следващ
предишен
елементи

Article

Вода за селското стопанство

Смяна на език
Article Публикуван 13-12-2012 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © agrilifetoday | flickr.com
Ние се нуждаем от храна, а за производството ѝ е необходима чиста прясна вода. С нарастващите потребности в резултат на човешките дейности, от една страна, и изменението на климата, от друга, много региони, особено на юг, се борят за намиране на достатъчно ресурси на прясна вода, за да задоволят своите нужди. Как можем да продължим да произвеждаме храни, без да изчерпаме чистите водни ресурси в природата? По-ефективното използване на водата в селското стопанство със сигурност би помогнало в тази насока.

Една трета от водоползването в Европа се пада на селскостопанския сектор. Селското стопанство засяга както количеството, така и качеството на наличните водни ресурси, предназначени за други употреби. В някои части от Европа замърсяването само от използваните в селското стопанство пестициди и торове продължава да бъде основната причина за лошото качество на водата.

Промишлеността, начинът на живот и личните потребности на нарастващото население също се конкурират с природата за използването на чиста вода. Изменението на климата допълнително увеличава несигурността по отношение на наличието на водни ресурси. Предвид очакваната промяна в характера на валежите някои части от Европа вероятно ще разполагат с повече, а други с по-малко пресноводни ресурси в бъдеще. Изправени пред нарастващото търсене и изменението на климата, много потребители, включително и природата, ще се борят за задоволяване на потребностите си от вода. При недостиг на вода промишлеността и домакинствата могат да разработят начини за по-икономично използване на водите, но за зависимите от вода екосистеми съществува риск от необратимо увреждане. Това би засегнало далеч не само живите организми около определен воден обект. Това би засегнало също така и нас.

Чрез прилагането на правилни селскостопански практики и благоприятни политически решения можем да постигнем много по-ефективно използване на водите в селското стопанство, което би означавало повече налични водни ресурси за други употреби, по-специално за природата.

Да започнем с ефективно напояване

Една от областите, в които новите практики и политики могат да окажат съществено въздействие по отношение на по-ефективното използване на водните ресурси, е напояването на земеделските култури. В южните европейски държави, като например Гърция, Италия, Португалия, Кипър, Испания и Южна Франция, сухият или полусухият климат налагат използването на напояване. Понастоящем в тези области близо 80 % от използваните в селското стопанство водни ресурси се изразходват за напояване.

Въпреки това, напояването не трябва да е свързано с толкова високи разхода на вода. Повишаването на ефективността при използванeто на водите вече се реализира в Европа както чрез ефективност на водопреноса (делът на водата, отведена до полето), така и чрез ефективността на използване в рамките на полето (водата, която реално се използва от културите, отнесена към общото количество на доставената на културите вода). В Гърция например мрежите с повишена ефективност на водопренос и разпределение са довели до увеличаване на ефективността при използването на водата с 95 % в сравнение с предходно използваните методи за напояване.

Политиката играе ключова роля за стимулиране на селскостопанския сектор да въвежда по-ефективни практики за напояване. В миналото например ценовите политики за водата в някои европейски държави не са изисквали непременно селскостопанските производители да използват водата ефективно. Селскостопанските производители рядко са заплащали реалната цена на водата, отразяваща разходите за околната среда и за ресурсите. Освен това земеделските субсидии по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС и други мерки косвено са насърчавали селскостопанските производители да произвеждат нуждаещи се от повече вода земеделски култури чрез използване на неефективни технологии. В провинция Кордоба например ефективността на напояването на памуковите насаждения се увеличава с приблизително 40 %, след като през 2004 г. обвързаността на субсидиите с производството на памук частично се премахва. Въвеждането на механизъм за цените на водата, стимулиращ ефективните потребители, и премахването на вредните земеделски субсидии вероятно ще доведат до значително намаляване на количеството на водата, използвана за напояване в селското стопанство.

Промяна в начина на работа

В допълнение към променените техники за напояване, по-голяма ефективност на разходите и икономично използване на водите могат да бъдат постигнати също чрез програми за обучения и за споделяне на знания, които да обучат селскостопанските производители по отношение на практиките за по-ефективно използване на водата. В Крит например са постигнати икономии на вода от 9—10 % посредством използването на консултантски услуги в областта на напояването. Консултантските служби информират селскостопанските производители по телефона кога и как да напояват културите въз основа на ежедневни оценки на условията, оказващи влияние върху културите.

Промяната на земеделските практики също може да повиши качеството на наличните водни ресурси, предназначени за други потребители на вода, по разходоефективен начин. Използването на неорганични и органични торове и пестициди например може да реши редица проблеми, свързани със замърсяването на водата от селското стопанство. Освен това съществува значителен потенциал за подобряване на качеството на водите в цяла Европа, без това да засяга или незначително засягайки рентабилността и производителността, например чрез намаляване на използването на пестициди, промяна на сеитбообращенията и планиране на буферни пояси по протежение на водните басейни.

Използване на отпадъчни води в селското стопанство

Чрез използване на отпадъчни води в селското стопанство могат да се осигури наличието на повече пресноводни ресурси за други нужди, включително за природата и домакинствата. Ако качеството на регенерираната вода се управлява по подходящ начин, пречистената отпадъчна вода може да осигури ефективна алтернатива за задоволяване на нуждите от вода на селското стопанство.

Използването на пречистени отпадъчни води в селското стопанство вече осигурява значителни ползи за управлението на водите в някои европейски държави. В Кипър например целевите стойности за рециклирана вода за 2014 г. съответстват на приблизително 28 % от потребностите от вода на селското стопанство за 2008 г. На остров Гран Канария 20 % от водата, използвана във всички сектори, се доставят от пречистени отпадъчни води, включително за напояването на 5000 хектара домати и 2500 хектара бананови плантации.

Избор на правилни политики

За да осигурим бъдеще, в което ще има достатъчно налични водни ресурси за задоволяване на потребностите на нашите екосистеми, както и достатъчно ресурси за задоволяване на нуждите от водопотребление, е необходимо да разработим правилните пакети от политически мерки за подкрепа на мерките за ефективност. Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ) е допринесла за постигането на тази цел чрез насърчаване на промени в земеделските практики, с помощта на които могат да се подобрят както количеството, така и качеството на водите в Европа, но все още е необходимо допълнително развитие на Общата селскостопанска политика и на националните структури за цените на водата, за да се гарантира, че те също подкрепят целите на РДВ. Планът за опазване на водните ресурси на Европа, който ще бъде публикуван от Комисията до края на тази година, ще бъде съсредоточен върху възможностите за повишаване на ефективността на водните ресурси и върху съответните варианти на политиката. Управлението на водите в селското стопанство със сигурност ще извлече ползи от по-силния акцент на Общата селскостопанска политика върху ефективността на ресурсите и екосистемните услуги.

По-ефективното използване на водата в селското стопанство е само една от стъпките, които трябва да предприемем, за да намалим оказваното от нас въздействие върху околната среда. Без тази стъпка не можем да постигнем икономика с ефективно използване на ресурсите или да изградим устойчиво бъдеще.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ