ďalej
späť
body

Novinky

Vystavenie znečisteniu spôsobuje 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 30. 06. 2022 Posledná zmena 24. 10. 2023
6 min read
Podľa dnes zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je vystavenie znečistenému ovzdušiu, pasívnemu fajčeniu, radónu, ultrafialovému žiareniu, azbestu, niektorým chemikáliám a iným znečisťujúcim látkam príčinou viac ako 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe. Dobrou správou je, že týmto rizikám možno predchádzať.

„ Zníženie znečistenia prostredníctvom akčného plánu EÚ pre   nulové znečistenie a stratégie EÚ Chemikálie – stratégia udržateľnosti , ako aj dôsledné vykonávanie ďalších existujúcich politík EÚ by výrazne prispelo k  zníženiu počtu prípadov rakoviny a  úmrtí . Bola by to efektívna investícia do dobrých životných podmienok našich občanov .“  

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA

Znečisťujúce látky v životnom prostredí a na pracovisku, ako aj niektoré prírodné riziká majú veľký vplyv na naše zdravie a v niektorých prípadoch vedú k vzniku rakoviny, uvádza sa v internetovej správe agentúry EEA Poraziť rakovinu – úloha životného prostredia v Európe. Rakovina si v našej spoločnosti každoročne vyžiada obrovskú daň v podobe takmer 3 miliónov nových pacientov a 1,3 milióna úmrtí v Európskej únii. Obrovské aj hospodárske náklady, ktoré sa len v roku 2018 odhadujú na približne 178 miliárd EUR. 

Podľa štúdie EEA možno väčšinu týchto environmentálnych a pracovných rizík rakoviny znížiť prevenciou znečisťovania a zmenou správania. Zníženie vystavenia týmto rizikám predstavuje účinný a nákladovo efektívny spôsob zníženia počtu prípadov rakoviny a súvisiacich úmrtí. 

Agentúra EEA po prvýkrát skúmala súvislosti medzi rakovinou a životným prostredím a preskúmala najnovšie vedecké dôkazy o znečistení ovzdušia, radóne, ultrafialovom žiarení, pasívnom fajčení a chemických látkach. V správe sa odhaduje, že environmentálne a pracovné riziká stoja zapribližne 10 % prípadov rakoviny v Európe. 

Virginijus Sinkevičius, komisárpre životné prostredie, oceány a rybárstvo, povedal:„V správe EEA sa zdôrazňuje, že príliš veľa prípadov rakoviny environmentálnu príčinu. Dobrou správou je, že teraz môžeme konať, aby sme znížili znečistenie a zabránili úmrtiam. Vďaka ambícii nulového znečistenia v rámci Európskej zelenej dohody môžeme dosiahnuť nákladovo efektívnu prevenciu rakoviny znížením vystavenia škodlivým znečisťujúcim látkam. Čo je lepšie pre životné prostredie, je lepšie aj pre nás.“ 

Stella Kyriakidesová, komisárkapre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Odhaduje sa, že v Európe každoročne vyhasne viac ako štvrť milióna životov v dôsledku rakoviny spôsobenej životným prostredím. Prevencia je vždy lepšia ako liečba a v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine sme sa zaviazali znížiť množstvo kontaminantov vo vode, v pôde a ovzduší. Len tento týždeň sme v rámci našej stratégie Z farmy na stôl predložili prelomový návrh na zníženie používania pesticídov o 50 % do roku 2030. Zistenia Európskej environmentálnej agentúry jasne ukazujú, ako úzko zdravie našej planéty a zdravie našich občanov prepojené. Musíme spolupracovať s prírodou, nie proti nej.“ 

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA, uviedol: „Vidíme, aký vplyv znečistenie nášho životného prostredia na zdravie a kvalitu života európskych občanov, a preto je prevencia znečisťovania taká dôležitá pre naše blaho. Zníženie znečistenia prostredníctvom akčného plánupre nulové znečistenie a stratégie EÚ Chemikáliestratégia udržateľnosti, ako aj dôsledné vykonávanie ďalších existujúcich politík EÚ by výrazne prispelo k zníženiu počtu prípadov rakoviny a úmrtí. Bola by to efektívna investícia do dobrých životných podmienok našich občanov.“ 

Environmentálne riziká 

Znečistenie ovzdušia (v interiéri aj exteriéri) je spojené s približne 1 % všetkých prípadov rakoviny v Európe a spôsobuje približne 2 % všetkých úmrtí na rakovinu. Len v prípade rakoviny pľúc je to 9 % úmrtí. Nedávne štúdie odhalili súvislosti medzi dlhodobým vystavením tuhým časticiam, ktoré hlavnou látkou znečisťujúcou ovzdušie, a leukémiou u dospelých a detí. 

Radón a ultrafialové žiarenie takisto významne prispievajú k zaťaženiu rakovinou v Európe. Interiérové ožiarenie radónom sa spája s 2 % všetkých prípadov rakoviny a s každým desiatym prípadom rakoviny pľúc v Európe. Prirodzené ultrafialové žiarenie môže byť zodpovedné za 4 % všetkých prípadov rakoviny v Európe. V posledných desaťročiach sa v Európe zvýšil najmä výskyt melanómu, závažnej formy rakoviny kože. 

Vystavenie pasívnemu fajčeniu môže zvýšiť celkové riziko všetkých druhov rakoviny o 16 % u ľudí, ktorí nikdy nefajčili. Približne 31 % Európanov je vystavených pasívnemu fajčeniu doma, v práci, vo voľnom čase, vo vzdelávacích inštitúciách alebo na verejnosti. 

Niektoré chemické látky používané na európskych pracoviskách a uvoľňované do životného prostredia karcinogénne a prispievajú k vzniku rakoviny. Okrem toho je známe alebo existuje podozrenie, že niektoré z týchto chemikálií vyvolávajú rakovinu viacerých orgánov vrátane olova, arzénu, chrómu, kadmia, akrylamidu, pesticídov, bisfenolu A aperfluórovaných a polyfluórovaných alkylových látok (PFAS). 

Všetky formy azbestu dobre známe karcinogény, ktoré sa spájajú s mezoteliómom a rakovinou pľúc, ako aj rakovinou hrtana a vaječníkov. Hocizakázala azbest v roku 2005, stále sa nachádza v budovách a infraštruktúre, čo vedie k vystaveniu pracovníkov zapojených do renovačných a demolačných prác. Okrem toho sa rakovina prejavuje aj mnoho rokov po expozícii, pričom sa odhaduje, že azbest je príčinou 55 – 88 % prípadov rakoviny pľúc súvisiacou so zamestnaním. 

Opatrenia EÚ v oblasti rakoviny a znečistenia 

V európskom pláne na boj proti rakovine sa uznáva úloha environmentálnych a pracovných rizík pri vzniku rakoviny a potenciál zachrániť životy prostredníctvom účinných stratégií prevencie. V súlade s týmto cieľom sa akčný plán nulového znečistenia zameriava na zníženie znečistenia ovzdušia a vody s cieľom znížiť vystavenie ľudí znečisteniu životného prostredia a znížiť vplyv na zdravie vrátane zaťaženia rakovinou súvisiacou so životným prostredím a prácou. 

prijala prísne opatrenia týkajúce sa znečistenia ovzdušia v rámci smernice o národných záväzkoch znižovania emisií asmerníc o kvalite okolitého ovzdušia, v ktorých sa stanovujú normy kvality ovzdušia v Európe. Európska komisia iniciovala revíziu smerníc o kvalite okolitého ovzdušia, ktorej cieľom je okrem iného lepšie zosúladiť normy kvality ovzdušia s najnovšími usmerneniami o kvalite ovzdušia Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Chemikálie – stratégia udržateľnosti sa zameriava na zákaz najškodlivejších chemických látok vo výrobkoch vrátane tých, ktoré spôsobujú rakovinu, a na podporu používania chemických látok, ktoré bezpečné a udržateľné už v štádiu návrhu. 

Pokiaľ ide o radón, smernicou o základných bezpečnostných normách sa zaviedli právne záväzné požiadavky na ochranu pred vystavením prírodným zdrojom žiarenia. Členským štátom EÚ sa v ňom ukladá povinnosť vypracovať národné akčné plány pre radón. Medzi ďalšie opatreniapatrí koordinácia európskeho úsilia v boji proti pasívnemu fajčeniu a zvyšovanie informovanosti o nebezpečenstve ultrafialového žiarenia. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage