neste
forrige
elementer

Article

Elbiler: i retning mot et bærekraftig mobilitetssystem

Endre språk
Article Publisert 14.11.2016 Sist endret 11.05.2021
Photo: © Norsk elbilforening
Det moderne samfunnet er helt avhengig av transport av varer og passasjerer, men dagens transportsystemer har negative konsekvenser for helse og miljø. Vi har snakket med Magdalena Jóźwicka, som er prosjektleder for en kommende rapport om elbiler, om miljøfordelene og utfordringene ved å bruke elektrisitet som et alternativ til konvensjonelt drivstoff for biler.

Hva slags elbiler er det som brukes i Europa nå?

Vi har mange forskjellige typer elbiler i Europa. Når vi snakker om personbiler, kan vi skille mellom rene batteri-elbiler – som bare har elektrisk framdrift – og ulike typer ladbare hybridbiler som både har en elektrisk motor og en forbrenningsmotor.

Andre kjøretøy kan også drives av elektrisitet. Vi ser stadig flere elektriske sykler og elektriske varebiler og busser på veiene. Når det gjelder andre transportmåter, har vi også elektriske lokomotiver, ferger, skip og småbåter.

Hvor vanlig er det med elektriske kjøretøy i Europa?

For hvert år blir det solgt stadig flere elektriske personbiler, enten rent batteridrevne biler eller ladbare hybridbiler. I fjor ble det solgt ca. 150 000 nye elbiler i EU. Selv om salget prosentvis har økt kraftig, utgjør elbilene fortsatt bare en liten del av det totale antall biler som blir solgt – bare 1,2 prosent i 2015. Etter våre beregninger utgjør elbilene ikke mer enn ca. 0,15 prosent av hele bilparken. Eller sagt på en annen måte: bare én av 700 personbiler. Men ett land stikker seg ut, nemlig Norge, som virkelig leder an i salget av elbiler. I fjor ble det solgt ca. 34 000 nye elbiler der; én av fem nye biler var altså en elbil.

Hva er EUs politikk når det gjelder elbiler?

EU har forpliktet seg til å avkarbonisere transportsystemet og støtte alternativer til konvensjonelle teknologier basert på forbrenningsmotorer og konvensjonelle drivstoff. Elbilene er bare ett element i dette. Samtidig som man satser politisk på å oppmuntre til utvikling av fornybart drivstoff og elektrisitet, gjøres det en innsats for å bygge ut den infrastrukturen elbilparken forutsetter, med for eksempel ladestasjoner i hele Europa. I forskriftene er det allerede fastsatt grenser for hvor store utslipp av karbondioksid (CO2) nye kjøretøy kan ha per km. Disse utslippskravene har ansporet bilprodusentene til å utvikle lavutslippsbiler, deriblant elbiler.

Hvorfor er det viktig å ha elbiler i bilparken?

Bruken av fossilt drivstoff for transportformål har konsekvenser for luftkvaliteten lokalt og for klimaet. Dette skyldes utslippene av CO2 og andre stoffer som nitrogenoksid og svevestøv som kommer ut gjennom gjennom eksosrøret. Veitrafikken er også langt den største støykilden i Europa. Så det er klart at økes andelen elbiler i bilparken, vil dette medføre en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser og luftforurensning, spesielt dersom elektrisiteten er produsert fra fornybare kilder. Men selv om elbilene bruker elektrisiteten produsert av fossilt brensel, vil bymiljøet fortsatt ha fordeler i form av redusert lokal luftforurensning og lavere støynivåer.

Hvorfor har elbiler blitt mer populære i enkelte land enn andre?

I nesten alle land prøver man å få folk til å kjøre elektrisk, men relativt få land har lykkes med å øke salget i særlig grad. For eksempel ble 90 prosent av alle elektriske kjøretøy som ble solgt i EU i 2015, solgt i bare seks EU-stater, nemlig Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige, Nederland og Storbritannia. Som nevnt har Norge virkelig vært i forkant på dette området og framstår som et godt eksempel på et land som har tatt i bruk en fullstendig tiltakspakke. Et av de mest effektive tiltakene synes å ha vært fjerningen av engangsavgiften, for at prisen på elbilene skal ligge på samme nivå som konvensjonelle biler. Andre tiltak har vært redusert årsavgift for elbilene, i tillegg til gratis lading, gratis parkering og bruk av kollektivfeltet.

Hvilke utfordringer har vi foran oss?

Teknologien må fortsatt forbedres på ulike måter for at forbrukerne virkelig skal ta spranget over til elbiler og elkjøretøy generelt. For eksempel må rekkevidden bli lengre og ladetiden kortere. For å kunne kjøre 100 km tar det nå 20–30 minutter på hurtigladestasjonene. Vi trenger også en bedre infrastruktur der offentlige ladepunkter er like vanlige som bensinstasjoner er i dag, og vi trenger å bygge ut produksjonskapasiteten når det gjelder fornybar energi slik at vi får fullt utbytte av elektrisk mobilitet. Dessuten er elbiler dyrere enn konvensjonelle kjøretøy.

Det er også viktig å være klar over at mange av dagens transportrelaterte problemer ikke vil bli løst bare ved å bytte konvensjonelle biler ut med elbiler. Det vil hjelpe på utslippene av klimagasser, luftforurensning og støy, men elbilene vil ikke bidra til å løse problemene med køer og etterspørselen etter ny veiinfrastruktur og nye parkeringsplasser. For at transportsystemet virkelig skal bli bærekraftig, må vi som samfunn tenke nytt om hele mobilitetssystemet og finne nye metoder som gjør oss mindre avhengige av bilen. Dette kan innbefatte endringer som bruk av bilringer, utbygging av en bedre offentlig transportinfrastruktur og økt bruk av transportmåter som gir ingen eller bare lave utslipp.

Hva gjør EEA når det gjelder elbiler?

Vi vil komme med to publikasjoner om elbiler i høst: en kunnskapsoppsummering om elbiler i Europa og en kort framtidsorientering om potensielle konsekvenser av storskala bruk av elbiler på energisystem og miljø fram mot 2050.

 

Magdalena Jóźwicka

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics