следващ
предишен
елементи

Article

Здравето и околната среда, включително замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване — във фокуса на дейността на ЕАОС

Смяна на език
Article Публикуван 11-02-2021 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Joshua Earle on Unsplash
Замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и въздействията от изменението на климата са основните рискове за здравето и благосъстоянието на европейците в ежедневния им живот. Разговаряме с Катрин Ганцлебен, ръководител на групата по замърсяването на въздуха, околната среда и здравето, Алберто Гонзалес, експерт от ЕАОС по качеството на въздуха и Юлалия Перис, експерт от ЕАОС по шумовото замърсяване, за да научим повече за това какво прави ЕАОС за подобряване на знанията в тази важна област .

Катрин, защо ЕАОС работи в областта на здравето и околната среда? Кои са най-големите рискове за нашето благосъстояние?

Човешкото здраве и здравето на екосистемите са неразделно свързани. Нашите тела се нуждаят ежедневно от чист въздух, чиста вода и чиста храна, за да функционират. Ние се чувстваме най-добре като хора и като общност, когато сме сред природата, движим се, общуваме и си почиваме. В същото време нашите тела и умове страдат, когато живеем, работим, ходим на училище или играем в замърсена среда. Опазването на природата не означава единствено опазване на планетата. То е свързано и със защитата на нашето собствено здраве и благосъстояние, както и това на нашите деца. Предотвратяването на замърсяване е мярка за обществено здравеопазване.

Най-сериозните директни рискове за здравето са замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, особено в големите градове. В дългосрочен план изменението на климата поражда екзистенциална заплаха за нашия начин на живот. Това включва внезапна загуба на човешки животи поради необичайни горещини, горски пожари и наводнения, както и по-дългосрочни заплахи за производството на храна поради промени в метеорологичните модели. Също така ставаме свидетели на промени в разпространението на заразни болести, тъй като насекомите-преносители се придвижват на север със затоплянето на климата. Знаем също, че определени химикали са опасни за здравето.

Какво е направила досега ЕАОС в тази област?

Полагаме усилия да разберем по-добре как средата, в която живеем, влияе на нашето здраве и благосъстояние. Събираме данни за начините, по които хората от Европа са изложени на редица екологични рискове, включително замърсяване на въздуха, шум, изменение на климата и химикали. В неотдавнашния  доклад на ЕАОС - „Здравословна околна среда, здравословен живот: как околната среда влияе върху здравето и благосъстоянието в Европа“ са обобщени най-новите данни и се прави оценка на въздействието върху здравето. Световната здравна организация изчислява, че в Европа един на всеки осем смъртни случая е в резултат от замърсяване на околната среда. Тези смъртни случаи са предотвратими и биха могли да се избегнат, ако се положат усилия за подобряване на качеството на околната среда.

Освен това проучваме по какъв начин екологичните рискове се разпределят в обществото и установяваме, че най-уязвимите хора в нашето общество са засегнати най-тежко от екологичните стресови фактори. Общностите в неравностойно социално положение са изложени на по-голямо замърсяване. Опасностите за здравето от замърсяване на околната среда засягат по-тежко по-бедните хора, децата, възрастните хора и тези с влошено здравословно състояние в сравнение с останалите. Това неравномерно разпределение на рисковете изостря съществуващите неравенства в областта на здравето в Европа.

В по-положителна светлина отчитаме ползите, които се осигуряват от природата. По-конкретно повечето хора в Европа имат достъп до висококачествена питейна вода, а европейските води за къпане са с отлично качество и осигуряват възможности за активни дейности и отдих.

По какъв начин дейността на ЕАОС подпомага Европейския зелен пакт?

Дейността на ЕАОС в областта на околната среда и здравето обединява наличните данни за това как здравето на хората от Европа се влияе от замърсяването, изменението на климата и влошаването на екосистемите. В неотдавнашния ни доклад „Състояние на околната среда в Европа“ (SOER 2020) се описват начините, по които нашият настоящ начин на живот — от гледна точка на това, което произвеждаме и консумираме, на използвана енергия, избори за мобилност и продоволствена система — води до влошаване на околната среда. Тази база от знания подкрепя усилията за промяна на тази динамика чрез преход съгласно Европейския зелен пакт.

Алберто, защо качеството на въздуха е толкова важен фактор за здравето на европейците?

Смята се, че замърсяването на въздуха е най-сериозният екологичен риск в Европа. Според последните ни оценки през 2018 г. експозицията на фини частици (замърсителят с най-сериозно въздействие върху човешкото здраве) е причинило над 400 000 предотвратими смъртни случая в Европа. Те се дължат най-вече на сърдечно-съдови, респираторни и ракови заболявания. Освен тези изключително сериозни заболявания има все повече данни, че експозицията на замърсяване на въздуха е свързано и с други въздействия върху здравето. Сред тях можем да споменем отключване на диабет тип 2, системно възпаление или психични разстройства като болест на Алцхаймер и деменция.

Замърсяването на въздуха оказва също въздействие върху околната среда, например като намалява биологичното разнообразие в определени екосистеми и повлиява на растежа на растителната покривка и насажденията. То засяга също изградената среда, като уврежда например културното ни наследство.

По какъв начин се подобри ситуацията през последните няколко години? Кои са проблемите, на които още не е намерено решение?

Прилагането на политики и мерки на европейско, национално и местно равнище доведе до намаляване на емисиите на всички замърсители на въздуха, като понижената експозиция на населението причини по-малко въздействия върху здравето.

Емисиите се различават в зависимост от вида на замърсителите и икономическите сектори. Например селското стопанство и използването на горива за битово отопление са два от секторите с най-голям потенциал за допълнително намаляване на емисиите. Друг проблем, който продължава да съществува, е, че въпреки постоянния спад в предотвратимите смъртни случаи броят им все още е недопустимо висок. Нарастващото въздействие от изменението на климата върху генерирането на някои замърсители като озон също поражда загриженост, а освен това трябва да се проучат полезните взаимодействия в политиките за борба както със замърсяването на въздуха, така и с изменението на климата.

Юлалия, защо шумовото замърсяване често се пренебрегва и какво прави ЕАОС в тази насока?

Много хора не си дават сметка, че шумовото замърсяване представлява значим проблем. То оказва въздействие върху нашето здраве. Когато мислим за начина, по който шумът се отразява на нашето здраве, си представяме как отиваме на концерт или заставаме близо до шумна машина, която уврежда слуха ни. Хората обаче не осъзнават, че постоянните нива на шум, например от движението на превозни средства, може да доведе и до други сериозни последици, които не са свързани с увреждането на слуха, например исхемична болест на сърцето, високо кръвно налягане, затлъстяване, диабет и др. Отговорните институции отчитат, че шумът е проблем и поради това разполагаме с европейска директива относно шума в околната среда от 2002 г., както и с нови насоки от СЗО. Проблемът е свързан с необходимостта от предприемане на действия и с осигуряването на финансови средства за тази цел. Това е труден въпрос, защото например големите градове и предградията им стават все по-гъсто населени, поради което нараства необходимостта от мобилност.

Дейността на ЕАОС в областта на шума е насочена към оценка на въздействието от шумовото замърсяване на европейско равнище. Оценяваме въздействието от експозицията на шум върху здравето на европейското население въз основа на най-новите данни за Европа.

Какви са основните констатации във вашия информационен бюлетин? По какво се различава той от доклада на ЕАОС, публикуван по-рано тази година?

Докладът „Шум в околната среда в Европа“ на ЕАОС беше публикуван през март. Сега издаваме информационен бюлетин , в който са описани рисковете за здравето поради експозиция на шум в околната среда в Европа. В прегледа се посочват показателите, които ще бъдат използвани, за да се обоснове разработването на бъдещи цели за намаляване на въздействията от шума върху здравето. От гледна точка на конкретните ефекти върху здравето, смятаме, че хроничната експозиция на шум допринася за 48 000 нови случая на сърдечни заболявания и 12 000 преждевременни смъртни случая в Европа всяка година. Също така 22 млн. души страдат от високи нива на хронична раздразнителност, а 6,5 млн. — от сериозни хронични смущения на съня.

Как мислите, че ще се развие дейността във вашите области през следващите години?

Очакваме засилено участие на ЕАОС в тези области. Надяваме се, че Европейският зелен пакт ще промени Европа из основи, като доведе до по-добра осведоменост по въпроси на околната среда като замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, както и до приемането на по-добри политики.

В допълнение към Зеления пакт Световната здравна организация публикува наскоро насоки за шума в околната среда и ще публикува нови насоки за качеството на въздуха. Предвиждаме, че публикуването на тези насоки ще повиши допълнително видимостта на проблема със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.

 

Catherine Ganzleben

Катрин Ганцлебен
Ръководител на група — Замърсяване на въздуха, околна среда и здраве

 

Alberto Gonzalez

Алберто Гонзалес
Експерт от ЕАОС по качеството на въздуха

 

Eulalia

Юлалия Перис
Експерт от ЕАОС по шумовото замърсяване


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ