следващ
предишен
елементи

Article

Възстановяване на естествения свят

Смяна на език
Article Публикуван 25-03-2022 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Европа си е определила амбициозни политически цели, изпълнението на които ще даде възможност на природата да се възстанови и да процъфтява, като по този начин ще се увеличат ползите за обществото от един здрав природен свят. За да се обърне посоката на влошаване на състоянието на природата, трябва да бъде направено много — от защитени зони и зелена и синя инфраструктура до възобновяване, възстановяване на дивата природа и прилагане на природосъобразни решения във връзка с изменението на климата.

Опазването на природата е първата стъпка. Биологичното разнообразие в Европа продължава да намалява, но напоследък има положително развитие за горите, бозайниците и птиците, които са обект на мерки за опазване.

Понастоящем усилията за опазване на повече от 2000 вида намират отражение в законодателството на ЕС, например Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. В основата на тези директиви стои мрежата „Натура 2000“ на защитените зони в ЕС, която е най-голямата по рода си в света. Мрежата заема 18 % от сушата и 8 % от морските територии на ЕС.

Някои от най-ценните и най-застрашените видове и местообитания в Европа са защитени от „Натура 2000“. Защитените зони съдържат места за размножаване и почивка за редки и застрашени видове, а някои редки местообитания са определени за обекти сами по себе си.

Wolves

Целта на новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие е до 2030 г. защитените зони да бъдат разширени до най‑малко 30 % от сушата и 30 % от заобикалящите морета на ЕС. Девствените и вековните гори, както и други богати на въглерод екосистеми като торфища и пасища, ще бъдат в центъра на усилията за опазване.

© Mateusz Piesiak, REDISCOVER Nature /EEA

Освен това в стратегията се призовава за засаждането на най-малко 3 милиарда дървета до 2030 г., за да се подпомогне биологичното разнообразие и възстановяването на екосистемите. Повече гори също ще бъдат управлявани с цел насърчаване на благоприятни за биологичното разнообразие практики.

Координиране на дейността

Разработването на трансевропейската мрежа за защита на природата чрез разширяване на защитените зони с цел постигането на целта от 30 % е част от стратегията за биологичното разнообразие. Много от защитените зони по „Натура 2000“ вече са свързани чрез естествен и полуестествен ландшафт, който предоставя услуги на екосистеми като опрашване, плодородие на почвите, контрол на наводнения и възстановяване, и са важни за смекчаване на последиците от изменението на климата и риска от бедствия. Мрежата „Емералд“ на защитените зони от специален интерес, за която ЕС дава своя принос 44 чрез „Натура 2000“, също подкрепя тези усилия. Взети заедно, тези зони образуват мрежа от зелена инфраструктура в Европа. Проучванията показват, че природата е подобре защитена в тази мрежа с по-голяма площ, която предоставя необходимите услуги на екосистемите и в рамките на която те са подложени на по-малък натиск.

Въпреки това пречки като пътища, железопътни линии, градски зони и земеделски земи разпокъсват ландшафта, като ограничават придвижването на видовете и затрудняват развитието на мрежата. Повишаването на свързаността на мрежата гарантира, че условията в местообитанията се подобряват, намаляването на биологичното разнообразие се предотвратява и предоставянето на услуги от екосистемата се повишава.

Свободно течаща вода

Бариерите вредят на здравето на водните басейни в Европа. Съществуват над 1 милион бариери по пътя на европейските реки, включително язовири, преливници и шлюзове. Повечето са малки и остарели. Те допринасят значително за лошото състояние на природата на нашите реки, тъй като за много видове реките трябва да бъдат свободно течащи, за да процъфтяват, а в момента оттичането на седиментите е невъзможно, което води до блокажи и променя местообитанията.

Стратегията за биологичното разнообразие си поставя за цел да възстанови наймалко 25 000 км свободно течащи реки до 2030 г. чрез премахване на бариерите, изграждане на обходни пътища за мигриращите риби и възстановяване на седиментния отток. До октомври 2020 г. е регистрирано премахването на близо 5000 язовира в Европа, според данни от 11 държави. Възстановяването на заливните тераси и влажните зони също е важен елемент от тази дейност.

Дивото зове

Докато описаните по-горе решения изискват интензивно управлявани процеси за възстановяване на природата, възстановяването на дивата природа е по-нов, по-естествен подход. Чрез идентифициране на места, където да се насърчават естествените процеси, този подход дава възможност на природата да се излекува, за да започне отново да се управлява сама. Инициативи като „Възстановяване на дивата природа в Европа“ работят за увеличаване на биологичното разнообразие на Европа чрез този подход.

Днес има осем големи зони за възстановяване на дивата природа в България, Хърватия, Германия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Швеция. Те са дом на различни проекти за възстановяване, сред които възстановяване на свободно движещите се популации на европейски бизон в Южните Карпати на Румъния и защитата на черния и белоглавия лешояд в Родопите в България.

Природата на Европа отвъд океана

Най-отдалечените региони и отвъд морските държави и територии на Европа са с почти същата територия като ЕС и най-големите морски територии в света.

Повече от 150 отвъдморски острова на ЕС са дом на повече от 20 % от световните коралови рифове и лагуни и имат изключително богато биологично разнообразие. Тези островни екосистеми също са изключително уязвими на инвазивни видове, човешка дейност и въздействието от изменението на климата.

 

Инициативата BEST — биологично разнообразие и екосистемни услуги в отвъдморските територии — има за цел да подпомага опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на екосистемните услуги в най-крайните региони и отвъдморските държави и територии на ЕС. В момента проектите по BEST подкрепят усилията за опазване на териториите на ЕС по света от Амазония и Карибския регион до Макаронезия и полярните региони.

Промяна на създадени от човека системи

В изключително важната оценка на състоянието на околната среда на Европа, извършена от ЕАОС, се посочва, че освен мерките за опазване, трябва коренно да 45 променим начина, по който произвеждаме и консумираме храна и енергия, начина, по който развиваме и живеем в градовете, и начина, по който придвижваме хора и стоки.

Селскостопанските дейности и други практики за управление на земята оказват най-голям натиск върху природата чрез изоставянето на пасищата, което оказва особено голямо въздействие върху опрашителите, птиците, които живеят върху земеделските земи, и полуестествените местообитания. Чрез увеличаване на органичното земеделие с една четвърт, намаляване на използването на пестициди наполовина до 2030 г. и възстановяването на част от земеделската земя във високо разнообразен ландшафт, ние ще подпомогнем възстановяването на биологичното разнообразие.

Градските зелени пространства бяха използвани повече от всякога по време на пандемията от COVID-19. Защитата на такива пространства се увеличава, но сивата инфраструктура продължава да доминира, тъй като градското население продължава да расте. Стратегията за биологичното разнообразие призовава гражданите да разработват планове за озеленяване на градовете и да създават и свързват градски паркове, градини, пасища и ферми, както и да монтират зелени покриви и стени и да разполагат по продължение на улиците дървета и плетове, чрез които да се възстановява биологичното разнообразие. Плановете трябва да имат за цел също елиминиране на пестицидите и създаване, примерно, на благоприятни за опрашителите зони в градовете.

На последно място, Европейската комисия е представила план за действие„Към нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите“. Целите включват намаляване с 50 % на загубата на хранителни вещества чрез намаляване на изтичането на азот и фосфор от торовете, като едновременно с това се опазва плодородието на почвите. Освен това стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологична хранителна система също ще намали използването на пестициди.

Бележка: : От 2005 г. насам изчисляването на зоните се основава на геопространствени данни. Преди 2005 г. са използвани таблични данни. Много територии са определени както съгласно Директивата за местообитанията, така и съгласно Директивата за птиците. Изчислението на зоните по „Натура 2000“, което отчита това припокриване, е на разположение едва от 2011 г. насам. 
Източник:Оценка на показателите на ЕАОС: Защитени зони по „Натура 2000“, определени съгласно директивите на ЕС за местообитанията и за птиците. 
Източник: „НАТУРА 2000„ — ГД „Околна среда“, съставено от бази данни на държавите членки. Фонова карта на източниците: © EuroGlobalMap/Eurogeographics и ГД „Евростат“, валидност на данните по „НАТУРА 2000“ за Европа, актуализирани в края на 2019 г. Проекция: Ламбертова азимутна еквивалентна площ.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2021
Действия към документ