další
předchozí
položky

Novinky

Stav přírody v Evropě se stále vážně zhoršuje, ukazuje poslední hodnocení

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 19.10.2020 Poslední změna 10.02.2023
7 min read
Photo: © Vladimir Tadic, REDISCOVER Nature /EEA
Neudržitelné zemědělství a lesnictví, rozrůstání měst a znečištění patří mezi hlavní zátěže, které způsobují drastický úbytek biologické rozmanitosti v Evropě a ohrožuje přežití tisíců živočišných druhů a stanovišť. Směrnice Evropské unie (EU) na ochranu přírody a další právní předpisy v oblasti životního prostředí navíc na úrovni členských států postrádají dostatečnou implementaci. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané „State of nature in the EU“ není stav ochrany většiny chráněných stanovišť a živočišných druhů příznivý a je potřeba učinit mnohem více, aby došlo k nápravě této situace.

Naše hodnocení ukazuje, že ochrana zdraví a odolnosti přírody v Evropě spolu se zajištěním blahobytu lidí vyžaduje zásadní změny způsobu výroby a spotřeby potravin, správy a hospodaření v lesích a stavbou měst. Toto úsilí je potřeba spojit s lepší implementací a vymáháním politik ochrany, zaměřením se na obnovu přírody i stále ambicióznějšími opatřeními v oblasti klimatu, zejména v oblasti dopravy a energetiky.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

Pokud se neudělá více pro zvrácení této situace, většinu evropských chráněných druhů, jako jsou například raroh velký a hlavatka podunajská, čeká nejistá budoucnost, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná „State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018“. To platí i pro evropská stanoviště, od travních porostů po duny. Tato zpráva se zveřejňuje souběžně se zprávou Evropské komise o stavu přírody, která informuje o pokroku dosaženém při naplňování cílů vytyčených v právních předpisech EU v oblasti ochrany přírody. 

Pozitivní vývoj zmiňuje zpráva EEA v oblasti ochranných opatření. Počet i plocha oblastí chráněných v rámci sítě Natura 2000 se za posledních šest let zvýšily a Evropská unie splnila globální cíle, neboť je chráněno přibližně 18 % její půdní plochy a téměř 10 % mořských oblastí.

Toto hodnocení stavu přírody je nejkomplexnějším hodnocením stavu přírody, která v EU kdy proběhla.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov

K dosažení cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 však zmíněný pokrok nestačí. Podle hodnocení EEA je stav ochrany většiny chráněných stanovišť a druhů nepříznivý, přičemž v mnoha případech se dále zhoršuje. Ze tří hlavních zkoumaných skupin obzvláště zaostávají zejména stanoviště a ptačí druhy, zatímco u skupiny jiných, než ptačích druhů bylo téměř dosaženo stanoveného cíle.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius zdůraznil: „Toto hodnocení stavu přírody je nejkomplexnějším hodnocením stavu přírody, která v EU kdy proběhla. Velice jasně ukazuje, že přicházíme o svůj život podporující systémy. Až 81 % stanovišť na úrovni EU je v nedostatečném stavu. Nejvíce se zhoršuje stav rašelinišť, travinných formací a dunových stanovišť. Naléhavě potřebujeme plnit závazky stanovené v nové strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti, abychom toto zhoršení zvrátili ve prospěch přírody, lidí, klimatu i hospodářství.“

„Naše hodnocení ukazuje, že ochrana zdraví a odolnosti přírody v Evropě spolu se zajištěním blahobytu lidí vyžaduje zásadní změny způsobu výroby a spotřeby potravin, správy a hospodaření v lesích a stavbou měst. Toto úsilí je potřeba spojit s lepší implementací a vymáháním politik ochrany, zaměřením na obnovu přírody i stále ambicióznějšími opatřeními v oblasti klimatu, zejména v oblasti dopravy a energetiky,“ uvedl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA.

 

Největší hrozby

Intenzivní zemědělství, rozrůstání měst a neudržitelné lesnictví patří podle zprávy EEA mezi nejvýraznější zátěže, kterým stanoviště a druhy čelí. Stanoviště jsou rovněž ovlivňována znečištěním ovzduší, vody a půdy, jakož i pokračujícím nadměrným využíváním zvířat prostřednictvím neudržitelného lovu a rybolovu.

Zmiňované hrozby jsou podporovány úpravami řek a jezer, zejména přehradami a odběrem vody, šířením invazních druhů a změnou klimatu. Opouštění zemědělské půdy přispívá k pokračujícímu zhoršování stavu polopřírodních stanovišť, jako jsou travinné formace a na ně vázané živočišné druhy, např. motýli a polní ptactvo.

 

Výhled je i příznivý

Zpráva poukazuje i na příznivý vývoj, zejména na národní nebo regionální úrovni. U celé řady druhů a stanovišť došlo na úrovni EU ke zlepšení. Toto zlepšení je možné ilustrovat například v případě skokana štíhlého ve Švédsku, pobřežních lagun ve Francii a orlosupa bradatého. Síť Natura 2000 má pozitivní vliv na mnoho druhů a stanovišť. Například pobřežní a dunová stanoviště, která jsou v síti Natura 2000 více zastoupena, mají příznivější stav ochrany než stanoviště, která jsou zastoupena méně nebo jen okrajově.

Z hlediska politiky je naděje spojována také s novou strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“, které jsou obě základními součástmi Zelené dohody pro Evropu. Cílem strategie v oblasti biologické rozmanitosti je posílit a rozšířit síť chráněných oblastí, vytvořit plán obnovy a zajistit, aby ekosystémy byly zdravé, odolné vůči změně klimatu, biologicky rozmanité a poskytovaly řadu služeb nezbytných pro prosperitu a blahobyt občanů.

Za účelem podpory naplňování cílů je kromě těchto nových politik potřeba v členských státech vynaložit další úsilí vedoucí ke zlepšení monitorovacích kapacit. Stále existují mezery ve sběru dat, zejména u mořských druhů a stanovišť. Obšírnější monitorování je třeba také k úplnému hodnocení úlohy sítě Natura 2000. Musí být rovněž výrazně zlepšena implementace právních předpisů EU.

 

Stav a trendy

  • Necelá polovina (47 %) ze 463 druhů ptáků v EU je v dobrém stavu, což je o 5 % méně než během posledního sledovaného období mezi lety 2008 až 2012. Podíl ptáků vykazujících nepříznivý nebo nedostatečný stav se v posledních šesti letech zvýšil o 7 % na celkových 39 %.

  • Na národní úrovni se přibližně 50 % zlepšujících trendů, pokud jde o velikost populace, týká převážně mokřadních a mořských ptáků, pro které byly vyhlášeny lokality v síti Natura 2000, například v případě husice rezavé nebo alkouna obecného. Největší podíl reportovaných zlepšujících se trendů, pokud jde o velikost populace, připadá na hnízdící ptáky, jako je jeřáb a luňák červený. Jedná se o důsledek zavedení ochrany nebo obnovy stanovišť a zlepšení znalostí, lepšího monitorování a informovanosti.

  • Pouze 15 % hodnocených stanovišť má příznivý stav ochrany, zatímco 81 % má nepříznivý nebo nedostatečný stav na úrovni EU. Travinné formace, duny a vrchoviště, rašeliniště a slatiniště vykazují silné zhoršování, zatímco na základě trendů dosahují největšího zlepšení lesy. Ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím se podíl stanovišť s nedostatečným stavem ochrany zvýšil o 6 %.

  • Mořské oblasti často vykazují neznámý stav, což souvisí s nedostatkem dat.

  • Přibližně čtvrtina druhů má na úrovni EU příznivý stav ochrany, což ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím znamená nárůst o 4 %. Nejvyšší podíl příznivého stavu ochrany (35 %) mají plazi a cévnaté rostliny. Přesněji ještěrka italská, štíhlovka podkovní, řepík chlupatý nebo hořec žlutý.

 

Základní informace

Směrnice EU o přírodě, tedy směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích, vyžadují ochranná opatření pro více než 2 000 druhů a stanovišť po celé EU.

Hodnocení prováděné Evropskou agenturou pro životní prostředí vychází z informací poskytnutých členskými státy EU, přičemž se jedná o největší a nejrozsáhlejší sběr a vykazování dat o stavu přírody v Evropě. Na tomto procesu se v celé EU podílelo více než 220 000 osob (60 % z toho dobrovolníci).

Analyzovaná data mají přispět k identifikaci dosažených úspěchů a nedostatků v oblasti ochrany přírody a hlavních tlaků a hrozeb, jakož i ke zhodnocení stavu současných ochranných opatření.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů