další
předchozí
položky

Novinky

V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 13.01.2017
Photo: © NASA
Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami.

K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, které je oproti Protokolu ještě přísnější a zahrnuje více chemických látek. Podrobný přehled o výrobě, používání, exportu a importu látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přináší zpráva EEA, vydaná při příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy.

Množství látek poškozujících ozonovou vrstvu se měří jednak v hmotnostních jednotkách (obvykle tunách) a také v tzv. potenciálu poškození ozonové vrstvy, který zohledňuje odlišné chemické vlastnosti jednotlivých látek a přesněji vyjadřuje míru jejich negativního environmentálního efektu. Uvedená zpráva konstatuje, že v případě hmotnostních jednotek i potenciálu poškození dochází k dlouhodobému poklesu výroby, používání a odstraňování těchto látek.

S postupnou eliminací látek poškozujících ozonovou vrstvu, tzv. freonů, je však spojen nárůst využití tzv. F-plynů, kterými jsou freony v chladírenských technologiích, klimatizacích i aerosolových sprejích nahrazovány. Tyto látky jsou mimořádně silnými skleníkovými plyny, s radiační účinností až několikatisícinásobně větší než CO2. Emise F-plynů se v EU zvýšily v období 1990–2012 o cca 60 % a v roce 2012 zaujímaly cca 2 % celkových agregovaných emisí skleníkových plynů. V roce 2013 však byl zaznamenán pokles produkce těchto látek o 1,4 %. Za účelem snížení emisí F-plynů připravuje EU nové nařízení, které vstoupí v platnost 1. 1. 2015 a jehož cílem je snížit emise F-plynů na třetinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010. Přehled o výrobě a nakládání s F-plyny v EU obsahuje další zpráva EEA.

 

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů