ďalej
späť
body

Article

Udržateľné mestá: premena európskeho urbánneho prostredia

Zmeniť jazyk
Article Publikované 08. 11. 2021 Posledná zmena 16. 11. 2021
4 min read
Photo: © Uno Raamat, Unsplash
Európa si vytýčila ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy, či už ide o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, obehového hospodárstva, čistejšieho vzduchu alebo čistejšej dopravy. Väčšina Európanov žije v mestách a tie musia zohrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní európskych cieľov v oblasti udržateľnosti. Otázka znie: ako sa mestá môžu stať udržateľnými?

Talin, hlavné mesto Estónska, bol nedávno ocenený ako Európske hlavné zelené mesto roku 2023 a zaradil sa tak k Štokholmu, Hamburgu, Kodani, Grenoblu, Ľubľane, Lisabonu a Lahti. Cena Európsky zelený list 2022, určená mestám s počtom obyvateľov od 20 000 do 100 000, bola udelená mestám Valongo v Portugalsku a Winterswijk v Holandsku. Mal som tú česť zapojiť sa do rozhodovania poroty. Mimoriadne inšpirujúce a obohacujúce bolo vidieť, aké kroky podnikajú európske mestá na ceste k dosiahnutiu udržateľnosti a akým spôsobom sa pripravujú na budúcnosť. Cesta k dosiahnutiu udržateľnosti v mestách však nie je jednoduchá.

Približne traja zo štyroch Európanov bývajú v mestách. Mestá predstavujú zložité systémy, v ktorých sa spoločenstvá a životné prostredie prepájajú v živom, neustále sa vyvíjajúcom priestore. Mestá sú sociálnymi, kultúrnymi a hospodárskymi centrami zasadenými do regiónov, ktoré ich obklopujú. Napriek týmto spoločným znakom je však každé európske mesto či mestečko jedinečné. Pýši sa osobitými črtami, ktoré sa naprieč dejinami vyvíjali a utvárali jeho geografickým vývojom, obyvateľmi a sociálno-politickými systémami. Preto je situácia každého mesta osobitná a svojská.

Niektoré mestá čelia starnutiu populácie alebo jej úbytku, iné mestá prosperujú. Úpadok priemyslu v odvetviach, ako je ťažký priemysel, cestovný ruch alebo rybolov, môže vážne ovplyvniť hospodárstvo niektorých miest, zatiaľ čo iné mestá môžu pôsobiť ako magnet pre hospodárske inovácie a priťahovať mladé talenty z celej EÚ. Podobne sa môže líšiť dosah týchto zmien na životné prostredie.

Údaje zaznamenané našimi nástrojmi, ako je index kvality ovzdušia v Európeprehľad kvality ovzdušia miest v Európe, svedčia o tom, že kvalita vzduchu v jednotlivých mestách je veľmi odlišná, čo má rôzne príčiny a dôsledky. Z iných posúdení a ukazovateľov vyplýva, že zmena klímy bude mať rôzny vplyv na rôzne regióny a mestá. Pobrežné mestá, najmä tie v oblasti severozápadného Atlantiku, budú čeliť väčšiemu riziku spojenému s prudkými búrkami, zatiaľ čo iné mestá na juhu môžu čeliť nedostatku vody alebo lesným požiarom. Z našich štúdií vyplýva, že v jednom meste môžu byť zraniteľnejšie niektoré spoločenstvá a skupiny, najmä staršie osoby, pretože môžu byť postihnuté viacnásobnými environmentálnymi hrozbami, ako je znečistenie ovzdušia alebo znečistenie hlukom.

Všetky mestá musia prijať opatrenia vzhľadom na prebiehajúcu zmenu klímy bez ohľadu na svoje jedinečné črty a problémy. Musia prispievať k cieľom klimatickej neutrality, obehového hospodárstva a biodiverzity a súčasne zabezpečiť čistejšie a zdravšie životné prostredie a poskytovať lepšie sociálne a hospodárske príležitosti pre obyvateľov.

Väčšina európskych miest existuje už niekoľko storočí a toto dedičstvo je viditeľné v uliciach, mestských štvrtiach a jednotlivých stavbách. Existujúca infraštruktúra sčasti predznamenáva, akou rýchlosťou dokážeme obnoviť zástavbu alebo renovovať existujúce budovy či vytvoriť nové riešenia v oblasti dopravy. Dosiahnutie udržateľnosti v týchto prípadoch si vyžaduje dôkladné uváženie.

Konečný cieľ môže byť rovnaký pre všetky mestá, ale cesta každého z nich bude jedinečná, keďže zohľadňuje jeho osobitosti a charakteristické problémy. V Európskej environmentálnej agentúre sme zainteresovaným stranám poskytli možnosť vytvoriť spoločný koncepčný rámec, ktorý tvorí základ našej najnovšej správy a informačného brífingu, ako aj našich pripravovaných posúdení v tejto oblasti. Cieľom uvedeného rámca je pomôcť mestským orgánom a tvorcom politík pri navrhovaní prechodu na udržateľnosť, pričom sa pozornosť zameriava na šesť aspektov: obehové mesto, odolné mesto, nízkouhlíkové mesto, zelené mesto, inkluzívne mesto a zdravé mesto.

Rámec prechodu na udržateľnosť mestám ponúka celý rad možných opatrení, či už ide o vytváranie zelených a modrých plôch v centrách, integráciu verejnej dopravy do systémov aktívnej mobility, ako je cyklistika a chôdza, alebo o rozvoj efektívnejších systémov recyklácie. Intenzívnejším využívaním výdobytkov technologického rozvoja, ako sú elektrické vozidlá alebo práca na diaľku, sa môže tento proces urýchliť. Z európskych hlavných zelených miest takisto jasne vyplýva, že dlhodobou a jednotnou víziou podporovanou príslušnými štruktúrami riadenia, vedomosťami a údajmi možno skutočne v priebehu desaťročí realizovať urbánnu transformáciu.

 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ EEA
Úvodník uverejnený v spravodajcovi EEA v septembri 2021

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: european green capital
Akcie dokumentu