další
předchozí
položky

Article

Voda pro zemědělství

Změnit jazyk
Article Publikováno 13.12.2012 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © agrilifetoday | flickr.com
Potřebujeme potraviny a při jejich produkci je zapotřebí čistá sladká voda. Kvůli rostoucím nárokům lidské činnosti na vodu a změně klimatu se mnoho regionů, zejména na jihu, potýká s obstaráním dostatečného množství sladké vody, které by pokrylo jejich potřeby. Je možné nějakým způsobem nadále vyrábět potraviny, aniž by příroda musela trpět nedostatkem čisté vody? Nepochybně by pomohlo, kdyby se voda v zemědělství využívala účinněji.

Třetina spotřeby vody v Evropě připadá na zemědělství. Zemědělství ovlivňuje množství i kvalitu vody, která je k dispozici k jiným účelům. V některých oblastech Evropy je hlavní příčinou špatné kvality vody znečištění způsobené samotným využíváním pesticidů a hnojiv v zemědělství.

Naše průmyslová odvětví, náš způsob života a osobní potřeby rostoucího počtu obyvatel rovněž představují pro přírodu konkurenci, pokud jde o využití čisté vody. Se změnou klimatu se přidává další faktor, totiž nejistota týkající se dostupnosti zdrojů vody. Vzhledem k možným změnám srážkových modelů se předpokládá, že v některých částech Evropy bude v budoucnu k dispozici více sladké vody a v jiných částech naopak méně. Kvůli rostoucí poptávce a změně klimatu bude pro mnoho odběratelů i pro přírodu problémem uspokojit vlastní potřebu vody. Průmyslová odvětví a domácnosti mohou v případě nedostatku vody hledat možnosti, jak svou spotřebu vody snížit, ale ekosystémům závisejícím na vodě hrozí nenávratné poškození. To by mělo mnohem dalekosáhlejší dopady než jen na konkrétní vodní útvar. Mělo by to následky i pro nás.

Uplatněním vhodných zemědělských postupů a podpůrných politických řešení můžeme dosáhnout mnohem účinnějšího využívání vody v zemědělství, aby bylo k dispozici více vody pro jiné účely a zejména pro přírodu.

První krok: účinné zavlažování

Nové postupy a politiky mohou významně ovlivnit účinnost využívání vody v oblasti zavlažování zemědělských plodin. Kvůli suchým a polosuchým podmínkám je v jihoevropských zemích, například v Řecku, Itálii, Portugalsku, na Kypru, ve Španělsku a v jižní Francii, nutné používat zavlažování. V těchto oblastech se na zavlažování spotřebuje více než 80 % vody používané v zemědělství.

Zavlažování však nemusí spotřebovat takové množství vody. V různých částech Evropy již bylo dosaženo jejího účinnějšího využívání díky vyšší účinnosti rozvádění vody (podíl odebrané vody, jež se skutečně dostane na pole) a vyšší účinnosti zavlažování (poměr množství vody, kterou určitá plodina skutečně využije, k celkovému množství vody, jež jí byla dodána). Odhaduje se, že například v Řecku vedlo zlepšení účinnosti rozvodných a distribučních sítí k 95% zvýšení účinnosti využití vody ve srovnání s dříve používanými metodami zavlažování.

Při podněcování zemědělství k přechodu na účinnější postupy zavlažování hraje rozhodující úlohu politika. V minulosti například politika některých evropských zemí v oblasti poplatků za vodu zemědělce nenutila využívat vodu účinně. Zemědělci museli jen výjimečně platit za vodu skutečnou cenu odrážející environmentální náklady a náklady na zdroje. Zemědělské dotace poskytované prostřednictvím společné zemědělské politiky EU a další opatření zemědělce nepřímo vedly k tomu, aby plodiny náročné na zavlažování pěstovali nehospodárnými metodami. Například v provincii Córdoba vzrostla poté, co od roku 2004 částečně přestaly být subvence na pěstování bavlny vázané, účinnost zavlažování bavlny přibližně o 40 %. Je pravděpodobné, že sazby poplatků za vodu zvýhodňující hospodárné odběratele a zrušení nevhodných subvencí povedou k podstatnému snížení množství vody, jež se v zemědělství využívá k zavlažování.

Změna obvyklých postupů

Vedle změny metod zavlažování lze úspor vody a nákladů dosáhnout také školeními a programy pro sdílení poznatků, které zemědělcům poskytnou osvětu o postupech účinněji využívajících vodu. Například na Krétě bylo dosaženo 9% až 10% úspor vody díky využívání poradenské služby pro zavlažování. Na základě denních odhadů podmínek pro jednotlivé plodiny tato služba telefonicky informuje zemědělce o tom, kdy a jak mají plodiny zavlažovat.

Změnou zemědělských postupů lze také dosáhnout nákladově efektivního zlepšení kvality vody, jež je k dispozici pro ostatní odběratele vody. Za mnoha problémy se znečištěním vody v důsledku zemědělské činnosti lze hledat například používání anorganických a organických hnojiv a pesticidů. Značný potenciál ke zlepšení kvality vody v Evropě s minimálním nebo nulovým vlivem na ziskovost či produktivitu má například omezení používání pesticidů, změna systému střídání plodin a zřízení ochranných pásem podél vodních toků.

Využití odpadních vod v zemědělství

Využitím odpadních vod v zemědělství lze dosáhnout toho, aby bylo k dispozici více zdrojů sladké vody pro jiné potřeby (včetně potřeb přírody a domácností). Bude-li kvalita recyklované vody náležitě řízena, upravená odpadní voda může být účinnou alternativou pro pokrytí poptávky po vodě ze strany zemědělství.

V některých evropských zemích je již využití odpadních vod v zemědělství značným přínosem pro vodní hospodářství. Například cíle pro rok 2014 v oblasti využití recyklované vody na Kypru odpovídají zhruba 28 % místní poptávky po vodě ze strany zemědělství v roce 2008. Na Kanárských ostrovech pokrývá upravená odpadní voda 20 % spotřeby vody všech odvětví, mimo jiné se jí zavlažuje 5 000 hektarů rajčat a 2 500 hektarů banánových plantáží.

Náprava politik

Aby bylo v budoucnosti k dispozici dostatečné množství vody pro potřeby ekosystémů a zároveň zůstalo dostatek zdrojů pro pokrytí naší spotřeby, je třeba přijít se souborem vhodných politických opatření na podporu účinnosti. K dosažení tohoto cíle přispívá rámcová směrnice EU o vodě, neboť podněcuje ke změnám zemědělských postupů, jež mohou vést ke zvýšení dostupného množství vody v Evropě a ke zlepšení její kvality. Je však třeba ještě upravit společnou zemědělskou politiku a sazby poplatků za vodu v členských státech tak, aby také podpořily cíle rámcové směrnice o vodě. Plán na zachování vodních zdrojů v Evropě, jejž má Komise zveřejnit do konce letošního roku, se zaměří na možnosti, jak zvýšit účinnost využití vodních zdrojů, a na příslušné politické možnosti. Hospodaření s vodou v zemědělství by nepochybně prospělo, pokud by společná zemědělská politika kladla větší důraz na účinné využití zdrojů a ekosystémové služby.

Účinnější využívání vodních zdrojů v zemědělství je jen jedním z kroků, které musíme učinit, abychom snížili svůj dopad na životní prostředí. Bez toho kroku nelze dospět k hospodářství účinně využívajícímu zdroje ani budovat udržitelnou budoucnost.

Permalinks

Geographic coverage