следващ
предишен
елементи

Article

Събеседване: Как да осигурим социално справедлив преход

Смяна на език
Article Публикуван 24-05-2023 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Европейският зелен пакт поставя акцент върху това никой да не бъде изоставен, да се осигури справедлив преход, да се създаде по-модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. Какво на практика означава социално справедлив преход? Разговаряхме с Жорж Кабрита, ръководител на научни изследвания в Eurofound.

Каква е мисията на Eurofound?

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на ЕС, чиято роля е да предоставя знания, които да подпомагат разработването на по-добри политики в областта на социалната сфера, заетостта и труда. Това, че сме тристранна организация, означава, че обединяваме представители на работниците, работодателите и правителствата.

Eurofound е създаден през 1975 г., за да допринася за планирането и проектирането на по-добри условия на живот и труд в Европа. Нашият нов учредителен регламент влезе в сила през 2019 г.

 

С какво се занимавате Вие лично в Eurofound?

Работя в Eurofound от 2009 г. Отговарям за формулирането, координирането и управлението на общоевропейски проучвания, изследвания и публикации, както и за насърчаване на разпространението на резултатите чрез участие в дебати, конференции, семинари и работни срещи в тематичните области на условията на труд и индустриалните отношения.

Наред с други дейности, отговарях за различни дейности, свързани с Европейската обсерватория на професионалния живот на Eurofound и дългогодишното Европейско проучване на условията на труд.

Основните ми научно-изследователски области включват условията на труд и качеството на работните места, работното време и баланса между професионалния и личния живот, здравето и благосъстоянието на работниците, равенството между половете, и работното място. Напоследък разширих сферите си на интерес, като обхванах социално-икономическите последици от прехода към въглеродно неутрална икономика, включително последиците от изменението на климата и политиките в областта на климата за качеството на работните места и устойчивата работа.

 

Как работата на Eurofound подпомага социално справедливия преход?

Бих казал, че осигуряването на подкрепа за тези политици и лица, вземащи решения, които могат да оформят и осъществят социално справедлив преход за всички, е основен крайъгълен камък в същността на Eurofound.

Eurofound предоставя информация, съвети и експертни познания относно условията на труд и устойчивата работа, индустриалните отношения, промените на пазара на труда, качеството на живот и обществените услуги. Тя се предоставя на институциите на ЕС, правителствата на държавите членки и социалните партньори на европейско и национално равнище, за да ги подпомогне при формирането на ефективни и адекватни социални политики и политики по заетостта.

Освен това тристранният характер на Eurofound, който има управителен съвет, съставен от представители на правителствата, работниците и работодателите (социални партньори) от всички държави — членки на ЕС, подобрява способността му да улеснява и насърчава социалния диалог в ЕС въз основа на сравнителна информация, научни изследвания и анализи. Eurofound ще продължи да провежда научни изследвания в подкрепа на по-доброто разбиране на това какво представлява справедливият преход, кои са основните фактори, които допринасят за него, и какво може да се направи за постигането му.

 

Кои са най-големите предизвикателства пред постигането на справедлив преход в момента?

Идеята за справедлив преход произтича от факта, че промените, необходими за постигане на общите цели, свързани с изменението на климата, може да не засегнат еднакво всички членове на нашите общества. Справедливият преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика означава, че бъдещето и препитанието на работниците, техните семейства и общности ще бъдат гарантирани. Става дума за ангажимента да се гарантира, че „никой няма да бъде изоставен“ по време на този преход. Това само по себе си е голямо предизвикателство, но има и много други предизвикателства, свързани с постигането на справедлив преход.

 

Какви са някои конкретни примери?

Научните изследвания на Eurofound показват, че съществуват различни политики, като например данъците върху въглеродните емисии, които могат да имат положителен ефект по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, но също така имат регресивен ефект върху разпределението. Това означава, че те обикновено засягат най-много домакинствата с ниски доходи, което може да създаде нови или да задълбочи съществуващите социални неравенства и да създаде „антитела“ срещу необходимите политики.

Предизвикателството е в намирането на печеливши комбинации от социални политики и политики за смекчаване на последиците от изменението на климата, които отчитат нежеланите социални ефекти. Те трябва да намаляват социалното неравенство, като същевременно намаляват и емисиите на парникови газове. Примери за това са инвестирането в устойчив и по-достъпен обществен транспорт и активна мобилност, както и подпомагането на хората в по-неблагоприятно положение да подобрят енергийната ефективност на домовете си.

 

Свързано с това предизвикателство е осигуряването на т.нар. подход на цялото правителство, при който различните отдели и министерства обменят информация за изпълнението и въздействието на политиките в областта на климата, като търсят допълняемост между политиките от различни гледни точки. Научните ни изследвания показаха, че съответните правителствени служби невинаги участват в разработването на националните планове за климата, което може да доведе до споменатите по-горе нежелани ефекти. Доброто взаимодействие между различните отдели и съгласуването на техните различни гледни точки може да помогне за компенсиране на това.

 

Къде виждате най-големи възможности?

В контекста на справедливия преход виждам, че съществуващите структури и системи за социален диалог са една от най-големите възможности за страните, регионите и секторите да намерят правилните решения за необходимия преход от самото начало.

Доказано е, че добре функциониращият социален диалог - състоящ се от преговори, консултации, съвместни действия, дискусии и обмен на информация между работодателите и работниците или техните представителни организации - е от ключово значение за формирането на икономическото развитие и социалното сближаване. Всъщност вече има многобройни примери за инициативи на международно, национално, регионално и фирмено равнище, насочени към улесняване на прехода.

Участието на работниците и работодателите обаче може да се окаже недостатъчно, за да се гарантира социално справедлив преход. Както установихме в нашите неотдавнашни научни изследвания, необходимо е да се включат и местните и регионалните общности, регионалните работни групи и комитети, заинтересованите неправителствени организации, академичните среди и т.н. Като разширяваме концепцията и опита на социалния диалог — традиционно свързан с преговорите и действията на работниците и работодателите — до сферата на устойчивото развитие, можем да си представим как предизвикателствата на справедливия преход се обсъждат цялостно около маса, на която хората, които наистина са засегнати от прехода, или техните представители, имат и както място, така и право на глас.

Важна пречка за постигането на тази цел е, че практиките и опитът в областта на социалния диалог не са еднакво развити в целия ЕС. Но може би екзистенциалната заплаха, пред която сме изправени сега, е възможност да се поучим от хората с опит в социалния диалог и да разширим обхвата му, за да намерим най-ефективните и справедливи решения за прехода.

 

Какъв е ангажиментът на Eurofound за устойчивост като институция?

От моя гледна точка Eurofound, като агенция на ЕС, има двупосочен ангажимент към устойчивостта. От една страна, с работата си Eurofound допринася с най-съвременни научни изследвания и знания, които все повече се основават на съображения, свързани с устойчивостта на нашите икономически системи, пазари на труда и общества като цяло.

Добър пример за подобен ангажимент е работата, която извършихме около идеята за устойчив труд, която се състои в постигането на условия на живот и труд, които подпомагат хората да се ангажират и да останат на работа през целия си трудов живот. Устойчивата работа е стремеж, силно свързан с традиционната тройка екологични, икономически и социални стълбове на устойчивостта.

От друга страна, като организация Eurofound допринася за устойчивостта и чрез вътрешни дейности и инициативи, които имат важно въздействие върху околната среда и заобикалящите я общности. Добър пример за това е политиката на Eurofound в областта на околната среда, разработена и провеждана под егидата на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Тази политика ясно изразява ангажимента на Eurofound за управление и подобряване на околната среда и за устойчиво развитие, което на практика се осъществява чрез екоуправление и одити. За целта е необходимо персоналът да участва в определянето и прилагането на подобрения и редовно да се публикуват показатели за екологичните резултати въз основа на стандартен набор от показатели.

 

Жорж Кабрита

Ръководител на научни изследвания в Eurofound

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ