следващ
предишен
елементи

Article

Събеседване: Инвестиране в устойчивост

Смяна на език
Article Публикуван 24-05-2023 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите доставчици на финансиране за климата под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Интервюирахме Ева Майерхофер, водеща специалистка по биоразнообразие и околна среда в ЕИБ, за предизвикателствата и възможностите за ускоряване на зеления преход в Европа чрез устойчиво финансиране.

Каква е мисията на ЕИБ?

ЕИБ е финансовата институция на ЕС. Тя насърчава устойчивия растеж в ЕС, както и в световен мащаб. Ние сме твърдо ангажирани с устойчивото развитие и това е залегнало в нашите устави и политики, като Пътната карта на банката за климата и рамката за екологична и социална устойчивост, както и в начина, по който сме приели устойчивото финансиране като наш оперативен модел за всички наши дейности.

Големите глобални политически рамки, които се стремим да приложим в рамките на нашата компетентност като публична банка, включват Целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение за изменението на климата и това, което се надяваме да бъде рамката за биологичното разнообразие след 2020 г.

 

А с какво се занимавате Вие лично в ЕИБ?

Оглавявам отдела за екологична политика в рамките на Службата за околна среда, климат и социални въпроси и ръководя програмата за биоразнообразието в банката. На практика това означава да се погрижим да разполагаме с подходящите стандарти и изисквания, за да вършим работата си по начин, който отчита рисковете за околната среда и включва екологичните съображения в другите ни политики.

Всички наши проекти се оценяват от социална, климатична и екологична гледна точка, а моята цел е да се уверя, че дейността ни е положителна за природата. Това означава увеличаване на финансирането в подкрепа на биоразнообразието, справяне с причините за загубата на биоразнообразие и разбира се, разглеждане на рисковете за биоразнообразието от финансова гледна точка.

 

Как ЕИБ може да помогне на Европа в прехода ѝ към устойчивост?

Отговорът на ЕИБ на Европейския зелен пакт беше Пътната карта на банката за климата, която очертава амбициозните ни цели за действия в областта на климата и екологичната устойчивост. В тази пътна карта групата на ЕИБ, която включва Европейския инвестиционен фонд, се ангажира да подкрепи инвестиции в размер на 1 трилион евро в областта на действията по климата и екологичната устойчивост от 2021 до 2030 г.

Но още преди Европейския зелен пакт, през 2019 г., ЕИБ пое много важен ангажимент да увеличи дела на финансирането си, посветено на действия в областта на климата и екологичната устойчивост, до поне 50 % и повече до 2025 г. От началото на 2021 г. всички нови операции на Групата на ЕИБ са приведени в съответствие с целите и принципите на Парижкото споразумение.

Що се отнася до екологичната устойчивост, ролята на ЕИБ е свързана с подпомагането на клиентите при преодоляването на някои пазарни неуспехи, изкривени стимули и инвестиционни пропуски. Това може да включва използването на рамки за измерване, които отчитат положителните и отрицателните въздействия на проектите върху природата.

 

Кои са най-големите предизвикателства в момента при инвестирането в устойчивост?

Мисля, че това са въпроси, свързани с регулирането, размера и структурата на пазара, които често влияят върху финансовата жизнеспособност на инвестициите. Различните стандарти в отделните страни също затрудняват инвестирането в устойчивост.

Друго често срещано предизвикателство в публичния сектор е липсата на ресурси за проектиране или изпълнение на инвестиции. В някои случаи това води до слабо планиране, особено за сложни инвестиции. Друга инвестиционна бариера, която установихме, е, че често е трудно да се реализират проекти, които могат да бъдат финансирани от банките в сектора на околната среда, например в областта на кръговата икономика или природния капитал.

Един от начините, по които можем да ви помогнем да преодолеете тези предизвикателства, е като въведете модел на проект, при който много инвеститори споделят риска. Публичният сектор също може да предостави безвъзмездно финансиране, което допълнително намалява риска от тези инвестиции.

 

Къде виждате най-големи възможности за инвестиране в устойчивост?

Като експерт по биоразнообразие съм наистина развълнувана, че програмата за биоразнообразието е издигната на същото ниво като програмата за климата. Вече се признава, че ако не се справим с деградацията на околната среда като цяло, няма да постигнем целите си за устойчивост.

Мисля, че това признание ще доведе до преосмисляне и пренастройване на нашето финансиране. Смятам, че проектите, свързани с чисто природния капитал, ще останат ниша, но с нарастващите обещания и ангажименти, включително от страна на частния сектор и централните банки, ще видим много повече инвестиции за справяне както със загубата на биоразнообразие, така и с причините за нея. Това може да ускори прехода, например в индустриалния и производствения сектор, към отчитане на природата.

В същото време мисля, че и общността на биоразнообразието признава, че не можем да се справим сами, а трябва да използваме многобройните възможности и синергии с програмата за климата. Осигуряването на тези връзки може да доведе до по-благоприятно за природата финансиране на борбата с изменението на климата.

Друг аспект е, че финансирането на биологичното разнообразие е тясно свързано с устойчивостта на общностите, с техния поминък. Мисля, че ако обърнем внимание и на някои от социалните въпроси в ЕС и извън него, както и на неравенствата, ще имаме по-положително въздействие върху биологичното разнообразие.

© Anna Sander, Well with Nature /EEA

 

Как измервате напредъка?

Не можете да постигнете въздействие, ако не го измервате правилно, а измерването му ще ни покаже дали сме на правилната траектория и дали трябва да направим промени във вида на операциите, които финансираме.

Необходими са ни поне два набора от показатели: едни, за които държавите да докладват, и други на ниво проект. Трябва да измерваме действията, резултатите и въздействието. За крайните продукти това може да бъде например количеството земя, което е възстановено до определено ниво.

По отношение на въздействието работим с партньорски организации, включително ЕАОС, за разработването на по-хармонизирани показатели за замърсяването, биологичното разнообразие и други области на околната среда, за да можем да използваме едни и същи определения и данни. Тази консолидация е необходима доста спешно, тъй като частният и финансовият сектор стават много по-активни с нови инициативи.

 

Какво прави ЕИБ, за да подобри устойчивостта на собствените си операции?

Очевидно е, че можем да окажем най-голямо въздействие, като осигурим устойчивост на финансирането, което предоставяме. Но банката е сертифицирана и по EMAS (Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит) и има стратегия за подобряване на устойчивостта на нашата работа.

В банката има голям стремеж към намаляване на въглеродния отпечатък, като основният компонент са пътуванията. Както и на много други места, нашият въглероден отпечатък намаля по време на пандемията от COVID-19 и сега се опитваме да поддържаме някои от добрите практики, които научихме през този период, например онлайн срещи.

Въпреки това в много случаи е необходимо да посетим например местата за изпълнение на проекти, особено извън ЕС, за да осъществим правилно нашия надзор и да взаимодействаме със засегнатите общности. Експериментирахме с използването на сателитни изображения и виртуални обиколки, но все още е трудно да се извършва надзор изцяло от разстояние.

В нашия офис се наложи да преразгледаме например използването на енергия, хартия и вода. Тук смятам, че повишаването на осведомеността сред персонала е от решаващо значение. Все повече колеги ходят на работа с велосипед или използват обществения транспорт, който в Люксембург е безплатен.

 

Какво могат да направят европейските граждани, за да подкрепят целите на ЕИБ?

Гражданите винаги трябва да ни държат отговорни за нашите цели, политики и работа, например чрез Европейския парламент или организациите на гражданското общество, с които банката води конструктивен диалог по много теми.

Може би още по-важно е гражданите да се ангажират на местно и национално равнище, тъй като финансирането от страна на банката се определя от търсенето на нови проекти и инициативи. Увеличаването на това търсене изисква взаимодействие с националните правителства, за да се гарантира, че те създават благоприятна среда, която да позволи на ЕИБ да подкрепя частния и публичния сектор в прилагането на Европейския зелен пакт.

Като цяло смятам, че гражданите трябва да изразяват по-силно своя глас и да бъдат по-активно ангажирани. Възлагаме надежди на по-младите поколения, затова е важно те да бъдат активни и ангажирани, както и да гласуват.

 

Ева Майерхофер

Водещ специалист по околна среда и биоразнообразие в Европейската инвестиционна банка

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ