nästa
föregående
poster

Nyheter

Exponering för föroreningar ligger bakom 10 procent av samtliga cancerfall i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2022-06-28 Senast ändrad 2023-10-24
5 min read
Exponering för luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom över 10 procent av samtliga cancerfall i Europa enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som offentliggjordes idag. Den goda nyheten är att dessa risker kan förebyggas.

”Att minska föroreningarna genom EU:s handlingsplan för nollförorening och kemikaliestrategin för hållbarhet , liksom att kraftfullt genomföra annan befintlig EU- politik skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande .”

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Föroreningar i miljönoch arbetsplatsen, liksom vissa naturliga risker, har en betydandeinverkan vår hälsa och leder i vissa fall till cancer enligt Europeiska miljöbyråns nätrapportBeating cancer — the role of Europe’s environment”. Nästan tremiljoner nya patienter och 1,3 miljoner dödsfall tillkommer varje år i hela EU som en följd av cancer, vilket väger tungt våra samhällen. Också de ekonomiska kostnaderna är enorma och uppskattades till cirka 178 miljarder euro bara under 2018. 

De flesta av dessa miljö- och arbetsrelateradecancerrisker kan minskas genom förebyggande av föroreningar och ändring av människors beteende, enligt Europeiska miljöbyråns studie. Att minska exponeringen för dessa risker erbjuder ett verksamt och kostnadseffektivt sätt att minska cancerfallen och de därmed förknippade dödsfallen. 

Europeiska miljöbyrån har för första gången undersökt sambanden mellan cancer och miljön genom att granska de senaste vetenskapliga rönen om luftföroreningar, radon, UV-strålning, passiv rökning och kemikalier. I rapporten uppskattas det att miljö- och arbetsrelaterade risker ligger bakom cirka 10 procent av cancerfallen i Europa. 

EU:s kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, säger följande:Europeiska miljöbyråns rapport betonar att alltför många cancerfall har en bakomliggande miljöorsak. Den goda nyheten är att vi kan agera nu för att minska föroreningarna och förebygga dödsfallen. Med den europeiska gröna givens nollföroreningsambition kan vi förebygga cancer ett kostnadseffektivt sätt genom att minska exponeringen för skadliga föroreningar. Det som är bättre för miljön är också bättre för oss.” 

EU:s kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, säger följande: ”I Europa förlorar vi varje år uppskattningsvis en kvarts miljon människoliv till följd av miljörelaterad cancer. Förebyggande insatser kommer alltid att vara bättre än botemedlen, och som en del av Europas plan mot cancer har vi gjort kraftfulla åtaganden för att minska föroreningarna i vatten, jord och luft. Bara denna vecka överlämnade vi inom ramen för vårfrån jord till bord”-strategi ett avgörande beslut om att minska användningen av bekämpningsmedel med 50 procent till 2030. Europeiska miljöbyråns rön visar mycket tydligt hur hälsan för vår planets hälsa är nära kopplad till våra medborgares hälsa. Vi måste arbeta med naturen, inte mot den.”

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör Hans Bruyninckx säger följande: ”Vi ser hur föroreningar i vår miljö påverkar de europeiska medborgarnas hälsa och livskvalitet och därför är det viktigt för vårt välbefinnande att vi förebygger föroreningar. Att minska föroreningarna genom EU:s handlingsplan för nollförorening och kemikaliestrategin för hållbarhet, liksom att  kraftfullt genomföra annan befintlig EU-politik, skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer. Detta skulle vara en effektiv investering i våra medborgares välbefinnande. 

Miljörisker 

Luftföroreningar(både inomhus och utomhus) är kopplade till cirka enprocent av samtliga cancerfall i Europa, och orsakar cirka tvåprocent av samtliga dödsfall i cancer. Bara för lungcancer uppgår detta till nioprocent av antalet dödsfall. I aktuella studier har samband upptäckts mellan långtidsexponering för partiklar, en betydande luftförorening, och leukemi hos vuxna och barn. 

Radon och UV-strålningbidrar också väsentligt till cancerbördan i Europa. Inomhusexponering för radon är kopplat till upp till tvåprocent av samtliga cancerfall och vart tionde lungcancerfall i Europa. Naturlig UV-strålning (ultraviolett strålning) kan stå för upp till fyraprocent av samtliga cancerfall i Europa. I synnerhet har förekomsten av melanom, en allvarlig hudcancerform, ökat över hela Europa de senaste årtiondena. 

Exponering för passiv rökning kan öka den totala risken för alla cancerformer med upp 16 procent hos personer som aldrig själva varit rökare. Omkring 31 procent av européerna utsätts för passiv tobaksrökning hemma, arbetet, fritiden, vid utbildningsinstitutioner eller i offentliga sammanhang. 

Vissa kemikaliersom används europeiska arbetsplatser och frisätts i miljön är cancerframkallande och bidrar till att orsaka cancer. Vidare är flera av dessa kemikalier kända eller misstänkta för att att orsaka cancer i flera organ. Det rör sig bland annat om bly, arsenik, krom, kadmium, akrylamid, pesticider, bisfenol A och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS).

Alla former av asbestär välkända cancerogener och förknippas med mesoteliom och lungcancer, liksom med cancer i struphuvudet och äggstockarna. Trots att EU förbjöd användningen av asbest 2005 finns den kvar i byggnader och infrastruktur, vilket gör att arbetstagare exponeras vid renoverings- och rivningsarbeten. Dessutom fortsätter cancerformer att dyka upp många år efter exponeringen, där asbest uppskattas stå för 55–88 procent av arbetsrelaterad lungcancer.

EU-åtgärder mot cancer och föroreningar 

I Europas plan mot cancererkänns de miljö- och arbetsrelaterade riskernas roll i utvecklingen av cancer och möjligheten att rädda liv genom effektiva förebyggande strategier. I linje med detta mål ärhandlingsplanen för nollföroreninginriktad att minska luft- och vattenföroreningar för att minska människors exponering för miljöföroreningar och minska hälsoeffekterna, inräknat den miljö- och arbetsrelaterade cancerbördan. 

EU har redan vidtagit stränga åtgärder mot luftföroreningar, i enlighet meddirektivet om nationella åtaganden om utsläppsminskningochluftkvalitetsdirektiven, som fastställer luftkvalitetsnormer för Europa. Europeiska kommissionen har inlett en översyn av luftkvalitetsdirektiven, och försöker bland annat anpassa luftkvalitetsnormerna att de bättre stämmer överens med de senasteluftkvalitetsriktlinjernafrån Världshälsoorganisationen. 

Syftet medkemikaliestrategin för hållbarhetär att förbjuda de mest skadliga kemikalierna i produkter, inräknat dem som orsakar cancer, och att främja användningen av kemikalier sombygger på säker och hållbar design. 

Vad gäller radon hardirektivet om grundläggande säkerhetsnormerinfört rättsligt bindande krav om skyddet mot exponering för naturliga strålkällor. Det ger EU:s medlemsstater i uppdrag att upprätta nationella handlingsplaner för radon. Andra EU-åtgärder är bland annat samordning av de europeiska insatserna för att ta itu med passiv rökning och att öka medvetenheten om faran med UV-strålning. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics