další
předchozí
položky

Novinky

Expozice znečištění je příčinou 10 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.06.2022 Poslední změna 24.10.2023
6 min read
Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je více než 10 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě způsobeno expozicí znečištěnému ovzduší, pasivnímu kouření, radonu, ultrafialovému záření, azbestu, některým chemickým látkám a dalším znečišťujícím látkám. Dobrou zprávou je, že těmto rizikům lze předcházet.

„ Snížení míry znečištění prostřednictvím A kčního plánu EU pro nulové znečištění a Strategie pro udržitelnost v  oblasti chemických látek , stejně tak i důsledn á implementace dalších stávajících politik EU by výrazně přispělo ke snížení počtu případů onemocnění rakovinou a souvisejících úmrtí . Byla by to efektivní investice do dobrých životních podmínek našich občanů .“  

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

Podle internetové zprávy EEA „Boj proti rakovině – úloha životního prostředí v Evropěznečišťující látky vživotním prostředía na pracovišti, stejně jako některápřírodní rizika, mají velkývliv na naše zdraví a v některých případech způsobují onemocnění rakovinou. Rakovina si v naší společnosti vybírá vysokou daňkaždoročně v EU přibydou téměř 3 miliony nových pacientů a dojde k 1,3 milionu úmrtí. Obrovské jsou i ekonomické náklady, které se jen pro rok 2018 odhadují na přibližně 178 miliard EUR. 

Podle studie EEA lze většinu rizik rakoviny spojených s životním prostředím a pracovištěm snížit prevencí znečištění a změnou chování. Účinný a nákladově efektivní způsob, jak snížit počet případů onemocnění rakovinou a s  spojených úmrtí, představuje snížení expozice těmto rizikům. 

EEA vůbec poprvé zkoumala souvislosti mezi rakovinou a životním prostředím, přičemž hodnotila nejnovější vědecké poznatky týkající se znečištění ovzduší, radonu, ultrafialového záření, pasivního kouření a chemických látek. Zpráva odhaduje, že rizika spojená s životním prostředím a pracovištěm stojí za přibližně 10 % případů onemocnění rakovinou v Evropě. 

Virginijus Sinkevičius, komisař EU pro životní prostředí, oceány a rybolov, v této souvislosti uvedl:Zpráva EEA zdůrazňuje, že velmi mnoho případů rakoviny svou příčinu v životním prostředí. Dobrou zprávou je, že přijmutím opatření ke snížení znečištění a můžeme úmrtím zamezit okamžitě. Nákladově efektivní prevenci rakoviny můžeme zajistit prostřednictvím cíle nulového znečištění v rámci Zelené dohody pro Evropu tím, že snížíme expozici škodlivým znečišťujícím látkám. Co prospívá životnímu prostředí, prospívá i nám.“ 

Stella Kyriakides, komisařka EU pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Podle odhadů podlehne v Evropě každý rok rakovině vyvolané vlivy životního prostředí více než čtvrt milionu lidí. Prevence je vždy lepší než léčba a v rámci Evropského plánu boje proti rakovině jsme se zavázali ke snížení kontaminujících látek ve vodě, půdě a ovzduší. Tento týden jsme v rámci naší strategieOd zemědělce ke spotřebitelipředložili přelomový návrh na snížení používání pesticidů o 50 % do roku 2030. Ze zjištění EEA prostředí jasně vyplývá, že zdraví naší planety úzce souvisí se zdravím našich občanů. Musíme s přírodou spolupracovat, ne být proti .“ 

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA, prohlásil: „Jsme svědky toho, jaký dopad znečištění našeho životního prostředí na zdraví a kvalitu života evropských občanů, a proto je prevence znečištění pro naše dobré životní podmínky tak zásadní. Snížení míry znečištění prostřednictvím Akčního plánu EU pro nulové znečištění a Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, a také důsledná implementace dalších stávajících politik EU by výrazně přispělo ke snížení počtu případů onemocnění rakovinou a souvisejících úmrtí. Byla by to efektivní investice do dobrých životních podmínek našich občanů.“ 

Rizika spojená s životním prostředím 

Znečištění ovzduší(vnitřního i venkovního) je spojováno s přibližně 1 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě a je odpovědné za přibližně 2 % všech úmrtí na rakovinu. Jen u rakoviny plic je odpovědné za 9 % úmrtí. Nedávné studie odhalily souvislost mezi dlouhodobou expozicí pevným znečišťujícím látkám, které jsou hlavní látkou znečišťující ovzduší, a leukemií u dospělých osob a dětí. 

Radon a ultrafialové zářenírovněž významně zvyšují počet případů onemocnění rakovinou v Evropě. Expozice radonu uvnitř budov je spojována s 2 % všech případů onemocnění rakovinou a s každým desátým případem onemocnění rakovinou plic v Evropě. Přirozené ultrafialové záření může být příčinou 4 % všech případů onemocnění rakovinou v Evropě. V posledních několika desetiletích se v Evropě zvýšil zejména počet případů melanomu, závažné formy rakoviny kůže. 

Expozice pasivnímu kouření může zvýšit celkové riziko všech druhů rakoviny až o 16 % u lidí, kteří sami nikdy nekuřali. Přibližně 31 % Evropanů je vystaveno pasivnímu tabákovému kouři doma, v práci, ve volném čase, ve vzdělávacích institucích nebo ve veřejném prostředí.

Některéchemické látkypoužívané na evropských pracovištích a uvolňované do životního prostředí jsou karcinogenní a přispívají ke vzniku rakoviny. O některých z těchto chemických látek, mezi které patří olovo, arsen, chrom, kadmium, akrylamid, pesticidy, bisfenol A a per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS), je navíc známo nebo u nich existuje podezření, že vyvolávají rakovinu více orgánů. 

Všechny formy azbestujsou dobře známými karcinogeny, které jsou spojovány s mezoteliomem a rakovinou plic, stejně tak i rakovinou hrtanu a vaječníků. Přestože EU v roce 2005 azbest zakázala, je i nadále přítomen v budovách a infrastruktuře, v důsledku čehož jsou jeho působení vystavováni pracovníci provádějící renovační a demoliční práce. Rakovina se navíc projevuje i mnoho let po expozici, přičemž se odhaduje, že azbest je příčinou 55–88 % případů onemocnění rakovinou plic v souvislosti s výkonem povolání. 

Opatření EU pro boj proti rakovině a znečištění 

Evropský plán boje proti rakovině uvádí, že při vzniku rakoviny mají svou roli rizika spojená s životním prostředím a pracovištěm a že je možné zachránit životy prostřednictvím účinných strategií prevence. V souladu s tímto cílem se Akční plán pro nulové znečištění zaměřuje na snižování znečištění ovzduší a vody a za cíl snížit expozici lidí znečištění životního prostředí a snížit dopady na zdraví a počet případů onemocnění rakovinou způsobených v souvislosti s životním prostředím a pracovištěm. 

EU již přijala přísná opatření týkající se znečištění ovzduší v rámci směrnice o snížení národních emisí (NEC)asměrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, která stanovuje normy kvality ovzduší v Evropě. Evropská komise zahájilarevizi směrnic v oblasti kvality vnějšího ovzduší, jejímž cílem je mimo jiné zajistit větší soulad norem kvality ovzduší s nejnovějšími pokyny Světové zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší. 

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických láteksi klade za cíl zakázat používání nejškodlivějších chemických látek ve výrobcích, včetně těch, které způsobují rakovinu, a podpořit používání chemických látek, které jsou ze své podstaty bezpečné a udržitelné. 

V případě radonu zavedla právně závazné požadavky na ochranu před přírodními zdroji záření směrnice o základních bezpečnostních standardech. Ukládá členským státům EU, aby vypracovaly národní akční plány pro radon. Mezi další opatření EU patří koordinace evropského úsilí v boji proti pasivnímu kouření a zvyšování povědomí o nebezpečí ultrafialového záření. 


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage