следващ
предишен
елементи

Article

Изменението на климата в Европа: реагиране при бедствия и подготовка за едно несигурно бъдеще

Смяна на език
Article Публикуван 15-11-2017 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Aidan /Flickr
Наводнения, силни ветрове, горещини, суша… Изменението на климата и екстремните метеорологични явления породени от това са причина за все повече загриженост не само в Европа, но и навсякъде по света. От такива екстремни явления са засегнати много общности и те трябва да вземат мерки, за да предотвратят и сведат до минимум щетите. Как могат общностите да се приспособят към променящия се климат и да се подготвят за реакция при бедствия, свързани с климата? Интервюирахме Серджо Кастелари, експерт от ЕАОС в областта на въздействието от изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.

Какво се има в предвид под адаптация към изменението на климата и намаляване на риска от бедствия?

Изменението на климата вече води до редица въздействия в Европа и по целия свят и обществото трябва да може да реагира на това. Адаптацията към изменението на климата и намаляването на риска от бедствия включват редица методи за управление на рисковете, свързани с климата, и за изграждане на гъвкави общества. Адаптационният подход е насочен основно към метеорологичните и климатичните рискове – като суши и наводнения – и фокусът му е върху бъдещето, докато намаляването на риска от бедствия се отнася за настоящето и засяга всички съществуващи рискове. С други думи, двата подхода имат различна времева рамка. С намаляването на риска ние реагираме на непосредствените и в краткосрочен план предизвикателства, докато адаптацията има по-дългосрочен характер, подготвя ни за едно несигурно бъдеще с променящ се климат.

Защо е важно всичко това и какви са ключовите предизвикателства в тази област?

Заради все по-честите и все по-интензивни екстремни метеорологични и климатични явления, които нерядко причиняват значителни човешки, икономически и социални вреди, в последните години се отделя все повече внимание на намаляването на риска от бедствия и на адаптацията към изменението на климата. Видяхме как това се случва например при наводненията и горските пожари в Европа, а съвсем наскоро и при ураганите в Карибския басейн и САЩ. Главната цел на адаптацията към изменението на климата и намаляването на риска от бедствия е двояка: да се намали уязвимостта ни спрямо изменението на климата и да се увеличи устойчивостта ни. И двата подхода са изправени пред сходни предизвикателства, като непълни и неточни познания и ограничени ресурси.

Работи ли се по някакви международни инициативи?

На глобално равнище и на равнището на ЕС се дава приоритет на подобряването на съгласуваността и интегрираността между политиките и практиките за адаптация към изменението на климата и за намаляване на риска от бедствия. Научното и политическото внимание, насочено към интегрирането им, доведе до конкретни стъпки на световно равнище през 2015 г. с приемането на Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия и Парижкото споразумение относно изменението на климата. Адаптацията към изменението на климата и намаляването на риска от бедствия са и сред основните цели на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Какви мерки предприема ЕС, за да подпомогне намаляването на риска от бедствия и адаптацията към изменението на климата?

ЕС прилага различни политики, за да постигне намаляване на риска от бедствия и адаптация към изменението на климата, например Механизма за гражданска защита на Съюза, Плана за действие на ЕС относно Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015–2030 г. и стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Нещо повече, в ключовите политики и стратегии на ЕС целенасочено се отделя внимание както на адаптацията, така и на намаляването на риска в редица области, като например защита на критичната инфраструктура, околна среда, финанси, селско стопанство, продоволствена сигурност и управление на крайбрежните зони. На национално ниво също са в ход много добри инициативи, включително нови модели на застраховане, сътрудничество между градовете и природосъобразни решения. Ще акцентираме върху някои от тези инициативи в предстоящия ни доклад по темата.

Каква е ролята на ЕАОС за намаляване на риска от бедствия и адаптацията към изменението на климата?

Благодарение на нашата мрежа EIONET (Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда) имаме достъп до широка база от национални политики и мерки за намаляване на риска от бедствия и адаптация към изменението на климата. Редовно изготвяме задълбочена оценка на въздействието от изменението на климата в Европа, на това как се очаква да бъдат засегнати различните региони и на най-уязвимите им места. Тази информация впоследствие предоставяме на създателите на политики на равнището на ЕС и на национално равнище. След няколко седмици обаче предстои да публикуваме нов доклад, който се явява първи по рода си, тъй като обединява тези две „времеви рамки“. Докладът има за цел да подпомогне националните, регионалните и местните стратегии и планове, както и тези на ниво ЕС, чрез по-добра съгласуваност между намаляването на риска от бедствия и адаптацията към изменението на климата. По-конкретно, докладът разглежда как публичните политики и практиките за управление на риска могат да засилят това съгласуване и до каква степен трансферът на знания и опит от местни методи и инструменти може да подпомогне взаимноизгодното обучение и изграждане на капацитет.

 Sergio Castellari, EEA

Серджо Кастелари

Проектен ръководител – въздействия и уязвими страни, свързани с изменението на климата

Интервю, публикувано в брой № 03/2017 на бюлетина на ЕАОС, 15 септември 2017 г.

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ