další
předchozí
položky

Novinky

Mapování biotopů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2014 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Chicucris
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v únoru 2014 vydala hodnotící zprávu s názvem „Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview“. Publikace obsahuje přehled současných konceptů a klasifikačních systémů mapování biotopů (použití leteckých snímků, družicových snímků, celoplošného terénního mapování) a výsledky aktuálního sběru dat jak na národní úrovni, tak na případových studiích.

Mapování biotopů má v Evropě dlouhodobou tradici, od roku 1992 je tento monitoring nezbytný k plnění povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Sledování stavu druhů a biotopů je jednou ze zákonných povinností ČR, MŽP jejím plněním pověřilo AOPK ČR. Ve vydané zprávě EEA je opublikována např. případová studie Portálu informačního systému ochrany přírody AOPK ČR (Portál ISOP), kde jsou k dispozici výsledky mapování biotopů k roku 2007 a 2013, nebo případová studie aktualizace národní typologie dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, M. a kol., AOPK ČR, Praha, 2010).

Výsledky mapování biotopů mají široký rozsah uplatnění a hrají významnou roli při implementaci strategických dokumentů, např. Strategie EU pro biologickou rozmanitost na období do roku 2020 (EU Biodiversity Strategy to 2020).

Informace o hodnotící zprávě v ČR jsou k dispozici zde a zde.

 

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Akce dokumentů