следващ
предишен
елементи

Article

Проследяване на напредъка на Европа за постигане на целите за 2020 г. по отношение на климата и енергията

Смяна на език
Article Публикуван 26-01-2018 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Европейският съюз (ЕС) се е ангажирал с няколко цели, свързани с климата и енергията, чрез които да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на енергийната ефективност и стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници. Как ЕАОС проследява постигнатия от държавите — членки на ЕС, напредък за постигане на тези цели? Помолихме Мелани Спорер, експерт от ЕАОС в областта на намаляване на последиците от изменението на климата и енергетиката, да разясни ролята на Агенцията в тази задача. Тя ни разказа и за постигнатия през годината напредък, отразен в последния доклад „Тенденции и прогнози“.

Защо ЕАОС изготвя доклада „Тенденции и прогнози“, с какво този доклад е значим?

Нашият ежегоден доклад „Тенденции и прогнози“‘ е важна част от дейностите по мониторинг и отчитане на данни, които извършваме. Ние оценяваме напредъка на държавите членки и на ЕС като цяло по отношение на постигането на поставените цели, свързани с климата и енергетиката. Тези цели включват през 2020 г. да е достигнато 20 % намаление на парниковите газове, 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия  и 20 % енергийна ефективност.

Целта на оценката е да се покаже най-актуалната информация относно напредъка по постигането на целите в ЕС като цяло и в отделните държави членки. Процесът ни позволява да видим дали са необходими допълнителни усилия, за да се постигнат целите през 2020 г., както и по-дългосрочните цели, предвидени за 2030 г. и след това (2050 г.). Докладът обобщава в обща оценка за ЕС и анализира в детайли всички данни и цялата информация относно напредъка по постигането на целите. Той има важна роля не само за създателите на политики в ЕС и на национално равнище, но и за неправителствените организации, изследователите и обществеността, когато те искат да следят напредъка и да постигнат разбиране на различните тенденции. Фактът, че данните се докладват от самите държави (и след това се проверяват от ЕАОС) също ни позволява пряко да посочим кои държави не правят необходимото, за да постигнат целите си.

Кои са основните елементи на тазгодишния доклад „Тенденции и прогнози“?

Най-важните резултати в доклада тази година са, че като цяло ЕС запазва темпото за постигане на целите за 2020 г. и в трите области. Картинката обаче е различна в различните държави членки. Освен това, ако се вгледаме в по-амбициозните дългосрочни цели, ще видим, че докладът ясно посочва необходимостта наистина да ускорим усилията си.

Що се отнася до намаляването на емисиите на парникови газове, ЕС още през 2015 г. беше под заложената цел от 20 %, а през 2016 г. допълнително намали емисиите. През тези две години бе постигнато намаление съответно с 22 % и 23 % спрямо 1990 г.

При енергията от възобновяеми източници през 2015 г. и 2016 г. постигнахме достатъчно добър напредък, така че да изпреварим индикативната крива за дял от 20 % на енергията от възобновяеми източници в окончателното енергопотребление. Стабилното навлизане на възобновяемите източници на енергия в енергийния микс на ЕС продължава и в ЕС като цяло делът им е около 17 %. Ако продължим със сегашния темп на разпространение на възобновяемите източници на енергия, ЕС ще постигне заложената за 2030 г. цел 27 % от използваната енергия да идва от възобновяеми източници, но има данни, че през 2015 г. и 2016 г. разпространението на възобновяеми източници се забавя леко спрямо средния темп, наблюдаван от 2005 г. насам. Без наличие на ясни национални политики то може да се забави дори повече след 2020 г.

При енергийната ефективност нещата тази година стоят малко по-различно. Между 2005 г. и 2014 г. бе наблюдаван цялостен спад в енергопотреблението. През 2015 г. и 2016 г. енергопотреблението леко се повиши, което не означава, че сме променили дългосрочната тенденция, но трябва да наблюдаваме внимателно развитието на ситуацията. Важно е да бъдат взети допълнителни мерки, за да се гарантира, че ЕС продължава да работи в правилната посока. Държавите членки трябва да положат допълнителни усилия за контрол над потреблението на енергия, особено ако сегашният икономически растеж продължи. Става въпрос и за степен на амбициозност. Държавите членки имат свободата да определят своите национални цели, но взети заедно националните цели са по-ниски от целите, приети на равнището на ЕС. С други думи, сборът от целите на всички държави не е достатъчен за постигане на целта за ЕС.

Кои са конкретните проблемни области за постигане на целите?

Що се отнася до намаляването на емисиите, определено проблемни за държавите членки са секторите, в които не се търгуват емисии — транспорт, строителство, селско стопанство. Емисиите от тези сектори не попадат в схемата на ЕС за търговия с емисии. Държавите членки имат национални цели за намаляване на емисиите на парникови газове, които обхващат тези сектори, както е предвидено в Решението за споделяне на усилията (РСУ). Въпреки цялостната тенденция за спад в секторите, за които не се търгуват емисии, в последните години отново се наблюдава увеличение на емисиите от транспортния сектор. Нещо повече, към момента държавите членки прогнозират само ограничен спад на емисиите във връзка с РСУ до 2030 г. Най-голям спад се очаква в строителния сектор.

Какво стои в основата на доклада „Тенденции и прогнози“? По какви други въпроси се работи в ЕАОС във връзка с поставените за 2020 г. цели?

В ЕАОС правим множество анализи на данните, включително проверки на качеството и следене на напредъка, често в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Публикуваме показателите, които допълват направените оценки. Изготвяме също и профили на климата и енергийния сектор в отделните страни, в които се съдържат сравнителни таблици на държавите и данни за напредъка по постигането на националните цели. Повечето от използваните данни са докладвани от самите държави членки през механизмите за отчетност на ЕС.

Участваме и в годишния преглед на емисиите на парникови газове съгласно Решението за споделяне на усилията (което предвижда за отделните държави членки цели за емисиите за всяка година между 2013 г. и 2020 г.). Всяка година ЕС проверява дали държавите членки спазват решението. В този процес ЕАОС играе важна роля: ние координираме процеса на ежегодния преглед. Ние не определяме дали държавите са постигнали съответствие, а само подготвяме данните, проверяваме ги и гарантираме, че са съвместими и сравними. Процесът е доста сложен и работим по него всяка година от януари до юни заедно с около 22 представители на различни държави членки.

Агенцията работи и над други свързани с този въпрос доклади. Скоро ще бъде публикуван нов доклад относно енергията от възобновяеми източници. Тези различни анализи ще бъдат отразени и в нашия основен доклад за състоянието на околната среда, който ще бъде публикуван през 2020 г.

 

Мелани Спорер

еЕксперт от ЕАОС в областта на намаляване на последиците от изменението на климата и енергетиката

Интервю, публикувано в брой № 2017/4 на бюлетина на ЕАОС, 15 декември 2017 г.

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage