další
předchozí
položky

Article

Sledování pokroku Evropy při plnění cílů, kterých má být dosaženo v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020

Změnit jazyk
Article Publikováno 26.01.2018 Poslední změna 11.05.2021
6 min read
Evropská unie se zavázala k několika cílům v oblasti klimatu a energetiky, jejichž účelem je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické účinnosti a podpora používání obnovitelných zdrojů energie. Jak agentura EEA sleduje pokrok dosahovaný členskými státy EU při naplňování těchto cílů? Požádali jsme Melanii Sporer, odbornici EEA na zmírňování změny klimatu a energetiku, aby vysvětlila úlohu agentury v této oblasti. Přiblížila nám také pokrok, kterého bylo podle aktuální zprávy o trendech a prognózách za poslední rok dosaženo.

Proč agentura EEA vypracovává zprávu o trendech a prognózách a proč je tato zpráva důležitá?

Naše každoroční zpráva o trendech a prognózách je důležitou součástí monitorování a reportování, které provádíme. Hodnotíme pokrok členských států a EU jako celku při plnění stanovených cílů v oblasti klimatu a energetiky. Jedná se například o cíl dosáhnout do roku 2020 20% snížení emisí skleníkových plynů, 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie a 20% zvýšení energické účinnosti.

Účelem hodnocení je ukázat dosavadní dosažené výsledky při plnění stanovených cílů, a to jak EU jako celku, tak jednotlivých členských států. Umožňuje nám zjistit, zda je zapotřebí vynaložit větší úsilí, abychom dosáhli cílů pro rok 2020 i dlouhodobějších cílů stanovených pro rok 2030 a na další období (do roku 2050). Zpráva v rámci jediného hodnocení za celou EU předkládá a podrobně rozebírá všechna data a informace o pokroku dosahovaném při plnění stanovených cílů. Má cennou úlohu jakožto nástroj, který slouží osobám přijímajícím příslušná opatření na úrovni EU i na národní úrovni, ale také nevládním organizacím, výzkumným pracovníkům a občanům, kteří chtějí sledovat dosažené výsledky a seznámit se s různými trendy. Skutečnost, že data reportují jednotlivé státy (a dále je kontroluje Evropská agentura pro životní prostředí), nám rovněž umožňuje přímo poukázat na země, které svoje cíle neplní.

Jaké jsou hlavní závěry letošní zprávy o trendech a prognózách?

Nejdůležitějším zjištěním letošní zprávy je, že EU je jako celek stále na dobré cestě, pokud jde o plnění cílů pro rok 2020 ve všech třech oblastech. Situace v jednotlivých členských státech se však liší. Rovněž, podíváme-li se na ambicióznější dlouhodobé cíle, zpráva jasně ukazuje, že je skutečně třeba zvýšit naše úsilí v této oblasti.

Pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, EU již v roce 2015 dosáhla nižší úrovně, než je stanovených 20 %, a emise skleníkových plynů nadále snižovala i v roce 2016. V roce 2015 jsme zaznamenali 22% a v roce 2016 23% snížení oproti roku 1990.

Pokud jde o obnovitelnou energii, v letech 2015 a 2016 jsme dosáhli dostatečného pokroku, abychom získali určitý náskok oproti orientačnímu plánu na splnění stanoveného 20% podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. Plynulý nárůst obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie EU pokračuje a jejich podíl v EU jako celku činí přibližně 17 %. Pokud budeme ve zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie pokračovat současným tempem, měla by EU splnit cíl stanovený pro rok 2030, a sice že 27% spotřebované energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Existují však určité důkazy o tom, že tempo nárůstu využívání energie z obnovitelných zdrojů v letech 2015 a 2016 poněkud zpomalilo ve srovnání s průměrem zaznamenaným od roku 2005. Bez jasných národních politik může po roce 2020 dojít k ještě většímu zpomalení.

V případě energetické účinnosti je situace v letošním roce poněkud jiná. V letech 2005 až 2014 jsme zaznamenali trend klesající celkové spotřeby energie. V letech 2015 a 2016 se spotřeba energie mírně zvýšila, což sice neznamená, že došlo ke změně dlouhodobějšího trendu, tento vývoj je však třeba bedlivě sledovat. Je důležité přijmout další opatření, která zajistí, že EU bude nadále na dobré cestě. Členské státy musí zintenzivnit svoje úsilí udržet spotřebu energie pod kontrolou, zejména pokud bude současný hospodářský růst pokračovat. Záleží také na míře ambicí. Členské státy si mohou svobodně stanovit svoje vlastní národní cíle, jako celek jsou však tyto národní cíle méně ambiciózní než cíl přijatý na úrovni EU. Jinými slovy celková úroveň cílů jednotlivých zemí v současnosti nestačí k dosažení cíle EU.

Jaké konkrétní oblasti jsou z hlediska plnění cílů problematické?

Pokud jde o snižování emisí, pro členské státy rozhodně představují problémy takzvaná neobchodní odvětví, jako je doprava, stavebnictví a zemědělství. Jedná se o odvětví, jejichž emise nejsou zahrnuty do systému EU pro obchodování s emisemi. Členské státy mají národní cíle snižování emisí skleníkových plynů, které se vztahují na tato odvětví a byly vytyčeny podle rozhodnutí o „sdílení úsilí“. Přestože byl v neobchodních odvětvích celkově zaznamenán trend snižování emisí, v dopravě v posledních letech emise opět rostou. Navíc členské státy v současnosti plánují do roku 2030 pouze omezené snížení emisí podle rozhodnutí o „sdílení úsilí“. Největší snížení se očekávají ve stavebnictví.

Z jakých podkladů zpráva o trendech a prognózách vychází? Jakou další činnost vykonává agentura EEA v souvislosti s cíli, kterých má být dosaženo do roku 2020?

V Evropské agentuře pro životní prostředí provádíme rozsáhlou analýzu dat, včetně kontroly kvality a sledování pokroku, často v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Zveřejňujeme indikátory, které toto hodnocení doplňují. Vytváříme také klimatické a energetické profily jednotlivých zemí, a to pomocí grafů, které umožňují srovnávat jednotlivé země a sledovat jejich pokrok při plnění národních cílů. Většinu používaných dat poskytují členské státy v rámci mechanismů EU pro reportování.

Podílíme se také na každoročním přezkumu emisí skleníkových plynů podle rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (podle něhož mají členské státy stanovené emisní cíle pro každý rok v letech 2013 až 2020). Evropská unie každý rok kontroluje plnění těchto cílů ze strany členských států. Evropská agentura pro životní prostředí hraje v tomto procesu důležitou roli: tento každoroční přezkum koordinujeme. Nekontrolujeme plnění cílů, ale připravujeme data, ověřujeme je a zajišťujeme, aby byla konzistentní a srovnatelná. Jde o poměrně náročný úkol, který vykonáváme spolu s asi 22 hodnotiteli z různých členských států od ledna do června.

Agentura rovněž pracuje na dalších souvisejících zprávách. Připravujeme novou zprávu o obnovitelné energii, která bude brzy zveřejněna. Tyto různé analýzy se rovněž promítnou do naší stěžejní zprávy o stavu životního prostředí, která bude zveřejněna do roku 2020.

 

Melanie Sporer

odbornice EEA na zmírňování změny klimatu a energetiku

rozhovor zveřejněný ve zpravodaji agentury EEA č. 2017/4 ze dne 15. prosince 2017

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage