следващ
предишен
елементи

Article

Какво вреди на природата на Европа?

Смяна на език
Article Публикуван 25-03-2022 Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Природата в Европа страда от последствията от дългосрочната експлоатация и замърсяване. Природата продължава да ни дава храна, дрехи, лекарства, домове, енергия и други ресурси, но екосистемите и много растения и животни са застрашени от намаляване, а понякога и от изчезване. Кои са човешките дейности, които вредят най-много на природата, и как можем да спрем и да обърнем настоящата тенденция към загуба на биологично разнообразие?

Ние, хората, сме видът, който е променил Земята като никой друг вид. Ние сме оказали значително въздействие върху почти всички други видове, които споделят планетата с нас, и върху техните местообитания. Като един от най-гъсто населените райони на Земята Европа не прави изключение.

Земеделието оказва най-голям натиск върху природата

Почти 40 % от земите в ЕС се използва за производство на храни, според данни на Евростат. Традиционното земеделие е позволявало съвместното съжителство на широк кръг от животни и растения с отглежданите култури, но промените в селскостопанските практики след 1950 г., в посока интензификация и специализация, са допринесли за висока степен на загуба на биологично разнообразие. Според доклада на ЕАОС „Състояние на природата в ЕС“, увеличената употреба на торове, напояването и пестицидите и интензивните изменения на плана за ползването на земята са основните източници на натиск върху местните животни и растения, и особено птиците.

Замърсяването от пестицидите, използвани в селското стопанство, е основната причина за тревожния спад в броя на птиците, които се хранят с насекоми, и птиците, живеещи върху земеделски земи.

Един от най-важните източници на натиск е преустановяването на традиционното управление на пасищата. Опрашителите, например пчели, земни пчели и пеперуди, са значително засегнати от това. Раздробяването на земята и отводняването за земеделски цели унищожават местообитанията, в които птиците, влечугите и дребните бозайници са намирали храна и подслон и са се размножавали.

 

Замърсяване на водите, въздуха и почвата

Често свързваме замърсяването с промишлеността, транспорта и производството на енергия, които са важни източници, но почти 50 % от натиска върху природата, свързан със замърсяването, се дължи на емисиите от селското стопанство във въздуха, водите и почвата. Замърсяването от пестициди, използвани в селското стопанство, е основната причина за тревожния спад в броя на птиците, които се хранят с насекоми, и птиците, живеещи върху земеделски земи.

Замърсяването от пестициди засяга също земноводните, например жаби, крастави жаби и саламандри, насекоми и дребни бозайници, включително прилепи, мишки и европейския лалугер.

По подобен начин, пестицидите и торовете са оказали отрицателно въздействие върху около 80 % от 576 вида пеперуди, които обитават Европа. Селското стопанство също е основен източник на замърсяване на повърхностните и подземните води, което засяга много екосистеми.

Замърсяването от земеделието е един от основните проблеми, които трябва да бъдат решени в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и стратегията на ЕС „От масата до трапезата“, чиято цел е да се намали наполовина употребата на химически пестициди и да се насърчат по-малко интензивни селскостопански практики, включително намаляване на използването на торове с най-малко 20 %.

Раздробяване и увреждане на местообитанията

Урбанизацията е друг сериозен натиск върху природата, но, може би изненадващо, по-голямата част от щетите вече не произтичат от превръщането на природните зони в градска територия (11 % от натиска в тази област според доклада на ЕАОС „Състояние на природата в ЕС“), а от спортни дейности, туризъм и развлечения (25 % от урбанистичния натиск). Същевременно строителството и измененията в градските райони също засягат много видове, които са обитавали градски местообитания (които представлява около 10 % от „градския“ натиск).

Освен това пътищата, железопътните линии, язовирите и други инфраструктурни проекти също разпокъсват местообитанията и унищожават ландшафта. Трафикът смущава и убива дивата флора и фауна. Почвите, които са важен източник на биологично разнообразие, се увреждат, ако са запечатани със сгради, асфалт или бетон.

Голяма част от европейската брегова линия е изменена за целите на туризма, като е оставено малко място за непокътнати морски 30 и крайбрежни местообитания. Водните птици, например патици, гъски, чапли и гмурци, и застрашените грабливи птици, например египетски лешояд и брадат лешояд, са сериозно засегнати, ако местата им за гнездене са разрушени.

Екологичният отпечатък на Европа в света

Екологичният отпечатък на Европа значително надхвърля това, което може да бъде предоставено от екосистемите на Европа. Това има отрицателни последици за околната среда в и извън Европа.

Европейското производство и потребление, което е по-високо от средното в света, допринася за влошаването на състоянието на околната среда в други части на света. Например повече от половината от отпечатъка на потреблението на земя и вода в Европа се проявява извън Европа, включително отпечатъка в резултат на стоки, внасяни в ЕС и консумирани от европейците

Според Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES) около 75 % от сухоземната околна среда и 40 % от морската околна среда са сериозно променени в световен мащаб

Тъй като биологичното разнообразие на света намалява и глобалният екологичен отпечатък вече надхвърля биологичния капацитет, екологичният дефицит на Европа може да доведе до изчерпване на природния капитал, загуба на биологично разнообразие и срив на екосистемите в други части на света.

 

Въпреки това, както се отбелязва в доклада на ЕАОС „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“, ЕС може да играе положителна роля за справяне с тези глобални предизвикателства чрез своите икономически, дипломатически и търговски връзки и водещата си роля в управлението на околната среда. Освен това продуктовите стандарти и бизнес практиките на Европа могат да окажат положително въздействие далеч извън границите на Европа.

 

Неустойчиво горско стопанство, лов и прекомерен улов

Почти всички гори в Европа са трансформирани от човешка намеса. Дори след повторно залесяване естеството на управляваните от човека гори е различно. Например местообитанията могат да бъдат засегнати отрицателно, ако има по-малко дървета от различни видове и на различна възраст.

Въпреки всички мерки за защита продължаваме да наблюдаваме местно обезлесяване и изсичане без засаждане на нови дървета в Европа.

Премахването на мъртви и стари дървета и намаляването на вековните гори засяга неблагоприятно много видове насекоми, птици, земноводни, влечуги, прилепи и малки бозайници, например широкоухия прилеп, кавказката катерица и горския съсел.

Най-малко 52 милиона диви птици се ловуват всяка година в Европа, според проучване, обхващащо 26 европейски държави.  Незаконното избиване застрашава много видове, особено птици и бозайници, но дивите и бездомни котки и кучета представляват допълнителна заплаха.

Рибите са засегнати от улова, но същото важи и за морските бозайници, например обикновения делфин и морската свиня, които понякога са жертва на прилов.

Дори когато се наслаждаваме на природата, можем неволно да увредим местообитанията и видовете около нас. Много от дейностите за почивка, например спортове на открито, любителски полети, дронове, стъпкване от хора и нерегулирано наблюдение на диви животни, могат да бъдат изключително вредни за природата.

Инвазивните чужди видове настъпват

Понякога умишлено, понякога случайно, европейците са донесли нови растения и животни на континента. Тези нови видове понякога превземат местообитанията и нарушават екосистемите, поради което се наричат инвазивни чужди видове.

Някои от най-вредните инвазивни чужди видове са американската норка, нутрията и енотът, които са се превърнали в хищници за европейските птици, както и китайският мунтжак, който обхожда местообитанията под листата. Гребеновидната медуза, която първоначално попада в Черно море чрез баластните води на корабите, е унищожила някои рибни популации.

Има и чужди видове растения, които превземат територии на местните растения. Храстовидната аморфа, японската фалопия и жлезистата слабонога са само някои примери.

Изменението на климата — основната възникваща заплаха за природата

Изменението на климата вече се отразява върху живота в Европа — повишени температури, суши, промени във валежите, горски пожари и по-малко сняг. То се счита за възникваща заплаха за европейските видове и ще оказва въздействие върху все повече животни и растения.

Свидетели сме на изчезването на видове на местно и регионално равнище, както и на изместването им на север и към по‑голяма надморска височина. Земноводните, птиците и прилепите са най-засегнати от сушите и измененията в характеристиките на валежите.

Докладът на ЕАОС  „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“ предупреждава, че затоплянето на океана, подкиселяването и деоксигенацията продължават да се влошават, като заплашват морските местообитания.

За да смекчим изменението на климата, трябва да произвеждаме енергия по устойчив начин. Европа е начело на усилията за декарбонизация, като целта ѝ е да бъде въглеродно неутрална до 2050 г. Това е изключително важна цел, но в някои случаи разработването на енергия от възобновяеми източници може да навреди на местообитанията и видовете. Например вятърните турбини могат да бъдат заплаха за прилепите и птиците, които може да се сблъскат с перките, а язовирите могат да блокират движението на седименти и мигриращи риби.

Поради това е изключително важно всички мерки за декарбонизация да бъдат предприети при координация с политиките за биологичното разнообразие, за да се сведе до минимум въздействието върху животните и местообитанията. Има много добри решения, които са в полза както на климата, така и на природата, например подобряването на състоянието на почвите.

Описаните по-горе фактори са най‑сериозните източници на натиск върху природата в Европа, но не са единствените. Шумът и светлинното замърсяване, причинени от човешката дейност, също вредят на много видове. Има много проблеми, които трябва да бъдат решени, но едно е ясно — хората трябва отново да се научат как да дават възможност на природата да процъфтява. Ако не направим това незабавно, може да се стигне до необратими последици.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals2021
Действия към документ