ďalej
späť
body

Article

Presun od odpadového hospodárstva k ekologickému hospodárstvu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 01. 04. 2016 Posledná zmena 18. 05. 2021
Photo: © © Nikolaos Kalkounos, Picture2050 /EEA
Spôsob, akým v súčasnosti využívame zdroje, nie je udržateľný a zaťažuje našu planétu. Musíme umožniť prechod na obehové ekologické hospodárstvo presunom od politík týkajúcich sa odpadu a zamerať sa na ekodizajn, inovácie a investície. Výskum môže podporovať inovácie nielen vo výrobe, ale aj v obchodných modeloch a mechanizmoch financovania.

Európska komisia navrhla 2. decembra 2015 nový legislatívny balík týkajúci sa obehového hospodárstva. Tento balík zahŕňa rôzne štádiá predĺženého životného cyklu výrobku, od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Navrhované opatrenia sú zamerané tak, aby slúžili v prospech životného prostredia a hospodárstva a aby sa vyťažilo maximum zo všetkých surovín, produktov a odpadov a zároveň, aby podporovali úspory energie a znižovali emisie skleníkových plynov.

Za posledné desaťročia došlo k posunu v oblasti právnych predpisov na ochranu životného prostredia od reakcií zameraných na problém k integrovanejším a systémovým riešeniam. Balík obehového hospodárstva patrí k najnovším príkladom takýchto integrovaných politických riešení a určite predstavuje významný krok smerom k dosiahnutiu cieľa Európskej únie, ktorým je „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

V našej správe Životné prostredie Európy: Stav a perspektíva 2015 (SOER2015) sa poukazuje na výzvu udržateľnosti, ktorej dnes čelíme. V Európe aj vo svete spotrebúvame a ťažíme viac zdrojov, ako naša planéta dokáže v danom čase nahradiť. Na jednej strane ekonomické aktivity prispievajú k pohode ľudí a zníženiu chudoby. Na druhej strane spôsobujú znečistenie životného prostredia, otepľovanie planéty, poškodzujú zdravie ľudí, pričom oslabujú schopnosť planéty z hľadiska nášho zabezpečenia. V dôsledku zmeny klímy a prognózy rastu počtu obyvateľov sa zvyšuje potreba neodkladných komplexných a okamžitých opatrení.

Hoci žiadnej krajine sa doteraz nepodarilo dosiahnuť oboje, a to dobrý život v rámci jej prírodných možností, objavujú sa niektoré povzbudivé náznaky. Európska únia začala tiež s rušením väzby medzi hospodárskym rastom a spotrebou energie a materiálov. Európania recyklujú väčšiu časť komunálneho odpadu a na skládky ho odvážajú menej. Za posledných desať rokov došlo k značnému posilneniu ekologických priemyselných odvetví (napr. práce v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, čistenia odpadových vôd, kontrole znečistenia ovzdušia a pod.) a aj napriek nedávnej recesii vznikli pracovné miesta.

Znižovanie závislosti od surovín

Cieľom obehového hospodárstva je dosiahnuť čo možno najväčšie zníženie prílevu nových zdrojov, najmä neobnoviteľných zdrojov, používať, opätovne používať a zhodnocovať zdroje v hospodárstve a minimalizovať únik emisií a odpadov.

Posolstvo je jasné: potenciálne znižovanie odpadu by mohlo znamenať dôležitý prínos pre hospodárstvo a zdravie ľudí. Udržiavaním už vyťažených zdrojov v užívaní by sa znížila nielen závislosť od surovín (vyťažených na domácom území alebo dovezených), ale zvýšila by sa aj konkurencieschopnosť a zároveň by sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Z predbežnej analýzy, ktorú uskutočnila agentúra EEA, vyplýva, že európske krajiny už prijali opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov, hlavne z dôvodu ekonomických záujmov spojených so závislosťou od zdrojov.

Predchádzanie tvorbe odpadu, recyklácia a lepšie nakladanie s odpadom vo všeobecnosti sú určite dôležité pre minimalizáciu tokov smerom do hospodárstva, ako aj smerom von z hospodárstva. Uzatvorenie obehu materiálu však nepostačí na zastavanie ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie a pohodu ľudí. Prístupy obehovej ekonomiky musia ísť nad rámec odpadového hospodárstva a umožňovať prechod na ekologické hospodárstvo. Musíme prehodnotiť spôsob našej výroby, spotreby a likvidácie výrobkov.

Posilnenie potenciálu ekodizajnu

Ak chceme zvýšiť potenciál recyklácie a predĺžiť životnosť výrobkov, musíme nevyhnutne začať využívať ekodizajn. Môžeme výrobky navrhovať tak, aby sa dali ľahko opraviť, aby sa dali vymeniť len pokazené časti a aby sa ich súčiastky dali ľahko triediť s cieľom dosiahnuť optimálnu recykláciu.

Musíme zohľadniť aj zdravotné a environmentálne aspekty materiálov, ktoré používame v našich výrobkoch. Ekodizajn by mohol rovnako pomôcť pri nahradení materiálov s veľkým vplyvom na životné prostredie za lepšie alternatívy. Napríklad je jasné, že expozícia nebezpečným chemikáliám vyvoláva vážne obavy zo zdravotného hľadiska. Môžeme zaviesť obeh čistých materiálov na zabránenie expozícii nebezpečným látkam a na ochranu ekosystémov pred chemickým znečistením.

Na uspokojenie celého radu potrieb z hľadiska výrobkov a energie možno podobne využívať aj biologické materiály, ako napríklad drevo, plodiny alebo vlákna. Potenciál prechodu na biologické materiály je však potrebné analyzovať z hľadiska príslušných ekosystémov a vplyvov na zdravie. Existujú napríklad obmedzenia na ťažbu drevín a spaľovanie dreva na účely získania energie, ktoré môže zhoršiť kvalitu ovzdušia.

Investície na podporu inovácií

Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje nevyhnutne ekologické inovácie a výskum na podporu inovačných riešení. Inovácie sa neobmedzujú len na výrobné procesy. Potrebné je podnecovať a podporovať vznik nových obchodných modelov. Existuje množstvo inovačných riešení uprednostňujúcich využitie služieb pred predajom alebo kúpou výrobkov: napríklad na uspokojenie svojich prepravných potrieb nepotrebujete vlastné auto. Takéto obchodné modely spolupráce zamerané na poskytovanie služieb by mohli využívať nové mechanizmy financovania, pretože pre investície a pre zisk platia odlišné časové modely.

V Európe sa z verejných prostriedkov už podporujú ekologické inovácie, tieto prostriedky však môžu zohrávať ešte významnejšiu úlohu ako dnes. Investície do infraštruktúry, výskumu a miest by mohli byť zamerané na uľahčenie prechodu na ekologické hospodárstvo. Silné zameranie na udržateľnosť s podporou jasného finančného a regulačného rámca vysiela všetkým zainteresovaným stranám správny signál.

Je jasné, že presun smerom k ekologickému obehovému hospodárstvu bude pre určité skupiny a odvetvia prínosný, zatiaľ čo pre iné bude záťažou. Politickí stratégovia budú musieť brať do úvahy hľadiská spravodlivého prístupu v rámci Európy, ako aj na celom svete a poskytnúť podporné opatrenia na uľahčenie a riadenie potrebného prechodu zo sociálno-ekonomického hľadiska.

 

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál, Spravodajca EEA č. 2016/1, marec 2016

 

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: circular economy
Akcie dokumentu