další
předchozí
položky
Novinky Octet Stream Pokud nebudou bezodkladně přijata soudržná opatření, čeká evropská moře nejistá budoucnost — 26.06.2020
Pro opětovné zlepšení stavu evropských moří je třeba přijmout bezodkladná opatření z důvodu rostoucích hrozeb, kterými jsou nadměrné využívání mořských zdrojů, znečištění a změna klimatu. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o evropských mořských ekosystémech, nám dochází čas na odvrácení následků zanedbávání a nesprávného využívání moří, které trvalo celá desetiletí.
Novinky Znovuobjevujte pouto s přírodou v rámci letošní fotosoutěže EEA s názvem „REDISCOVER Nature“ — 12.06.2020
Bez ohledu na to, kde se nacházíme, všichni můžeme obdivovat zázraky přírody, nyní možná dokonce více než kdykoli dříve. Dnes začíná letošní ročník fotosoutěže Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) s názvem „REDISCOVER Nature“. Fotosoutěž nabízí možnost zachytit náš vztah k přírodě a životnímu prostředí, které vás obklopuje, a podělit se o něj.
Novinky Octet Stream Podle nejnovějšího ročního hodnocení zůstává kvalita vod ke koupání v Evropě vysoká — 08.06.2020
Podle dnes zveřejněného letošního posouzení jakosti vod ke koupání v Evropě je jejich kvalita i nadále vysoká. Kvalita vody v téměř 85 % evropských koupališť sledovaných v roce 2019 splnila nejpřísnější evropskou normu a je hodnocena jako „výborná“.
Novinky Počet Evropanů vystavených škodlivému hlukovému znečištění vzroste — 05.03.2020
Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o hlukovém znečištění ve venkovním prostředí je v současnosti nejméně každý pátý Evropan vystaven hladině hluku, která je považována za zdraví škodlivou. Předpokládá se, že toto číslo v nadcházejících letech dále poroste.
Novinky Stav evropského životního prostředí v roce 2020: naléhavě je zapotřebí změnit směr, abychom dokázali čelit výzvám spojeným se změnou klimatu, zastavit degradaci přírodních zdrojů a zajistit budoucí prosperitu — 04.12.2019
Evropa nedosáhne svých cílů do roku 2030, pokud během nadcházejících 10 let nepodnikne naléhavé kroky s cílem řešit znepokojivý úbytek biologické rozmanitosti, rostoucí dopady změny klimatu a nadměrnou spotřebu přírodních zdrojů. Jak se uvádí v nejnovější zprávě o stavu životního prostředí, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropa čelí v oblasti životního prostředí výzvám nebývalého rozsahu a naléhavosti. Zpráva však také uvádí, že existuje naděje díky rostoucímu povědomí veřejnosti o nezbytnosti přechodu k udržitelné budoucnosti, technologickým inovacím, přibývajícím společenským iniciativám a ambicióznějším činnostem EU, jako je Zelená dohoda pro Evropu.
Novinky Andrew Toolkit inset Kvalita vody na více než 85 % koupališť v Evropě hodnocena jako „výborná“ — 06.06.2019
Podle nejnovější výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě byla kvalita vody ve více než 85 % všech lokalit, které byly v loňském roce monitorovány, hodnocena v Evropské unii jako „výborná“, a splnila tak nejpřísnější normy pro čistotu vody. Dnes zveřejněné výsledky ukazují, kde budou v letošním létě pravděpodobně nejlepší vody ke koupání.
Novinky Fotosoutěž na téma udržitelných potravin, energie a mobility — 27.02.2019
To, jak vyrábíme a spotřebováváme potraviny a energii a to, jak se přemisťuje populace a zboží, má dopad na naše životní prostředí, klima i zdraví. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci nové fotografické soutěže s názvem „Sustainably Yours“ vyzývá Evropany k zaslání fotografií výzev a příležitostí, které sebou nesou naše rozhodnutí v oblasti výroby potravin, energie a mobility.
Novinky Je zapotřebí přijmout další opatření k ochraně nejzranitelnějších občanů Evropy před znečištěním ovzduší, hlukem a extrémními teplotami — 04.02.2019
Je třeba opatření, která lépe chrání chudé, starší osoby a děti před environmentálními riziky, jako je znečištění ovzduší, znečištění hlukem a extrémní teplotami, zejména ve východních a jižních regionech Evropy. Dnes vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) varuje, že i přes celková zlepšení v kvalitě životního prostředí v Evropě je zdraví nejzranitelnějších občanů Evropy těmito riziky nadále neúměrně ohrožováno.
Novinky Troff document Členské státy EU musí být ambicióznější, pokud chtějí dosáhnout společného cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů — 22.01.2019
Podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci spotřeby energie v Evropské unii od roku 2005 zdvojnásobil. Tento růst se však v posledních letech zpomalil, a to zejména kvůli vyšší spotřebě energie a malému pokroku v odvětví dopravy. Z nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že členské státy EU musí zintenzivnit své úsilí o dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, který byl stanoven pro rok 2020.
Novinky Znečištění ovzduší je v celé Evropě stále příliš vysoké — 29.10.2018
Z aktualizovaných dat a informací zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že i přes pomalé zlepšování kvality ovzduší jsou i nadále překračovány imisní limity a doporučení Evropské unie a Světové zdravotnické organizace. Znečištění ovzduší stále představuje nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.
Novinky Octet Stream Dobrá zpráva před dovolenou: kvalita vody na většině evropských pláží a koupališť je vynikající — 29.05.2018
Voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující látky. Takové jsou závěry dnes zveřejněné každoroční zprávy o kvalitě vody ke koupání, která shrnuje výsledky sledování za rok 2017. Oproti zprávě za rok 2016 jde nicméně o mírné zhoršení. Pro všechny, kdo zvažují, kam pojedou na dovolenou, může být zpráva dobrým vodítkem, jak si vybrat letovisko s tou nejčistší vodou.
Novinky Fotosoutěž: pošlete nám své nejlepší fotografie s vodní tematikou — 16.04.2018
Co vás napadne, když začnete přemýšlet o vodě? Dokážete to zachytit na fotografii? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás vyzývá k zaslání vašich nejpůsobivějších snímků do fotografické soutěže s vodní tematikou nazvané WaterPIX. Nejlepší příspěvky obdrží finanční ocenění.
Novinky Octet Stream Videosoutěž: Jak se podílíte na ochraně životního prostředí — 01.12.2017
Jak jste se dnes dostali do práce nebo do školy? Autem, na kole nebo veřejnou dopravou? Každý den činíme rozhodnutí, která mohou mít dopad na životní prostředí. A některá z našich každodenních rozhodnutí jsou přímo motivována zájmem o život v čistším a zdravějším prostředí. Videosoutěž s názvem I LIVE GREEN (ŽIJU ZELENĚ), pořádaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a její sítí partnerů, vyzývá všechny Evropany, aby se pochlubili svou tvořivostí a sdíleli konkrétní zkušenosti, jak přispívají životnímu prostředí. Nejlepší videopříspěvky obdrží finanční ocenění.
Novinky Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah — 16.11.2017
Nová služba European Air Quality Index (Index kvality ovzduší v Evropě), kterou dnes spustila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská komise, umožňuje uživatelům sledovat aktuální kvalitu ovzduší v evropských městech a regionech. Součástí indexu jsou nové informační listy o jednotlivých zemích, které poskytují aktualizované informace o kvalitě ovzduší v členských zemích EEA.
Novinky Troff document Lepší kvalita ovzduší evropských měst bude vysoce přínosná pro lidské zdraví — 06.10.2017
Většina obyvatel evropských měst je vystavena zhoršené kvalitě ovzduší. Z nejnovějších odhadů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), které byly dnes zveřejněny, vyplývá, že suspendované částice i nadále způsobují předčasné úmrtí více než 400 000 Evropanů ročně. K největším zdrojům emisí znečišťujících látek do ovzduší v Evropě patří silniční doprava, zemědělství, elektrárny, průmysl a domácnosti.
Novinky Výbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dříve — 23.05.2017
Více než 85 lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody – podle dnes zveřejněné výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání tedy voda neobsahovala téměř žádné znečišťující látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy Evropské unie splnilo více než 96 procent lokalit ke koupání.
Novinky ODA document Co pro vás znamená příroda? Fotografická soutěž NATURE@work vyhlášena — 15.03.2017
Příroda se usilovně snaží nás chránit a pomáhat nám v našem každodenním životě – to je často nedoceňovaná skutečnost. Příroda ale v našem životě hraje klíčovou roli – poskytuje nám čistý vzduch a pitnou vodu, oblečení, potraviny a materiály pro stavbu obydlí. Mezi další méně známé přínosy patří například důležitá role přírody při zmírňování dopadů změny klimatu. S cílem upozornit na zásadní roli, kterou příroda sehrává v našem životě, vyhlašuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) fotografickou soutěž NATURE@work. Zachyťte na fotografii, čím vás příroda obohacuje, a přihlaste se.
Novinky Změna klimatu přináší stále závažnější rizika pro ekosystémy, lidské zdraví a hospodářství v Evropě — 25.01.2017
Podle dnes vydané zprávy Evropské agentury pro životní prostředí čelí regiony Evropy v důsledku změny klimatu růstu hladiny moří a zvyšující se extremitě počasí, která se projevuje častějšími a intenzivnějšími vlnami veder, povodněmi, epizodami sucha a bouřemi. Zpráva posuzuje aktuální trendy a prognózy změny klimatu a dopadů změny klimatu v celé Evropě. Dochází k závěru, že pro zmírnění těchto dopadů jsou nezbytné lepší a flexibilnější adaptační strategie, politiky a opatření.
Press Release 40 let investic do kvality vody ke koupání v Evropě vedlo k jejímu zlepšení — 20.05.2016
Již 40 let se Evropská unie snaží zajistit čistou a zdravotně nezávadnou vodu ke koupání. Na začátku tohoto úsilí stála směrnice o jakosti vod ke koupání. Výroční zpráva o kvalitě vod ke koupání je důkazem významu uvedeného právního předpisu i dlouholetého investování do infrastruktury v oblasti odpadních vod a jiných opatření zaměřených na snižování míry znečištění. Zpráva je důkazem toho, že kvalita vod ke koupání se průběžně soustavně zlepšuje: v roce 2015 splňovalo v EU minimální požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání.
Novinky C source code header Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích — 28.01.2016
Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.
Novinky C source code header Pokles emisí CO2 z nových vozidel v EU pokračuje — 28.01.2016
Automobily prodané v EU v roce 2014 byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,5 % energeticky efektivnější, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která potvrzuje dříve publikovaná předběžná data. Průměrné emise CO2 u nových osobních automobilů v roce 2014 činily 123,4 g.km-1, což je zřetelně pod cílem 130 g.km-1, který je stanoven pro celou EU28 k roku 2015. Emise z užitkových automobilů dosáhly v tomto roce 169,1 g.km-1, což je rovněž nižší hodnota než stanovený cíl 175 g.km-1, jenž má být splněn v roce 2017.
Novinky Může příroda pomoci snížit dopady změny klimatu? — 28.01.2016
Budování a správa dobře plánované sítě přírodních oblastí by mohly poskytnout účinné a v mnoha případech i levnější řešení prevence a odstraňování následků přírodních katastrof.
Novinky Jak pokračuje adaptace na změnu klimatu v EU? — 28.01.2016
Adaptace současným, a hlavně předpokládaným dopadům změny klimatu na evropském kontinentu vyžaduje přijetí řady politik a opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Aby byl adaptační proces efektivní, je nutné pochopit, které kroky fungují, v jakém kontextu a proč a dobré zkušenosti mezi sebou navzájem sdílet. K tomu slouží systémy monitoringu, hodnocení a reportingu aktivit souvisejících s adaptacemi v jednotlivých členských zemích. Jejich přehled a závěry, které jejich hodnocení přináší, obsahuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky Lesy mohou pomoci zabránit povodním a suchu — 28.01.2016
Jedna třetina evropského území je pokryta lesy, přičemž v jejich blízkosti nebo přímo v nich žije přibližně 296 milionů Evropanů. Lesy poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, včetně zadržování vody.
Novinky Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020 — 28.01.2016
Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU — 07.08.2015
Využívání energie slunce, větru, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (OZE) v EU vzrůstá. Jedná se o významnou hnací sílu poklesu uhlíkové náročnosti ekonomiky a tím i emisí skleníkových plynů. Rozvoj technologií využívajících OZE může v případě pokračující politické podpory pozitivně ovlivnit výkon ekonomiky a zaměstnanost.
Novinky Nové osobní automobily prodávané v EU již plní limity pro emise CO2 — 07.08.2015
Průměrná produkce emisí CO2 z nových osobních automobilů prodaných EU poklesla v roce 2014 v meziročním srovnání dle předběžných dat EEA o 2,6 % na 123,4 g.km-1, což je hodnota zřetelně nižší než představuje cíl 130 g.km-1 stanovený k roku 2015.
Novinky Octet Stream Nová fotografická soutěž EEA: Kvalita života na naší planetě — 07.08.2015
Co vás napadne, když přemýšlíte o přírodě, ekonomice a kvalitě života? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve fotografické soutěži nazvané 'Picture 2050 – Living well, within the limits of our planet', zaměřené na kvalitu lidského života v mezích naší planety.
Novinky Signály 2015: Život v měnícím se klimatu — 07.08.2015
Naše klima se mění. Vyšší teploty, změny v množství a rozložení srážek či extrémní povětrnostní jevy již Evropu ovlivňují a zanechávají za sebou reálné ztráty.
Press Release Troff document Zelená ekonomika podporuje inovace i zaměstnanost — 07.08.2015
Zelená ekonomika se vyznačuje efektivním využíváním zdrojů a jen minimálními negativními dopady na životní prostředí.
Novinky x-conference/x-cooltalk Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo — 07.08.2015
Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců.
Novinky V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země — 07.08.2015
Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami.
Press Release Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá — 13.05.2015
V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013.
Press Release Životní prostředí v Evropě v roce 2015: budoucí prosperita závisí na smělejších krocích v oblasti politik, znalostí, investic a inovací — 24.02.2015
Evropské politiky v oblasti životního prostředí a klimatu přinášejí významná pozitiva, zlepšují životní prostředí a kvalitu života a zároveň stimulují inovace, vytváření pracovních míst a růst. Navzdory těmto přínosům se Evropa stále potýká s celou řadou přetrvávajících a narůstajících problémů v oblasti životního prostředí. Jejich řešení bude vyžadovat zásadní změny v systémech výroby a spotřeby, které jsou základními příčinami uvedených problémů.
Novinky application/x-troff-me Fotografická soutěž "Environment & Me" — 19.06.2014
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlásila soutěž na téma "Životní prostředí a já", určenou pro profesionální i amatérské fotografy.
Press Release Emise skleníkových plynů EU jsou nejnižší za celou dobu jejich sledování — 19.06.2014
Emise skleníkových plynů v EU klesají, v roce 2012 se meziročně snížily o 1,3 % na úroveň o 19,2 % nižší než v roce 1990, vyplývá z konečných dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).
Novinky Cesta k efektivnějšímu využívání vody — 18.06.2014
Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den.
Novinky Klidné lokality stále existují, je třeba je chránit — 18.06.2014
Až pětina Evropanů žije v oblastech zasažených nadměrným hlukem ze silniční dopravy. V zájmu ochrany svého zdraví lidé potřebují alespoň dočasně uniknout z tohoto prostředí a vyhledávají klidná místa k práci, odpočinku a zdravému životu.
Novinky object code Nová auta plní limity pro emise CO2 s dvouletým předstihem — 18.06.2014
Energetická efektivnost nových osobních automobilů v EU setrvale stoupá, v roce 2013 byl průměrný automobil prodaný v EU o 4 % energeticky efektivnější než v roce předchozím. Růst energetické efektivnosti vede ke snižování spotřeby paliva i produkce emisí skleníkových plynů, a tak v roce 2013 vozový park nových osobních automobilů jako celek splňoval legislativou stanovené cíle pro emise CO2 stanovené k roku 2015.
Novinky Vítězové evropské soutěže o umělecké ztvárnění tématu „odpad“ — 03.06.2014
V červnu loňského roku vyhlásila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) soutěž o zachycení tématu odpad Waste•smART v podobě fotografie, komiksu či krátkého videa.
Novinky Nová metodologie mapování zelené infrastruktury — 03.06.2014
Zelená infrastruktura je nástrojem, jenž využívá přírodu k zajištění ekologických, ekonomických a sociálních přínosů.
Novinky Mapování biotopů — 03.06.2014
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v únoru 2014 vydala hodnotící zprávu s názvem „Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview“. Publikace obsahuje přehled současných konceptů a klasifikačních systémů mapování biotopů (použití leteckých snímků, družicových snímků, celoplošného terénního mapování) a výsledky aktuálního sběru dat jak na národní úrovni, tak na případových studiích.
Novinky Shrnutí roku 2013 – Roku ovzduší — 03.06.2014
Problematika znečištěného ovzduší a změny klimatu byla ústředním tématem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v roce 2013. Touto tematikou se rovněž zabývala Evropská komise.
Novinky C source code header Fakta o evropských lesních ekosystémech — 03.06.2014
Evropa patří k jedné z mála světových oblastí, kde došlo v průběhu minulého století ke zvýšení rozlohy lesních porostů. K Mezinárodnímu dni lesů, který si připomínáme 21. března, zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) stručný přehled souvisejících zjištění uvedených v textu této aktuality.
Press Release Kvalita vod ke koupání je ve většině evropských zemí výborná — 23.05.2014
V roce 2013 byla kvalita vody v řekách, jezerech i na plážích v Evropě vysoká a 95 % těchto lokalit splňovalo minimální požadavky. Z údajů vyplývá, že vody při pobřeží si vedly o něco lépe než vody vnitrozemské.
Novinky Revidované údaje o emisích oxidu uhličitého z užitkových automobilů v EU — 15.01.2014
Lehké užitkové automobily prodané v Evropské unii v roce 2012 produkovaly v průměru 180,2 g CO2/km, což je hodnota, která se přibližuje stanovenému cíli 175 g CO2/km, který budou muset plnit všechna nová užitková vozidla k roku 2017 (v roce 2014 půjde o 70 % těchto vozidel).
Press Release Změna dopravy ve městech zlepšuje kvalitu života — 15.01.2014
Systém dopravy v řadě evropských měst se postupně proměňuje, což má pozitivní vliv na stav životního prostředí. Stoupá kvalita a využívání městské hromadné dopravy, rozvíjí se infrastruktura a roste popularita cyklistické dopravy.
Novinky Nadměrné využívání přírodních zdrojů v EU ohrožuje blahobyt — 15.01.2014
Zajištění základních životních potřeb Evropanů, jako je voda, jídlo, energie a bydlení, s sebou přináší značné využívání přírodních zdrojů, a nepřímo tak ovlivňuje i lidské zdraví a kvalitu života.
Novinky object code Automobilky plní stanovené cíle pro emise CO2 — 15.01.2014
Velcí výrobci osobních automobilů, kteří v roce 2012 prodali v EU27 více než 100 000 vozidel, plní limity pro emise oxidu uhličitého. Devět automobilek, mezi nimi např.
Novinky Využívání F-plynů stoupá, hledají se alternativy — 15.01.2014
Fluorované plyny, známé též jako F-plyny, jsou látky s širokým průmyslovým využitím. Současně však jde o velmi účinné skleníkové plyny, které ovlivňují klima na Zemi, a jsou proto připravována opatření, která by jejich produkci a využívání omezila.
Novinky Octet Stream Lučních motýlů ubývá — 15.01.2014
Velikost populací lučních motýlů v evropských zemích se během uplynulých dvou dekád snížila téměř na polovinu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky Horké letní počasí přispělo ke znečištění přízemním ozonem — 15.01.2014
Troposférický ozon vzniká v ovzduší sekundárně, není emitován žádným zdrojem.
Novinky x-conference/x-cooltalk Směřuje EU k zelené ekonomice? — 15.01.2014
Klíčovým slovem politických debat a zásadním strategickým cílem EU se v posledních letech stává tzv. zelená ekonomika. Jedná se o ekonomický koncept, který předpokládá dosažení prosperity prostřednictvím efektivního využívání zdrojů při současném zajištění stability přírodních systémů a tím i jejich funkcí pro lidskou společnost.
Press Release Při výrobě bioenergie je nutné využívat zdroje efektivně — 15.01.2014
Energetické využití biomasy tvoří významnou součást skladby obnovitelných zdrojů energie v EU.
Press Release Ignorování varovných signálů — 15.08.2013
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala aktualitu o ignorování varovných signálů. Historické případové studie ukazují, že včasná varování se přehlížela tak dlouho, až došlo k nevyhnutelnému poškození zdraví obyvatel nebo životního prostředí (otravy průmyslovou rtutí, problémy s plodností způsobené pesticidy, narušení hormonální rovnováhy chemikáliemi obsaženými v běžných plastech, farmaky měnícími ekosystémy).
Novinky Nové poznatky z „Evropského roku vody“ (2012) — 15.08.2013
Evropa potřebuje usilovněji pracovat na ochraně vody před rostoucími tlaky. Toto bylo jedno ze sdělení, které se objevilo během roku 2012, „Evropského roku vody“. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) také představila důležitá zjištění z mnoha jiných oblastí zahrnujících ovzduší, klima, biodiverzitu a chemikálie.
Novinky Změna klimatu a riziko povodní v evropských městech — 15.08.2013
Jedním z nejzávažnějších dopadů změny klimatu na evropském kontinentu pravděpodobně bude v následujících dekádách zvýšený výskyt povodní. Největší škody je možné očekávat ve městech.
Novinky Letní znečištění přízemním ozonem — 15.08.2013
Během letních měsíců roku 2012 došlo v Evropě k nejnižšímu překročení imisního limitu pro troposférický ozon od doby jeho sledování v roce 1997. Epizody překročení imisního limitu byly kratší a rovněž byla dosažena nižší maximální koncentrace.
Novinky object code Invazní druhy – ohrožení pro životní prostředí i lidské zdraví — 15.08.2013
Zavlečený nebo nepůvodní druh je organismus, který byl člověkem úmyslně nebo náhodně introdukován mimo areál svého původního výskytu. Nejčastějším důvodem introdukce druhů jsou zahradnické, zemědělské, lesnické nebo rybářské účely. Ke zvýšené míře introdukce přispívá v posledních desetiletích mezinárodní obchod, turistický ruch a v neposlední řadě také změna klimatu.
Novinky Vliv námořní dopravy na kvalitu ovzduší — 15.08.2013
Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy v celosvětovém měřítku v uplynulých dvou dekádách rostly a přispívaly tak ke zhoršené kvalitě ovzduší i změně klimatu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Press Release Octet Stream Nákladní doprava v EU a škody na lidském zdraví — 15.08.2013
Škody na zdraví obyvatel v Evropě způsobené znečištěním ovzduší z provozu velkých nákladních vozidel je možno vyčíslit na 43 - 46 mld. EUR za rok, což je téměř polovina celkových škod ve výši 100 mld. EUR, které způsobuje silniční doprava, uvádí ve své zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Novinky Octet Stream Vliv spotřeby a výroby na životní prostředí v EU — 15.08.2013
Spotřeba a výroba zboží a služeb je v zemích EU ve vztahu k životnímu prostředí neudržitelná. Hlavní problém spočívá v nedostatečném oddělení vývoje zátěží životního prostředí z ekonomických aktivit a vývoje výkonnosti ekonomiky, v tzv. decouplingu, konstatuje zpráva EEA.
Novinky C source code header Jak snížit spotřebu energie v domácnostech? — 15.08.2013
Spotřeba energie v domácnostech v zemích EU byla v roce 2010 o 13 % vyšší než před 20 lety; domácnosti jsou tak zodpovědné za produkci 25 % emisí skleníkových plynů z výroby energie. Tento vývoj je v rozporu s cílem EU snížit spotřebu primárních energetických zdrojů o 20 % do roku 2020.
Novinky C source code header Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů — 15.08.2013
Znečišťování ovzduší v EU nadále překračuje legislativně stanovené limity. Na základě předběžných dat reportingu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD) překročilo emisní stropy v roce 2011 celkem 8 členských zemí EU, v roce 2010 to bylo 12 zemí.
Novinky Palivová efektivnost nových osobních automobilů prodaných v EU se zvyšuje — 15.08.2013
Průměrný nový osobní automobil prodaný v EU byl v roce 2012 o 9 % palivově efektivnější než před třemi roky.
Press Release Octet Stream Evropa se musí adaptovat na změnu klimatu — 15.08.2013
S tím, jak se Evropa otepluje, musí vinaři v některých oblastech měnit odrůdu pěstovaného vína nebo dokonce přemístit svoji produkci do klimaticky vhodnějších regionů. Jedná se o jeden z příkladů adaptace ekonomiky a společnosti na změnu klimatu, kterou rozebírá a hodnotí ve své nové zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Novinky Signály 2013 - S každým nádechem — 15.08.2013
Novinky EEA vítá zákaz používání neonikotinoidových pesticidů — 15.08.2013
Evropská komise se rozhodla zakázat 3 druhy neonikotinoidových pesticidů, a to na základě doložených vědeckých důkazů, které ukazují, že aplikace těchto pesticidů může poškozovat včelí společenstva. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) proto oceňuje předběžné opatření vedoucí k jejich zákazu.
Novinky Nová pracovní místa a inovace díky zelené fiskální reformě — 15.08.2013
Zavedení ekologických daní a omezení environmentálně nepříznivých podpor může podpořit ekonomický růst za předpokladu, že výnos těchto opatření je využit k investicím, podpoře zaměstnanosti a ke snížení celkové daňové zátěže obyvatel.
Novinky Kvalita lidského zdraví v Evropě — 15.08.2013
Novinky Nový ředitel EEA — 15.08.2013
Od 1. června 2013 nastoupil do čela Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nový ředitel - belgický profesor Hans Bruyninckx.
Novinky D source code Nová soutěž EEA na téma odpad — 15.08.2013
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás zve, abyste se o své názory na odpady v Evropě podělili v nové kreativní soutěži nazvané Waste•smART.
Press Release Méně emisí skleníkových plynů v EU — 15.08.2013
Emise skleníkových plynů v EU poklesly v roce 2011 o 3,3 % na nejnižší úroveň od roku 1990; pokles byl dokonce výraznější, než naznačovaly původní odhady.
Novinky Povodňová rizika v Evropě — 15.08.2013
Nedávné povodně v České republice, Německu a Rakousku způsobily smrt několika lidí a rozsáhlé škody na majetku. Škody na majetku způsobené extrémními hydrometeorologickými událostmi, mezi které patří i povodně, od roku 1980 rostou. Tento nárůst je způsoben zejména změnami ve využívání krajiny, nárůstem počtu obyvatel, rostoucím bohatstvím a rozvojem lidských aktivit v ohrožených oblastech.
Press Release Evropské vody ke koupání se trvale zlepšují — 21.05.2013
Podle výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), celých 94 % koupališť v Evropské unii splňuje minimální požadavky na kvalitu vody. V 78 % koupališť je kvalita vody výborná a počet míst, která splňují alespoň minimální požadavky, se oproti loňskému roku zvýšil o téměř 2 %.
Novinky C source code Rok 2013 - „Rok ovzduší“ — 08.03.2013
Environmentální politika EU se v roce 2013 zaměří na problematiku znečištěného ovzduší.
Novinky application/x-troff-me Evropa méně škodí ozonové vrstvě Země — 07.03.2013
Dle Zprávy 17/2012 Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) učinila Evropa významný pokrok při postupném vyřazování chemických látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země. V 70. a 80. letech 20. století bylo zjištěno, že některé uměle vyráběné chemikálie poškozují ozon ve stratosféře. Toto zjištění bylo potvrzeno mimořádně nízkou koncentrací ozonu nad Antarktidou – tzv. ozonovou dírou.
Novinky object code Většina automobilek splní cíle pro emise CO2 — 07.03.2013
Emise oxidu uhličitého z provozu osobních automobilů se snižují. V roce 2011 dosáhlo nebo překročilo cílovou úroveň průměrných emisí, která zajišťuje splnění cílů v roce 2015, celkem 47 výrobců automobilů, kteří ovládají 95 % trhu s novými osobními vozidly v EU, uvádí aktuálně publikovaná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky Octet Stream Nový ředitel EEA — 07.03.2013
V prosinci 2012 byl zvolen nový výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, pro kterou je CENIA kontaktním místem za Českou republiku. Stal se jím belgický profesor Hans Bruyninckx, který od 1. června 2013 nahradí ve funkci stávající ředitelku Jacqueline McGlade.
Press Release Znečištění z dopravy stále v mnoha částech Evropy škodí zdraví — 26.11.2012
Doprava je v Evropě příčinou zhoršující se úrovně znečištění vzduchu a čtvrtiny emisí skleníkových plynů v EU. Mnohé environmentální problémy, které z toho vyplývají, lze podle poslední zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) řešit zintenzivněním úsilí o splnění nových cílů EU.
Press Release Vodní hospodářství a oslabování ekosystémů — 26.11.2012
Znečištění vod a jejich nadměrná spotřeba neustále poškozují ekosystémy, které jsou z hlediska potravin, energie a dodávek vody v Evropě nepostradatelné. Aby zůstaly vodní ekosystémy zachovány, je nutné do udržitelného vodního hospodářství zapojit odvětví zemědělství, energetiky a dopravy.
Press Release Změna klimatu je v celé Evropě očividná a potvrzuje naléhavou nutnost přizpůsobit se — 20.11.2012
Změna klimatu vyvolává široké spektrum dopadů na společnost a životní prostředí a dotýká se všech evropských regionů. Podle nejnovějšího posouzení, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se očekává, že v budoucnu se ke stávajícím dopadům přidruží ještě další, které mohou způsobit vysoké škody.
Press Release object code Mnoho Evropanů je stále vystaveno škodlivým látkám znečišťujícím ovzduší — 24.09.2012
Téměř třetina obyvatel evropských měst je vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM). Prašné částice jsou jednou z nejvýznamnějších znečišťujících látek, které poškozují lidské zdraví, protože pronikají do citlivých částí dýchacího ústrojí. V posledních desetiletích EU pokročila ve snižování obsahu látek znečišťujících ovzduší, které způsobují acidifikaci, ale nová, dnes zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v mnoha částech Evropy stále přetrvávají problémy s koncentracemi prašných částic v ovzduší a přízemním ozonem.
Novinky C source code header Emise skleníkových plynů z nových osobních automobilů registrovaných v EU dále poklesnou — 11.09.2012
Výrobci osobních automobilů musí nadále zlepšovat uhlíkovou efektivnost svých vozů a snižovat tak emise skleníkových plynů produkované jejich vozidly. Ukládá jim to evropská legislativa, která stanovuje cílové hodnoty měrných emisí oxidu uhličitého na kilometr zvlášť pro každou automobilku na evropském trhu k roku 2015. Naplňování cílů je rozfázováno od roku 2012 tak, aby snižování bylo postupné. Při neplnění limitů hrozí progresivní finanční sankce za každý prodaný automobil a každý gram emisí nad limit.
Novinky C source code Žijeme v „zelené ekonomice“? — 10.09.2012
Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Environmental indicator report 2012 hodnotí vývoj „zelené ekonomiky“ v Evropě.
Novinky Energetická efektivnost nových osobních automobilů se v EU zvyšuje — 10.09.2012
Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí skleníkových plynů.
Press Release Emise skleníkových plynů v EU v roce 2010 narostly — 10.09.2012
Emise skleníkových plynů v EU 27 se v roce 2010 meziročně zvýšily o 2,4 % (11 mil. tun CO2 ekv.) oproti výraznému poklesu emisí v roce 2009 o 7,3 %.
Novinky object code Jak zranitelné je Vaše město vůči dopadům změny klimatu? — 10.09.2012
Jaké klimatické změny v evropských městech se očekávají a jaká je zranitelnost měst vůči klimatickým vlivům? K tomu, abychom si vytvořili bližší představu o dopadech klimatické změny na města v různých částech Evropy, a také kvůli motivaci kompetentních orgánů k včasnému rozhodnutí o adaptačních opatřeních, publikuje EEA předpověď klimatických změn a jejich dopadů pro více než 500 měst napříč Evropou.
Novinky 11 členských zemí EU překračuje emisní limity stanovené úmluvou CLRTAP — 10.09.2012
I když emise většiny znečišťujících látek v Evropě během posledních dvou desetiletí výrazně poklesly, řada zemí nadále překračuje emisní stropy dojednané v rámci Göteborského protokolu, jenž je součástí Úmluvy OSN o přeshraničním znečišťování ovzduší (CLRTAP). Významnými zdroji znečišťování ovzduší zůstávají silniční doprava, domácnosti, elektrárny, určitá průmyslová odvětví a zemědělství, upozorňuje nově vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky object code Společný přístup v managementu vodního hospodářství a lidských aktivit — 10.09.2012
Vodní toky a plochy často nerespektují politické a administrativní hranice, a proto je potřeba zajistit koordinaci mezi územním plánováním a vodohospodářským managementem. Tomuto tématu se věnuje i zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Territorial cohesion and water management in Europe: the spatial perspective“.
Press Release Voda ke koupání ve většině prázdninových destinací EU je čistá — 22.05.2012
Dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí strávit letošní letní dovolenou u vody v Evropě: 92,1 % vod ke koupání v Evropské unii již splňuje minimální normy pro kvalitu vody stanovené směrnicí o vodách ke koupání. Patří sem také jezero Serpentine Lake v Londýně, které bude dějištěm několika olympijských závodů, včetně dálkového plavání (Open Water Marathon Swim) a plavecké části triatlonu.
Press Release Troff document Doprava v Evropě musí být ambiciózní, aby splnila cíle — 10.11.2011
Objem emisí celé řady látek znečišťujících životní prostředí, jež pocházejí z dopravy, v roce 2009 poklesl. Podle poslední výroční zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o emisích z dopravy může být toto snížení však jen dočasným důsledkem hospodářského poklesu. Mechanismy hlášení pro dopravu a životní prostředí (TERM) zkoumají dopady dopravy na životní prostředí. Ve zprávě se poprvé zvažuje komplexní soubor kvantitativních cílů navržených v plánu Evropské komise pro oblast dopravy vypracovaném v roce 2011.
Press Release object code Celoevropské hodnocení klade otázku: „Co víme o vodě a zeleném hospodářství?“ — 07.09.2011
V kazašské Astaně se dnes uskuteční setkání ministrů s cílem projednat problematiku vody a posilování ekologických aspektů ekonomiky v rámci sedmé ministerské konference s názvem Životní prostředí pro Evropu, která se koná ve dnech 21.–23. září 2011. Na podporu této konference vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) novátorskou zprávu Hodnocení hodnotících zpráv (Assessment of assessments), která obsahuje doporučení týkající se možností užšího propojení informací z oblasti životního prostředí a tvorbu souvisejících politik.
Press Release D source code Životní prostředí: Kvalita rekreačních vod je v EU i nadále vysoká — 15.06.2011
Kvalita vod ke koupání se v Evropě mezi lety 2009 a 2010 mírně zhoršila, ovšem celková kvalita byla stále vysoká. Minimální požadavky dnes splňuje více než devět z deseti koupacích oblastí.
Press Release Životní prostředí: nové mapy poskytují Evropanům detailní záběry znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů — 25.05.2011
Účelem celoevropského registru je umožnit Evropanům aktivně se podílet na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí. Nové mapy online, které dnes zveřejnily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem (interní vědecký útvar Komise), poprvé umožňují občanům přesně určit hlavní rozptýlené zdroje znečištění ovzduší, jako je doprava a letectví. Nová sada 32 map ukazuje, kde dochází k vypouštění některých znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku a znečišťující částice. Doplňuje stávající údaje o emisích z jednotlivých průmyslových závodů obsažené v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).
Press Release Motýli, nebo byznys? Evropa může mít obojí! — 18.11.2010
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes vydala čtvrtou zprávu o stavu a výhledech evropského životního prostředí – SOER 2010 – komplexní analýzu věnovanou průběhu a příčinám změn životního prostředí v Evropě a krokům, které jsou v tomto ohledu podnikány. Ze zprávy SOER 2010 vyplývá, že plně integrovaný evropský přístup k udržitelnému hospodářství založenému na účinném využívání zdrojů může nejen přinést zdravé životní prostředí, ale také zvýšit prosperitu a posílit sociální soudržnost.
Press Release Kvalita vod ke koupání v EU je i nadále vysoká — 09.06.2010
Čistá voda ke koupání je zásadní jak pro klíčová hospodářská odvětví, jako např. cestovní ruch, tak pro rostliny i živočichy. Z každoroční zprávy o vodě ke koupání předložené Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí vyplývá, že 96 % pobřežních oblastí ke koupání a 90 % říčních a jezerních lokalit ke koupání splňovalo v roce 2009 minimální standardy. Zpráva rovněž uvádí, kde získat podrobné a aktuální informace o místech ke koupání.
Press Release Stává se evropská doprava zelenější? Částečně. — 19.04.2010
Zatímco technologický pokrok přináší čistější vozidla, stále více lidí cestuje a více zboží je přepravováno na delší vzdálenosti, čímž se význam přínosu snižuje. Na základě analýzy dlouhodobých trendů vyzývá nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) k vytvoření jasné vize, která bude definovat evropský dopravní systém do roku 2050 a důsledné politiky pro jeho dosažení.
Press Release Biologická rozmanitost, změna klimatu a my — 18.03.2010
Signály EEA 2010: příběhy o lidech a jejich životním prostředí
Press Release Zlepšování jakosti vod ke koupání v EU — 27.05.2009
Výroční zpráva o vodách ke koupání, kterou dnes předložily Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí, ukazuje, že v roce 2008 vyhověla evropským hygienickým normám velká většina koupališť v EU. V uvedené sezoně splňovalo minimální normy přibližně 96 % oblastí v pobřežních vodách a 92 % koupališť na řekách a jezerech. Miliony občanů, kteří každé léto navštěvují evropské pláže, najdou ve zprávě užitečné informace o jakosti vod.

Permalinks

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
Kontakty

Pro média

Antti Kaartinen Tiskový mluvčí
Mobil: +45 2336 1381

Constant Brand Tiskový mluvčí
Mobil: +45 2174 1872

Katja Rosenbohm Vedoucí oddělení pro komunikaci
Mobil: +45 2364 6454

Pro veřejnost: : EEA Forum

Zeptejte se na EEA Forum