ďalej
späť
body

Article

Hodnotenia orientované na budúcnosť v záujme lepšieho pochopenia perspektív udržateľnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 21. 07. 2020 Posledná zmena 30. 01. 2023
6 min read
Photo: © drmakete lab on Unsplash
Európska environmentálna agentúra (EEA) nedávno vydala správu o „hnacích silách zmeny“, ktoré ovplyvňujú perspektívy Európy v oblasti životného prostredia aj udržateľnosti. Porozprávali sme s projektovým manažérom správy, Lorenzom Beninim, ktorý pracuje v agentúre EEA ako odborník na hodnotenie systémov a udržateľnosť.

Aká je vaša úloha v agentúre EEA a aký druh práce to zahŕňa? 

 

Pracujem na programe agentúry EEA pre integrované hodnotenie udržateľnosti, v rámci ktorého sa zostavujú integrované hodnotenia životného prostredia, ako je správa s názvom Životné prostredie v Európe – stav a perspektíva (SOER). Pri mojej práci sa zameriavam najmä na vývoj systémových hodnotení, ktoré analyzujú výzvy a príležitosti v oblasti udržateľnosti pre Európu. Zahŕňa to skúmanie väzieb medzi socioekologickými a sociotechnickými systémami podľa rôznych stupníc s perspektívou orientovanou na budúcnosť a rozpoznanie existencie neistoty v našich poznatkoch. 

Čo sú hodnotenia orientované na budúcnosť? 

Hodnotenia EEA orientované na budúcnosť sa zaoberajú potenciálnym budúcim vývojom, napríklad perspektívami v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Stavajú na kombinácii podložených znalostí o minulých trendoch a dynamike, našom chápaní vzťahov medzi rôznymi javmi a skúmaní alternatívnych možností v budúcnosti. Budúcnosť je vždy neistá, ešte viac však v dnešnom svete, ktorý je charakterizovaný zvýšenou nestálosťou, komplexnosťou a rozporuplnosťou. 

Svet je čoraz prepojenejší a udalosti odohrávajúce sa v jednej časti sveta môžu mať vplyv aj na Európu. Žiaľ, kríza spôsobená pandémiou COVID-19 to neúprosne pripomína

Napriek tomu si dokážeme alternatívne možnosti v budúcnosti predstaviť, môžeme o nich diskutovať a realizovať. To znamená využívanie celého radu kvantitatívnych a kvalitatívnych prognostických štúdií a zapojenie viacerých zainteresovaných strán s cieľom rozvíjať znalosti, ktoré môžu podporiť politické opatrenia smerujúce k udržateľnosti. V našom prípade sa o to usilujeme prostredníctvom siete členských štátov (EIONET), tvorcov politík, expertov z rôznych odborov a prostredí a čoraz viac s pomocou občianskej spoločnosti. 

O čom vypovedá posledná správa EEA? 

Správa Drivers of change of relevance for Europe’s environment and sustainability (Hnacie sily zmeny, ktoré sú významné pre životné prostredie a udržateľnosť v Európe) skúma širokú škálu „hnacích síl“, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť Európy, najmä tie, ktoré ovplyvňujú ambície Európy v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vo všeobecnosti je cieľom správy poskytnúť rozmanitý obraz o zmenách, ktoré sa odohrávajú na celom svete aj v Európe, o ich prepojeniach, ako aj možných dôsledkoch. 

Vyhliadky v oblasti životného prostredia a udržateľnosti v Európe sú ovplyvnené viacerými faktormi, ktoré vytvárajú nové riziká aj nové príležitosti. Svet je čoraz prepojenejší a udalosti odohrávajúce sa v jednej časti sveta môžu mať vplyv aj na Európu. Žiaľ, kríza spôsobená pandémiou COVID-19 to neúprosne pripomína. Zatiaľ čo sa úloha Európy na svetovej scéne mení, EÚ má príležitosť zaujať novú pozíciu vo vzťahu k nadchádzajúcim environmentálnym, udržateľným a strategickým výzvam a chopiť sa príležitostí, ktoré na nás čakajú v záujme vytvorenia udržateľnejšej budúcnosti. 

 

Čo charakterizuje hnacie sily zmeny? 

„Hnacie sily zmeny“ sa líšia geografickým a časovým rozsahom, pôvodom, silou a potenciálnym vplyvom. Napríklad globálne megatrendy, ako je celosvetový rast počtu obyvateľov alebo klimatická zmena, sú globálne, dlhodobé trendy, ktoré sa formujú pomaly, ale majú významný vplyv. Niektoré trendy sú dobre etablované a charakterizujú Európu, a to najmä starnutie alebo migrácia z východu na západ. Vznikajú aj iné trendy, ktoré ešte nie sú dobre etablované, napríklad technologická konvergencia a „štvrtá priemyselná revolúcia“. Zároveň máme tzv. divoké karty, ktoré nie sú síce pravdepodobné, potenciálne však môžu budúci vývoj narúšať. Môže ísť o významné technologické prelomy, kolaps opeľovačov alebo vypuknutie infekčných chorôb. 

 

Ako vidíte vývoj niektorých z týchto trendov? 

Dá sa povedať, že počet globálnych environmentálnych výziev sa v uplynulých 50 rokoch zvýšil a že sa v dôsledku hospodárskeho rastu, presunu geopolitickej moci a narastania úrovní spotreby mení geografia znečistenia po celom svete. Svet je zároveň viac ako kedykoľvek predtým prepojenejší prostredníctvom tokov zdrojov, ľudí a informácií, a tak je čoraz ťažšie zabezpečovať globálne environmentálne riadenie. 

Európa je čoraz viac odkázaná na kľúčové zdroje a zároveň externalizuje významný podiel svojich environmentálnych tlakov. Nové technológie prinášajú príležitosti aj riziká týkajúce sa zdravia, životného prostredia aj dobrých životných podmienok. Na celom svete sa menia hodnoty, životné štýly a prístupy riadenia. Zatiaľ čo konzumný spôsob života rastie, hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách, časť populácie si osvojuje nové myšlienky a obyvateľstvo tak v Európe, ako aj v iných častiach sveta stále viac požaduje prijatie opatrení v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. 

 

Ako sa pri rozhodovaní na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ využíva prognostická analýza? 

V oblasti životného prostredia a udržateľnosti sa prognostické procesy často využívajú na predvídanie potenciálnych rizík a zistenie príležitostí na rozvoj environmentálnych a udržateľných politík. Napríklad Európska komisia zriadila prognostický systém (FORENV), ktorý sa zameriava na zisťovanie vznikajúcich environmentálnych problémov, aby sa zvyšovala informovanosť o ich potenciálnych dôsledkoch a aby sa pomohlo tvorcom politík a zainteresovaným stranám pri ich riešení. Podobné príklady možno nájsť v členských krajinách EEA. Vytvorením funkcie komisára pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad – podpredsedu Maroša Šefčoviča – a siete EÚ pre strategický výhľad nadobudol nedávno strategický výhľad význam aj v rámci tvorby európskej politiky. 

V oblasti životného prostredia a udržateľnosti sa prognostické procesy často využívajú na predvídanie potenciálnych rizík a zistenie príležitostí na rozvoj environmentálnych a udržateľných politík.

Čo v tejto téme podnikne EEA v blízkej budúcnosti? 

Agentúra EEA spolu s prognostickými odborníkmi z našich členských krajín a s vnútroštátnymi referenčnými centrami pre informácie a služby orientovanými na budúcnosť (NRC-FLIS) aktívne prispieva k procesu FORENV. Agentúra pracuje aj na niekoľkých prognostických projektoch, často v partnerstve s členskými krajinami a inými inštitúciami EÚ. Očakávame, že budú vypracované hodnotenia dôsledkov hnacích síl zmeny pre európsky program udržateľnosti, zavedie sa proces na sledovanie horizontu na zisťovanie vznikajúcich trendov a táto znalostná základňa sa bude ďalej rozvíjať pre ďalšie vydanie správy SOER. 


 

Lorenzo Benini 
odborník na hodnotenie systémov a udržateľnosť 
Európska environmentálna agentúra 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu