další
předchozí
položky

Novinky

Trendy a prognózy: mírné zvýšení emisí EU v souvislosti s oživením po pandemii a energetickou krizí

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.01.2023 Poslední změna 03.08.2023
6 min read
Podle nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se emise skleníkových plynů a spotřeba energie v roce 2021 zvýšily, a to především v důsledku oživení Evropy po pandemii. Většina členských států EU úspěšně splnila cíle EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020 a nyní se zaměřuje na klimatickou neutralitu a zároveň řeší aktuální krizi dodávek energie. Splnění ambicióznějších cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 bude vyžadovat více než zdvojnásobení ročních výsledků při implementaci obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Úspory energie a posílení využívání obnovitelných zdrojů energie jsou klíčové nejen s ohledem na řešení aktuální energetické krize, ale také s ohledem na dosažení klimatické neutrality.

uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx

 

Podle dat uvedených ve zprávě EEA „Trendy a prognózy v Evropě, 2022“ vedlo hospodářské oživení po omezeních volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 po dlouhém období klesajících emisí skleníkových plynů v Evropě ke zvýšení emisí, zejména v dopravě, průmyslu a v sektoru dodávek energie. Vzhledem k hrozící energetické krizi a zejména vysokým cenám plynu došlo v sektoru dodávek energie k částečnému přechodu na energetická paliva s vyšší uhlíkovou náročností, přičemž silný růst podílu energie z obnovitelných zdrojů, který byl zaznamenán v posledních letech, v roce 2021 ztratil na dynamice. Ke zvrácení tohoto vývoje je zásadní, aby v současnosti přijímaná rozhodnutí týkající se energetické infrastruktury brala v potaz budoucí cíl klimatické neutrality a zabránilo se tak závislosti na uhlíku.

„V nadcházejících měsících a letech bude zapotřebí přijmout zásadní opatření tak, aby členské státy EU dokázaly realizovat ambiciózní plány snižování emisí a splní cíle EU v oblasti klimatu. Přestože pro nadcházející zimu budou zapotřebí krátkodobá opatření na podporu dodávek energie, nemělo by to způsobit, že Evropa na mnoho dalších let zůstane závislá na fosilních palivech. Úspory energie a posílení využívání obnovitelných zdrojů energie jsou klíčové nejen s ohledem na řešení aktuální energetické krize, ale také s ohledem na dosažení klimatické neutrality,“ uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

Emise vzrostly a roste i spotřeba energie

Podle předběžných dat poskytnutých členskými státy EU vzrostly emise skleníkových plynů (včetně emisí z mezinárodní letecké dopravy) v roce 2021 oproti roku 2020 o 5 %. Zůstaly však výrazně pod úrovní před pandemií covidu-19 v roce 2019.

Z odhadů vyplývá, že spotřeba energie vzrostla v roce 2021 oproti roku 2020 jak z hlediska spotřeby primární energie (o 6 %), tak z hlediska konečné spotřeby energie (o 5 %). Indikátor spotřeby primární energie udává poptávku po energii, zatímco konečná spotřeba energie se vztahuje k tomu, co koneční uživatelé skutečně spotřebují. Tento nárůst spotřeby energie lze z velké části přičíst hospodářskému oživení. V roce 2021 se vliv rostoucích cen energií na data o roční spotřebě dosud neprojevil, lze však očekávat, že v roce 2022 již bude patrný.

Z předběžných dat vyplývá, že z obnovitelných zdrojů energie v roce 2021 celkově pocházelo i nadále 22 % spotřebované energie, což znamená, že došlo k pozastavení jinak silného růstu zaznamenávaného v posledních letech. To lze vysvětlit menším podílem větrné a vodní energie v roce 2021 a zároveň celkovým zvýšením spotřeby energie.

Před námi je kritický rok na cestě k plnění cílů pro rok 2030

Aby bylo v dlouhodobém horizontu dosaženo klimatické neutrality, bude v nadcházejících letech zapotřebí udržet významné meziroční snižování emisí. Po přijetí evropského právního rámce pro klima se cíl týkající se snížení emisí do roku 2030 zvýšil na nejméně 55% snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti úrovním v roce 1990. V současnosti Evropský parlament a členské státy EU jednají o rozsáhlém balíčku k dosažení 55% snížení emisí (Fit for 55), přičemž berou v potaz také navržený plán REPowerEU z roku 2022.

Aby bylo dosaženo cíle 55% snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030, musely by se emise oproti odhadovaným úrovním v roce 2021 snižovat v průměru o 134 milionů tun oxidu uhličitého ročně. To je více než dvojnásobek průměrného meziročního snížení, kterého bylo dosaženo v letech 1990 až 2020. Všechny sektory musí významně zintenzivnit své úsilí při snižování emisí skleníkových plynů. Navíc se musí zvýšit pohlcování oxidu uhličitého prostřednictvím využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví a zvrátit tak stávající trend zmenšujícího se propadu uhlíku v EU.

Zároveň by se měla v příštích letech výrazně snížit spotřeba energie. Podle nově navrženého cíle pro rok 2030 v souvislosti s plánem REPowerEU je zapotřebí dosáhnout v letech 2020–2030 více než dvojnásobných ročních úspor energie. Totéž platí pro energii z obnovitelných zdrojů: od roku 2005 se podíl energie z obnovitelných zdrojů v rámci evropské hrubé konečné spotřeby energie zvyšoval v průměru o 0,8 procentního bodu ročně. Aby byl dosažen 45% podíl energie z obnovitelných zdrojů, což je zvýšený cíl navržený v plánu REPowerEU, měl by se podíl této energie do roku 2030 meziročně zvyšovat o 2,5 procentního bodu.

I když na úrovni jednotlivých členských států EU již bylo dosaženo významného pokroku, stávající politiky a opatření ke splnění nových ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energetiky nestačí. Do poloviny roku 2023 členské státy předloží návrhy aktualizací svých vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. To jim poskytne příležitost přijmout ambicióznější opatření a vypracovat plány na období až do roku 2030, které budou odrážet nové ambice EU i cíl klimatické neutrality.

 

EEA’s climate and energy package:

Updated climate and energy indicators:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage