следващ
предишен
елементи

Статии

Смяна на език
Статии
Menu
Климат, природа и хора: общо бъдеще за нашата планета

Залогът никога не е бил по-висок. Планетата ни се затопля и цели видове изчезват с тревожни темпове. Две световни конференции през последните два месеца събраха участници от цял свят около обща тема — климата и биологичното разнообразие. Проблемите и в двете сфери са симптоми на един и същ проблем: неустойчивото производство и потребление. Въпреки сложността на преговорите, те са от решаващо значение за постигане на осведоменост, единомислие и предприемане на спешни мерки в световен мащаб.

Прочетете повече

Интервю — произвеждащите потребители и енергийната криза: приносът на гражданите към енергийния преход на Европа

Какво представляват „произвеждащите потребители“ и каква роля могат да играят те за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа? Срещнахме се с експерта на ЕАОС в областта на енергетиката и околната среда Хавиер Еспараго, за да поговорим за това как гражданите, институциите и предприятията могат да допринесат за преодоляване на настоящата енергийна криза, като се превърнат в произвеждащи потребители, които сами произвеждат и потребяват енергия от възобновяеми източници. По-рано този месец ЕАОС публикува доклад, в който се прави преглед на ролята на произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници и на увеличаването на тази практика вследствие на по-добрите и по-евтини технологии и политики, които я насърчават.

Прочетете повече

Лято 2022 г.: Живот в условията на множество кризи

Сякаш преживяваме криза след криза — пандемия, екстремни горещи вълни и суша, породени от изменението на климата, инфлация, война и енергийна криза. Тази зима вероятно ще бъде белязана от продължаваща несигурност, висока нестабилност на някои световни пазари, като например енергийния и този на хранителните стоки, което ще засегне някои държави и групи в по-голяма степен от други. Преодоляването на тези кризи, особено в дългосрочен план, изисква непоколебима политическа ангажираност и инвестиции в устойчивостта, за да се укрепи устойчивостта на нашите общества.

Прочетете повече

Да направим транспорта по-устойчив в Европа

Транспортът свързва хора, места, култури и икономики, но също така оказва голям натиск върху околната среда и климата. Проведохме разговор с двама от експертите по транспорта и околната среда на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) – Раса Наркевичуте и Томазо Селери, за предизвикателствата и възможностите за превръщане на европейската транспортна система в по-устойчива, както и за доклада, който наскоро публикувахме.

Прочетете повече

Здравето на фокус: Преминаването към нулево замърсяване означава по-здравословен живот в Европа

Замърсяването на околната среда оказва влияние върху здравето ни и качеството на живот. Оценките на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подчертават това влияние и потенциалните ползи, които бихме имали от по-чиста околна среда. Можем да предотвратим някои случаи на рак; с всяко действие, което предприемаме в посока нулево замърсяване в Европа, можем да подобрим качеството си на живот.

Прочетете повече

Интервю — Как Европа ще постигне нулево замърсяване?

Европейският съюз е предприел амбициозни планове за драстично намаляване на емисиите и замърсяването през следващите десетилетия. Част от тях е наскоро стартираният План за действие „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“, в който акцентът е поставен върху намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата до нива, за които се счита, че вече не са вредни за здравето на човека и околната среда. Разговаряхме с Ian Marnane, експерт от ЕАОС по околната среда, здравето и благосъстоянието. В момента той работи по предстоящ доклад на ЕАОС относно нулевото замърсяване, който се очаква да бъде публикуван по-късно през тази година.

Прочетете повече

Солидарност в Европа по време на война

Руската военна агресия в Украйна промени внезапно живота на украинците. Последиците от тази необоснована война се усещат не само в Украйна, но и далеч отвъд границите ѝ и ще продължат да оказват въздействие върху всички нас в продължение на години, и дори за следващите поколения.

Прочетете повече

Накратко: Законодателство на ЕС за природата

Държавите — членки на ЕС, започнаха да координират политиките си в областта на околната среда през 70-те години на ХХ в. и природата беше първата област за европейско действие. Към днешна дата директивите за опазване на природата — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, приети първоначално, съответно през 1979 г. и 1992 г. — са в основата на усилията на ЕС да защити и опази биологичното разнообразие.

Прочетете повече

Стойността на природата

Загубите на биологично разнообразие и естествените екосистеми, които наблюдаваме в момента, са също толкова катастрофални, колкото изменението на климата. Всъщност двете неща са тясно свързани, тъй като изменението на климата ускорява загубите на биологично разнообразие, а здравите екосистеми са важен съюзник в борбата срещу изменението на климата.

Прочетете повече

Възстановяване на естествения свят

Европа си е определила амбициозни политически цели, изпълнението на които ще даде възможност на природата да се възстанови и да процъфтява, като по този начин ще се увеличат ползите за обществото от един здрав природен свят. За да се обърне посоката на влошаване на състоянието на природата, трябва да бъде направено много — от защитени зони и зелена и синя инфраструктура до възобновяване, възстановяване на дивата природа и прилагане на природосъобразни решения във връзка с изменението на климата.

Прочетете повече

Икономика на биологичното разнообразие: може ли отчетността да помогне за спасяване на природата?

Може ли придаването на стойност на природата да помогне за нейното опазване, или се нуждаем от нови модели на управление? Каква е връзката между търговията и загубата на биологично разнообразие и неравенствата? Разговаряхме с James Vause, главен икономист към Световния център за наблюдение на Програмата за околна среда на ООН (UNEP-WCMC), участвал в изготвянето на прегледа на Дасгупта за икономиката на биологичното разнообразие, по-специално на главата относно търговията и биосферата.

Прочетете повече

Интервю - Жизненоважната роля на мониторинга на птици

Наблюдението на дивата флора и фауна и местообитанията играе важна роля в експертните оценки. Разговаряме с Petr Voříšek, член на координационния екип на Европейския атлас на гнездящите птици 2 към Чешкото дружество по орнитология относно това как такава информация и данни се събират в европейски мащаб и какви са предизвикателствата пред популацията на птиците днес.

Прочетете повече

Какво вреди на природата на Европа?

Природата в Европа страда от последствията от дългосрочната експлоатация и замърсяване. Природата продължава да ни дава храна, дрехи, лекарства, домове, енергия и други ресурси, но екосистемите и много растения и животни са застрашени от намаляване, а понякога и от изчезване. Кои са човешките дейности, които вредят най-много на природата, и как можем да спрем и да обърнем настоящата тенденция към загуба на биологично разнообразие?

Прочетете повече

Природата се нуждае от спешна помощ

Осведомеността за природата никога не е било толкова важна, колкото днес. В резултат на ограничителните мерки поради пандемията от COVID-19 мнозина се насочиха към найблизките зелени пространства за отдих и утеха — необходимо откъсване от нашето битие в условията на локдаун. Пандемията отново ни напомни за жизненоважната и ценна роля, която природата играе за доброто ни психическо и физическо състояние.

Прочетете повече

Защита на природата при променящ се климат: действията трябва да се фокусират върху устойчивостта

От промени в местообитанията на видове и общности до наличието на вода и сезони на цъфтеж, изменението на климата въздейства върху екосистемите и биоразнообразието. Попитахме професор д-р Beate Jessel, председател на Федералната агенция на Германия за опазване на природата, за връзките между биологичното разнообразие и изменението на климата и какво може да бъде направено, за да се подобри устойчивостта на природата при променящ се климат.

Прочетете повече

Солидарността е от ключово значение за възстановяването от Covid-19 и за едно по-добро и устойчиво бъдеще

2021 г. беше белязана от Covid-19 и въздействието върху изменението на климата. При по-високите цени на енергията и опасенията във връзка със здравето, пред които сме изправени, възстановяването на Европа изисква през 2022 г. да бъдат взети трудни решения. Забавените действия или по-скромните амбиции вероятно ще имат по-висока социална и икономическа цена в дългосрочен план. Преодоляването на социалните неравенства в този преход към устойчивост е ключът към по-добро бъдеще за всички.

Прочетете повече

Страните от Западните Балкани са важен партньор на ЕАОС за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата

Европейската агенция по околна среда си сътрудничи с голям брой страни, включително страните от Западните Балкани. Как това сътрудничество допринася за работата на ЕС в областта на околната среда и как то е от полза за Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово? Срещаме се с Люк Бас, ръководител на Програмата за координация, мрежи и стратегии, за да научим как ЕАОС работи с тези страни по въпросите на околната среда.

Прочетете повече

Съвместни усилия за по-добро познаване на морския транспорт и околната среда

Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) наскоро публикуваха „Доклад за въздействието на европейския морски транспорт върху околната среда“, съвместна оценка на въздействието на морския транспорт върху околната среда в Европа. Интервюирахме Стефан Изоар, ръководител на групата по въпросите на водите и морските въпроси в ЕАОС, който ръководи екипа на ЕАОС, работещ по доклада.

Прочетете повече

Устойчиви градове — преобразяване на градската среда в Европа

Европа си поставя амбициозни цели в областта на околната среда и климата — от въглеродна неутралност до кръгова икономика, от по-чист въздух до по-чист транспорт. Градовете, в които живее по-голямата част от европейците, трябва да играят решаваща роля за постигането на целите на Европа за устойчивост. Въпросът е как могат да станат устойчиви.

Прочетете повече

Живот в условията на множество кризи: кризи, свързани със здравето, природата, климата, икономиката или просто системна неустойчивост?

От политическите коридори до академичните платформи, светът говори за световни кризи: здравна криза, икономическа и финансова криза, климатична и природна криза. В крайна сметка всички те са симптоми на един и същ проблем: нашето неустойчиво производство и потребление. Шокът от кризата с COVID-19 разкри само слабостта на системи като световната икономика и общество с всичките му неравенства.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ