ďalej
späť
body

Article

Stratégia Európa 2030: odolná príroda, udržateľné hospodárstvo a zdravý život

Zmeniť jazyk
Article Publikované 28. 09. 2020 Posledná zmena 11. 05. 2021
6 min read
Photo: © Javier Arcenillas, REDISCOVER Nature/EEA
Pandémia COVID-19 závažne otriasla našou spoločnosťou a ekonomikou a jasne poukázala na ich krehkosť. V dôsledku zhoršenia životného prostredia a zmeny klímy sa počíta s oveľa častejšími a oveľa závažnejšími otrasmi. Vzhľadom na neistotu a pretrvávajúce výzvy existuje pre nás jediná schodná cesta, a to že každé prijaté rozhodnutie v tomto kritickom období nás má priblížiť k sociálnym cieľom a cieľom udržateľnosti.

Nasledujúce mesiace budú kritické, pokiaľ ide o plány obnovy a investičné plány. Organizujeme sériu online diskusií, aby sme širšej verejnosti poskytli odborné poznatky a úvahy a prispeli do verejnej rozpravy. Zmena tak či onak nastane. Musíme sa uistiť, že každé rozhodnutie na tejto ceste nás o niečo priblíži k udržateľnosti.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Pandémia COVID-19 zmenila pravidlá hry. Svet zažil vojny, hospodárske a finančné krízy, lesné požiare, nedostatok potravín a migračné vlny, ako aj lokálne a sezónne epidémie. Táto pandémia sa však nedá porovnať s ničím, čo súčasné generácie doteraz zažili. Rozšírila sa po celej zemeguli, priamo alebo nepriamo postihla milióny, ak nie miliardy ľudí, obmedzila spoločenstvá, zatvorila hranice a zastavila činnosť celých odvetví, a to len v priebehu niekoľkých mesiacov.

Uplynulo šesť mesiacov, od kedy veľa krajín v Európe zaviedlo opatrenia obmedzujúce pohyb na boj proti ochoreniu COVID-19. Po prvom šoku z tejto obrovskej a náhlej zmeny sa spoločnosť stále usiluje získať poznatky o víruse a o jeho možnom rozsahu, a nájsť riešenia na jeho zmiernenie.

Rozdielny vplyv na zdravie

Koronavírus postihuje ľudí rôznymi spôsobmi. Pre zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia alebo ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami alebo ochoreniami, predstavuje závažnejšie riziko.

Títo ľudia sú obvykle vystavení väčším zdravotným rizikám v súvislosti so životným prostredím, najmä v dôsledku zlej kvality ovzdušia. Dlhodobé vystavenie látkam znečisťujúcim ovzdušie a iným kontaminantom aj v nízkej koncentrácii môže poškodiť ľudské zdravie a spôsobiť chronické ochorenia, čím sa zvýši náchylnosť ľudí na existujúce a nové ochorenia, ako je COVID-19.

Naša aktuálna správa s názvom Zdravé životné prostredie, zdravý život zdôrazňuje, že jedno z ôsmich úmrtí v Európe možno pripísať nízkej kvalite životného prostredia. Poukazuje tiež na rozdiely, pokiaľ ide o vplyv na zdravie v Európe a v rámci jednotlivých krajín. Zníženie úrovne znečistenia životného prostredia a zaručenie čistého životného prostredia môže znížiť chorobnosť a pomôcť ľuďom viesť zdravý život.

Zachovanie prírodných oblastí

COVID-19 je zoonotické ochorenie. Je to nový vírus, ktorý sa preniesol zo živočíšnych druhov na človeka. S najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k takému prenosu vtedy, ak sa voľne žijúce zvieratá dostanú do blízkeho kontaktu s ľudskou populáciou, čo je väčšinou spôsobené rozšírením ľudských aktivít do prírodných oblastí, vzájomným pôsobením medzi človekom a zvieraťom v zariadeniach na intenzívnu produkciu mäsa alebo lovom voľne žijúcich druhov na ľudskú spotrebu.

COVID-19 je jedným z príkladov prepojenia medzi rastúcim zhoršením životného prostredia a jeho konkrétnymi vplyvmi na naše zdravie a na dobré životné podmienky. V uplynulých dňoch boli uverejnené dve kľúčové správy — Global Biodiversity Outlook 5 (Prehľad stavu globálnej biodiverzity 5) pripravenou Dohovorom o biologickej diverzite a Living Planet Report 2020 (Správa o stave planéty 2020) pripravenou Svetovým fondom na ochranu prírody. Obidve správy zdôrazňujú alarmujúce tempo klesania biologickej diverzity a vyzývajú k rozhodným a okamžitým krokom na celosvetovej úrovni. V Európe možno pozorovať rovnaké znepokojujúce trendy, ktoré postihujú odolnosť a produktivitu prírody a jej prínosy pre nás. V nasledujúcich týždňoch zverejníme komplexné posúdenie stavu prírody v Európe na základe podrobných údajov oznámených členskými štátmi EÚ.

Zlepšenie odolnosti prírody na celosvetovej úrovni ochranou, zachovaním a obnovou prírodných oblastí a prechodom k trvalo udržateľnému potravinovému systému pravdepodobne nezníži len riziká súvisiace so zoonotickými ochoreniami, ale zaistí aj dlhodobé dobré životné podmienky.

Zohľadnenie neistoty týkajúcej sa klímy

Spôsob a tempo, ako využívame prírodné zdroje, vrátane fosílnych palív, lesov a pôdy, tiež prispievajú k zmene klímy. Škody sú devastujúce – od najnovších lesných požiarov v USA až po topiace sa ľadovce v Alpách. Ak sa nám nepodarí drasticky znížiť celosvetové emisie skleníkových plynov a prispôsobiť sa zmene klímy, budeme čeliť omnoho závažnejším výzvam, ktoré budú mať vplyv na našu spoločnosť a ekonomiku. A rovnako ako v prípade ochorenia COVID-19 a znečistenia ovzdušia, niektorí z nás budú postihnutí viac ako ostatní.

Ochorenie COVID-19 vyvolalo krízu verejného zdravotníctva a hlbokú hospodársku krízu. V reakcii na to pripravuje Európska únia a členské štáty plány hospodárskej obnovy.

Skutočná otázka je: Akým spôsobom môžeme prekonať túto súčasnú krízu, aby sme v budúcnosti predišli vzniku inej krízy, napríklad krízy životného prostredia, klímy, hospodárstva a verejného zdravia?

Budovanie odolnej, spravodlivej spoločnosti a ekologického hospodárstva

Opatrenia na obmedzenie pohybu v Európe viedli k masívnej a náhlej zmene v spôsobe života. Na cestách bolo menej vozidiel a osobná letecká doprava prakticky neexistovala. Veľká časť činností sa presunula do online priestoru, čím sa ešte viac znížila potreba mobility. Vplyvy na životné prostredie boli zreteľné. Počas niekoľkých týždňov sa v mestách zlepšila kvalita ovzdušia. Po uvoľnení obmedzení a naštartovaní ekonomiky sa pomaly vraciame k úrovniam znečistenia ako pred pandémiou.

Príklad ochorenia COVID-19 ukázal, že krajiny, ktoré konali rýchlo a rozhodne, mali celkovo nižší počet infikovaných a nižšiu mieru úmrtnosti, a to aj medzi zraniteľnejšími skupinami. Opatrenia na obmedzenie pohybu veľmi rýchlo viedli k výrazným zmenám v životnom štýle, čím sa znížil tlak na prírodu, pričom aj digitalizácia ponúka určité riešenia. Podobne môže rozhodné opatrenie spôsobujúce zásadnú zmenu v našich systémoch výroby a spotreby znamenať skutočný zvrat.

Európske dlhodobé politické ambície sú stanovené v Európskej zelenej dohode, v stratégiách a akčných plánoch. Správa o stave Únie predsedníčky Európskej únie Ursuly von der Leyenovej nielen opätovne potvrdila záväzok Európy plniť tieto ciele, ale zvýšila aj ambície v oblasti klímy. Tieto ambície sa dosiahnu spravodlivým prechodom, a to prijatím opatrenia v oblasti nerovností a sociálnej spravodlivosti na rovnakej úrovni s klimatickými cieľmi.

Nasledujúce mesiace budú kritické, pokiaľ ide o plány obnovy a investičné plány. Organizujeme sériu online diskusií, aby sme širšej verejnosti poskytli odborné poznatky a úvahy a prispeli do verejnej rozpravy.

Zmena tak či onak nastane. Musíme sa uistiť, že každé rozhodnutie na tejto ceste nás o niečo priblíži k udržateľnosti.

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ EEA

Rozhovor je uverejnený vo vydaní spravodajcu EEA č. 03/2020 v septembri 2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: european green deal
Akcie dokumentu