следващ
предишен
елементи

Article

Събеседване: Устойчива финансова система — за какво служи тя?

Смяна на език
Article Публикуван 24-05-2023 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Какво представлява устойчивото финансиране и каква роля може да изиграе то в прехода на Европа към въглеродна неутралност? Помолихме водещия експерт на ЕАОС по устойчиво финансиране Андреас Баркман да обясни какво прави ЕС, за да гарантира, че финансовият сектор играе своята роля в екологизирането на финансовата ни система в подкрепа на устойчивия растеж.

 

 

 

 

Какво означава устойчивото финансиране за ЕС от гледна точка на прилагането му на практика?

Инвестициите, необходими за финансирането на прехода на икономиката на ЕС към неутрална по отношение на климата, устойчива на климатичните промени, ресурсно ефективна и справедлива икономика, далеч надхвърлят възможностите само на правителствата и данъкоплатците. Ето защо ЕС разработи политика за устойчиво финансиране, която ще бъде от ключово значение за мобилизирането, увеличаването и насочването на частни инвестиции в по-устойчиви технологии и предприятия и за финансирането на икономическия растеж по устойчив начин в дългосрочен план.

Устойчивото финансиране играе ключова роля за постигане на политическите цели на Европейския зелен пакт, както и на международните ангажименти на ЕС в областта на климата и устойчивостта.

При устойчивото финансиране вземаме предвид екологичните, социалните и управленските съображения, когато вземаме решения за инвестиране. Екологичните съображения включват дали инвестициите ще запазят биоразнообразието, ще предотвратят замърсяването, ще стимулират кръговата икономика или ще спомогнат за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. Други съображения включват въпроси, свързани с правата на човека, трудовите отношения и инвестициите в общностите.

Така че целта на политиката е да се насърчават и улесняват инвестициите, които допринасят значително за постигане на целите в областта на околната среда и насърчават по-широките цели за устойчивост. Необходима е устойчива финансова политика както за прехода на самия финансов сектор към устойчивост, така и за подобряване на финансирането на прехода на икономиката към устойчивост.

 

Докъде е стигнал ЕС във въвеждането на правила за устойчиво финансиране за инвеститорите?

ЕС положи значителни усилия за развитие на политиката за устойчиво финансиране, включително правни и неправни политически действия, произтичащи от Плана за действие за финансиране на устойчив растеж от 2018 г. и Стратегията за устойчиво финансиране за 2021 г. в рамките на Европейския зелен пакт.

Като част от плана за действие за устойчиво финансиране вече са въведени ключови законодателни актове, като например Регламентът за таксономията, Регламентът за оповестяване на информация за устойчивото финансиране и Регламентът на ЕС за референтните показатели за климата.

 

Какво правят правилата и разпоредбите?

Пакетът на ЕС за политика за устойчиво финансиране прави много и в много отношения е водещ. ЕС се опитва да възприеме широк подход към устойчивото финансиране, който е насочен към ключови точки на намеса и може да промени съществено начина, по който финансовата система подкрепя устойчивостта. Правилата и регулациите са насочени към редица различни участници, финансови продукти и инструменти.

Една от общите теми е по-доброто оповестяване на резултатите от дейността на финансови и нефинансови предприятия и финансови продукти по отношение на тяхната степен на екологична устойчивост, изложеност на рискове за устойчивостта и т.н. — с други думи, използването на повече прозрачност като двигател на промяната, така че всеки да може да види кои инвестиции са устойчиви и да се намали рискът от т.нар. Greenwashing или „зелено“ промиване (различно възприемане на даден продукт).

 

Каква е ролята на ЕАОС за осигуряване на устойчива финансова система?

ЕАОС допринесе за разработването на политиката на ЕС в областта на устойчивото финансиране чрез активно участие и принос към редица експертни групи, които подпомагат Европейската комисия в работата й по Плана за действие за устойчиво финансиране и неговите компоненти, като например таксономията на ЕС. ЕАОС е постоянен член на Платформата за устойчиво финансиране, създадена съгласно Регламента на ЕС за таксономията, която консултира Комисията, и действа като съветник по конкретни теми, свързани с Регламента за оповестяване на информация за устойчивото финансиране.

ЕАОС участва в Експертната група на високо равнище по устойчиви финанси за периода 2016—2018 г., която предостави ключов принос за плана за действие през 2018 г., и в разработването на таксономията на ЕС за устойчиви дейности чрез участие в Техническата експертна група по устойчиви финанси (през периода 2018—2020 г.). От 2020 г. тя е постоянен член на Платформата за устойчиво финансиране.

ЕАОС ще продължи активно да подпомага развитието на политиката, насочена към пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви дейности, като подкрепя редица политически процеси в ЕС, включително стандартите за отчитане съгласно Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта.

 

Можете ли да обясните какво представлява таксономията на ЕС и как ще работи тя?

Таксономията определя условията, при които дадена икономическа дейност може да се счита за екологично устойчива. В него се определят техническите критерии за нивата на екологичните показатели и минималните социални гаранции за списък от дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат да бъдат класифицирани като екологично устойчиви.

Таксономията е предимно за оповестяване на информация, като дружествата, обхванати от Директивата на ЕС за корпоративното отчитане на устойчивостта, ще трябва да оповестяват как осъществяването на техните икономически дейности отговаря на критериите на таксономията и каква част от техните дейности може да се счита за екологично устойчива. Изискванията за оповестяване се прилагат и за предстоящите инвестиции на тези дружества.

Например банките ще трябва да оповестяват коефициента си на зелени активи, който показва дела на активите, инвестирани в икономически дейности, съобразени с таксономията, спрямо общите им активи. Таксономията ще се отрази и върху оповестяването на финансови продукти и ще доведе до появата на нови финансови продукти с характеристики на устойчивост.

 

Как ще разберем дали инвестиционният сектор в Европа се насочва към по-зелени инвестиции и се отдалечава от индустриите/секторите, базирани на изкопаеми горива?

Една от основните цели на устойчивото финансиране е да помогне за пренасочването на капиталовите потоци към по-устойчиви икономически дейности, а наблюдението на тези капиталови потоци ще става все по-важно като показател за това дали системата наистина става по-устойчива.

В рамките на стратегията за устойчиво финансиране до 2021 г. Европейската комисия ще разработи стабилна рамка за мониторинг в сътрудничество с Платформата за устойчиво финансиране и финансовите регулатори на ЕС. Работата трябва да започне през 2023 г.

 

Как се сравняват усилията на ЕС в областта на устойчивото финансиране с подобни действия, предприети в други региони и държави?

ЕС е водещ в международен план по отношение на създаването на цялостна рамка на политиката за устойчиво финансиране. По този начин ЕС оказва влияние и върху други участници, предвид международния характер на финансовите пазари, и се осъществява интензивно сътрудничество с юрисдикции извън ЕС, например под егидата на Г-20 и Международната платформа за устойчиво финансиране.

 

Можем ли някога да постигнем 100 % устойчива финансова система? Реалистично ли е това?

Една напълно устойчива финансова система зависи от напълно устойчива икономика и обратно. Нито едно от тези условия не е налице в момента. Взаимодействието между политиките, насочени към реалната икономика, и политиките, насочени към финансовата система, ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че ще преминем към по-голяма устойчивост във всички области.

Както и много други неща, финансовата система е наистина глобална по своята същност, така че други региони и държави също трябва да дадат своя принос за екологизиране на своите икономики. Постигането на пълна устойчивост продължава да бъде огромно предизвикателство, но стремежът към по-високи нива на устойчивост в цялата икономика е задължителен с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на климата и околната среда.

 

 

Andreas Barkman

 Андреас Баркман

 

Експерт на ЕАОС по устойчиво финансиране

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ