлените съоръжения, модернизиране на битови печки и котли, използване на по-чисти горива за отопление, преминаване към по-чисти автобуси и трамваи и въвеждане на транспортни зони с ниски емисии.

Тези мерки намаляват замърсяването на въздуха на местно равнище, често намаляват и шума и подобряват качеството на живот на жителите. Освен това същите тези действия намаляват емисиите на парникови газове и в много случаи спестяват пари. Въпреки това същите градове докладваха и за значителни проблеми, особено по отношение на ангажирането на гражданите и политическите аргументи за мерки за подобряване на качеството на въздуха.

За постигането на най-добри резултати действията на местно и регионално равнище вървят ръка за ръка с ефективни политики на национално и европейско равнище, които често предлагат и значителни съпътстващи ползи за едновременно намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха. Тези съпътстващи ползи могат да бъдат постигнати например чрез подобряване на енергийната ефективност и екологизиране на системата за мобилност.

Хората се нуждаят от чист въздух

В  доклад на Европейската сметна палата се отбелязва, че гражданите могат да играят важна роля в усилията за подобряване на качеството на въздуха. За да информира гражданите, ЕАОС предоставя достъп до данни в реално време и до статистически данни относно качеството на въздуха. ЕАОС и Европейската комисия създадоха също онлайн инструмент — Европейски индекс за качество на въздуха, който позволява на гражданите в Европа да проверяват настоящото качество на въздуха там, където живеят, работят или пътуват. Индексът се изчислява въз основа на почасови данни от над 2000 станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа и също така предоставя информация и препоръки, свързани със здравето.

Хората все повече се интересуват от качеството на въздуха, който дишат, като някои граждани предприемат стъпки за измерване на качеството на въздуха на местно равнище чрез гражданска наука. ЕАОС работи съвместно с Европейската мрежа на ръководителите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network) по проект, наречен CleanAir@School, който ангажира децата, родителите и учителите да измерват концентрациите на замърсители около училищата.

Училищата, които участват в проекта, измерват концентрациите на азотен диоксид с прости евтини устройства, като поставят едно устройство за взимане на проби край пътя пред училището и едно в по-малко замърсен район, например площите зад училището. Целта на проекта е да се повиши осведомеността за трафика като източник на замърсяване на въздуха и да се насърчат родителите да се откажат от воденето на децата си в училище с автомобил.

Към нулево замърсяване на въздуха

Действията и политиките със задължителни цели на местно, регионално, национално и европейско равнище подобриха качеството на въздуха в Европа в полза на гражданите и околната среда. Все повече хора по света изискват подобен напредък. Намаляването на броя на смъртните случаи и заболяванията, дължащи се на замърсяването на въздуха, е една от задачите на целите за устойчиво развитие, насочени към осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието. Подобна цел е включена и за устойчиви градове и общности. Подобно на другите цели, постигането на тази, ще донесе огромни ползи в световен мащаб, включително повишена производителност и намалени медицински разходи.

Действията, необходими за намаляване на замърсяването на въздуха както в Европа, така и в световен мащаб, са до голяма степен същите, които са необходими за справяне с кризата, свързана с климата, и за спиране на влошаването на състоянието на природата. Трябва да променим из основи и да декарбонизираме нашите системи за производство и потребление, особено свързаните с мобилността, енергетиката и храните.

Научете повече на

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2020
Действия към документ