ďalej
späť
body

Article

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: zdroje pre nízkouhlíkovú Európu odolnú voči zmene klímy

Zmeniť jazyk
Article Publikované 01. 02. 2017 Posledná zmena 11. 05. 2021
Naša klíma sa mení. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov, aby sme obmedzili rýchlosť zmeny klímy a zároveň musíme prijať opatrenia, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na súčasné a budúce vplyvy. Ako bolo potvrdené na klimatických konferenciách v Paríži a nedávno v Marákeši, vyžaduje si to bezprecedentné presmerovanie investícií. Finančný sektor môže a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore prechodu na nízkouhlíkovú Európu odolnú voči zmene klímy.

Európa musí investovať značné prostriedky do zmiernenia zmeny klímy a na adaptáciu na túto zmenu.  Finančný sektor môže a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore prechodu na nízkouhlíkovú Európu odolnú voči zmene klímy.  Investície verejného sektora nebudú stačiť na financovanie tohto prechodu, môžu však pomôcť pri mobilizácii a stimulácii súkromného kapitálu, ktorý je nevyhnutný na presmerovanie investícií v potrebnom rozsahu. 

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA

Európa musí investovať značné prostriedky do zmiernenia zmeny klímy a na adaptáciu na túto zmenu. Odhady výšky finančných prostriedkov, ktoré sú skutočne potrebné, sa značne líšia a v závislosti od pôsobnosti, rozsahu alebo metodiky môžu dosahovať až stovky miliárd EUR ročne. V porovnaní s celkovou finančnou kapacitou finančného systému sú tieto investičné potreby pomerne malé. Napriek rozsiahlej kapacite finančného systému sa v súčasnosti z neho plní len časť investičných potrieb.

Hlavné výzvy, pokiaľ ide o zvýšenie investícií šetrných ku klíme, zahŕňajú okrem iného prekonanie existujúcich prekážok a blokov vo finančnom systéme, ktoré predlžujú a podporujú neudržateľné činnosti a presmerovanie finančných prostriedkov na iniciatívy, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy a k zníženiu uhlíkových emisií. Aby sa v určitej oblasti mohli zaviesť konzistentné a účinné opatrenia, je potrebné riešiť investičné potreby systematicky na všetkých úrovniach – európskej, vnútroštátnej a miestnej. Nevyhnutnou podmienkou pre prijímanie informovaných investičných rozhodnutí je konzistentné a úplné zverejňovanie klimatických rizík zo strany podnikov. Okrem zlepšenia transparentnosti v oblasti klimatických rizík je jasným signálom pre investorov aj dlhodobé plánovanie a angažovanosť.

Jasné politické signály podporujú dlhodobé investície

V Parížskej dohode z roku 2015 bol stanovený globálny cieľ „zosúladiť finančné toky so smerovaním zameraným na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný voči zmene klímy“. Tento cieľ bol potvrdený v roku 2016 aj na konferencii o zmene klímy v Marakéši.

Balík čistej energie, ktorý nedávno navrhla Európska komisia, potvrdzuje záväzok EÚ k prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú voči zmene klímy. V balíku sa uvádza cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % a navrhujú sa ciele zvýšiť do roku 2030 energetickú efektívnosť aspoň o 30 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie aspoň o 27 %. Ďalej sa v ňom poukazuje na dôležitú úlohu investícií pri prechode na čistú energiu a na ich ďalšie hospodárske prínosy. Podľa Európskej komisie mobilizovaním až 177 miliárd EUR verejných a súkromných investícií ročne od roku 2021 môže navrhovaný balík prispieť až k 1 % nárastu HDP v nasledujúcom desaťročí a k vytvoreniu 900 000 nových pracovných miest.

Politický rámec a ciele EÚ sa vo všeobecnosti realizujú prostredníctvom stratégií a konkrétnych opatrení v krajinách vrátane národných nízkouhlíkových stratégií rozvoja. Z predbežného hodnotenia týchto stratégií agentúrou EEA vyplýva, že sa značne líšia rozsahom a intenzitou, ako aj úrovňou ambícií. Obsahujú veľmi málo informácií o potrebách financovania a plánoch na presmerovanie investícií. Okrem toho často chýba dlhodobá vízia na národnej úrovni v súlade s cieľmi EÚ v oblasti dekarbonizácie. Obdobne prijali mnohé krajiny aj národné stratégie adaptácie a akčné plány, ale často nie sú k dispozícii informácie o ich financovaní. Na posilnenie dôvery investorov by národné stratégie nízkouhlíkového rozvoja a národné plány adaptácie mali byť doplnené národnými stratégiami financovania opatrení v oblasti zmeny klímy.

Investície verejného sektora nebudú stačiť na financovanie tohto prechodu, môžu však pomôcť pri mobilizácii a stimulácii súkromného kapitálu, ktorý je nevyhnutný na presmerovanie investícií v potrebnom rozsahu. Na opatrenia v oblasti zmeny klímy je vyčlenených minimálne 20 % rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. Najnovšie rozhodnutie EÚ týkajúce sa rozšírenia a posilnenia Európskeho fondu pre strategické investície a nedávno vytvorená skupina expertov na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie tiež predstavujú dôležité kroky smerom k vybudovaniu finančného systému podporujúceho udržateľnosť v Európe.

Finančný systém môže ponúknuť inovačné riešenia

Stratégie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy si vyžadujú zapojenie rôznych zainteresovaných strán – verejných a súkromných – na všetkých úrovniach vrátane miestnej úrovne. Finančný systém sa tiež musí rozvíjať tak, aby vedel podporiť rôzne typy potrieb a zdrojov.

Niektoré európske mestá a obce už prichádzajú s inovačnými spôsobmi financovania svojich opatrení kombinovaním rôznych zdrojov financovania alebo rozvíjaním nových zdrojov, ako napr. kolektívne financovanie klimatických dlhopisov. Podľa nášho pripravovaného hodnotenia sa však mnohé mestá a obce ešte stále stretávajú s ťažkosťami pri hľadaní finančných prostriedkov pre svoje opatrenia adaptácie na zmenu klímy. Významnou prekážkou sú okrem iného nedostatočné schopnosti a skúsenosti pri hľadaní zdrojov a uchádzaní sa o najvhodnejší typ financovania. Navyše subjekty prijímajúce rozhodnutia v oblasti financií v mnohých prípadoch nepovažujú zatiaľ opatrenia adaptácie na zmenu klímy za „ziskové investície“.

Lepšia informovanosť o klimatických rizikách a ďalších prínosoch opatrení na adaptáciu, napr. zvýšenie kvality života a atraktívnosti lokality využívajúcej takéto opatrenia, môže prispieť k odlišnému hodnoteniu toho, čo znamená dobrá investícia.

Agentúra EEA a financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy

Vzhľadom na nevyhnutnú úlohu financovania opatrení v oblasti zmeny klímy zameraného na to, aby v Európe mohlo dôjsť k potrebnému prechodu, agentúra EEA pracuje na posudzovaní vzťahov medzi súčasnými a budúcimi opatreniami na zmiernenie a adaptáciu na jednej strane a finančnými a fiškálnymi systémami na druhej strane. Lepšie pochopenie týchto vzťahov je nevyhnutnou podmienkou na odstránenie prekážok financovania opatrení v oblasti zmeny klímy a presmerovanie finančných prostriedkov na podporu prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú voči zmene klímy. O našich zisteniach vás budeme informovať v priebehu roku 2017.

 

Hans Bruyninckx
výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál uverejnený v Spravodajcovi EEA č. 04/2016

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu