seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Uusin arviointi osoittaa Euroopan luonnon tilan heikkenevän vakavasti ja jatkuvalla tavalla

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 19.10.2020 Viimeksi muokattu 10.02.2023
5 min read
Photo: © Vladimir Tadic, REDISCOVER Nature /EEA
Euroopan luonnon monimuotoisuuden jyrkän heikkenemisen suurimpiä syitä ovat kestämätön maa- ja metsätalous, asutuksen leviäminen ja saasteet. Ne uhkaavat tuhansien eläinlajien ja luontotyyppien säilymistä. Tämän lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivien ja muiden ympäristölakien täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa on puutteita. Suojelluimpien luontotyyppien ja lajien suojelun taso ei ole hyvä, ja tilanteen muuttamiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Näin todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaistavassa EU:n luonnon tilaa koskevassa raportissa ”State of nature in the EU”.

Arviointimme osoittaa, että Euroopan luonnon tilan ja sietokyvyn sekä ihmisten hyvinvoinnin suojaaminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia tapaan, jolla tuotamme ja kulutamme elintarvikkeita, hoidamme ja käytämme metsiä ja rakennamme kaupunkeja. Näiden toimien lisäksi on parannettava suojelupolitiikan täytäntöönpanoa ja valvontaa, keskityttävä luonnon ennallistamiseen sekä entistä kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin, erityisesti liikenne- ja energia-alalla.

Hans Bruyninckx, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Euroopan ympäristökeskuksen raportin “State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018” mukaan tulevaisuus on epävarma useimmille EU:ssa suojelluille lajeille, kuten aavikkohaukalle ja tonavanjokilohelle, sekä luontotyypeille niityistä dyyneihin koko Euroopassa, jos tilanteen korjaamiseksi ei ryhdytä kiireellisesti nykyistä tehokkaampiin toimiin. Euroopan ympäristökeskuksen raportti julkaistaan samaan aikaan kuin Euroopan komission Luonnon tila -raportti, jossa kerrotaan, miten EU:n luonnonsuojelulainsäädännön tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. 

EEA:n raportti osoittaa, että suojelutoimissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Natura 2000 -verkostossa suojeltujen alueiden määrä ja niiden pinta-ala ovat kasvaneet kuuden viime vuoden aikana. EU on myös saavuttanut globaalit tavoitteensa siitä, että sen maa-alueesta noin 18 prosenttia ja merialueesta lähes 10 prosenttia suojellaan.

Tämä luonnon tilaa koskeva arviointi on kattavin EU:ssa koskaan tehty luonnon terveystarkastus.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius

Yleinen edistys ei kuitenkaan riitä EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamiseen. Useimpien suojeltujen luontotyyppien ja lajien suojelun taso on joko epäsuotuisa tai huono, ja EEA:n raportin mukaan monilla se heikkenee entisestään. Kolmesta tutkitusta pääryhmästä etenkin luontotyypit ja linnut ovat erittäin kaukana tavoitteista, kun taas muiden lajien kuin lintujen ryhmässä tavoitteet on lähes saavutettu.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius totesi seuraavaa: ”Tämä luonnon tilaa koskeva arviointi on kattavin EU:ssa koskaan tehty luonnon terveystarkastus. Siitä käy erittäin selvästi ilmi, että hengissä säilymisemme kannalta elintärkeä järjestelmä heikkenee jatkuvasti. Jopa 81 prosenttia EU:n luontotyypeistä on epäsuotuisassa kunnossa, ja turvemaiden, niittyjen ja dyynien tila heikkenee eniten. EU:n uuden biodiversiteettistrategian sitoumukset on täytettävä kiireellisesti, jotta heikkeneminen voidaan kumota luonnon, ihmisten, ilmaston ja talouden hyväksi.”

 ”Arviointimme osoittaa, että Euroopan luonnon tilan ja sietokyvyn sekä ihmisten hyvinvoinnin suojaaminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia tapaan, jolla tuotamme ja kulutamme elintarvikkeita, hoidamme ja käytämme metsiä ja rakennamme kaupunkeja. Näiden toimien lisäksi on parannettava suojelupolitiikan täytäntöönpanoa ja valvontaa, keskityttävä luonnon ennallistamiseen sekä entistä kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin, erityisesti liikenne- ja energia-alalla”, Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx totesi.

Luonnon suurimmat uhat

Euroopan ympäristökeskuksen raportin mukaan tehomaatalous, asutuksen leviäminen ja kestämätön metsänhoito aiheuttavat saatujen tietojen mukaan suurinta painetta luontotyypeille ja lajeille. Myös ilman, vesien ja maaperän saastuminen vaikuttaa merkittävällä tavalla luontotyyppeihin, kuten myös eläinten jatkuva liiallinen hyödyntäminen laittoman pyynnin ja kestämättömän metsästyksen ja kalastuksen vuoksi.

Näitä uhkia pahentavat jokiin ja järviin tehtävät muutokset, kuten padot ja vedenotto, haitalliset vieraslajit ja ilmastonmuutos. Maatalousmaan hylkääminen edesauttaa osittain luonnontilassa olevien luontotyyppien, kuten niittyjen, ja niissä elävien lajien, kuten perhosten ja viljelymaiden lintujen, jatkuvaa heikkenemistä.

Tulevaisuuden näkymät

Raportissa esitetään joitakin myönteisiä kehityskulkuja, enimmäkseen kansallisessa tai alueellisessa mittakaavassa. Useat lajit ja luontotyypit ovat osoittaneet merkkejä tilansa kohenemisesta, kuten hyppysammakko Ruotsissa, rannikkolaguunit Ranskassa ja partakorppikotka EU:n tasolla. Natura 2000 -verkosto vaikuttaa myönteisesti moniin lajeihin ja luontotyyppeihin. Esimerkiksi rannikoiden ja dyynien luontotyyppien, joista suuri osa kuuluu Natura 2000 -verkostoon, suojelun tila on parempi kuin luontotyypeillä, joita verkostoon kuuluu niitä vähemmän tai erittäin vähän.

Toimintalinjojen kannalta toivoa antavat myös uusi vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia ja Pellolta pöytään -strategia, jotka ovat keskeisiä osia Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Biodiversiteettistrategian tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa suojelualueiden verkostoa, laatia ennallistamista koskeva suunnitelma ja varmistaa, että ekosysteemit ovat terveitä, ne sietävät ilmastonmuutosta, niiden luonnon monimuotoisuus on runsasta ja että ne tarjoavat useita kansalaisten vaurauden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisia palveluja.

Näiden uusien toimintalinjojen lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä parantamaan jäsenvaltioiden seurantavalmiuksia tavoitteiden tukemiseksi. Tällä hetkellä erityisesti meriympäristön lajeja ja luontotyyppejä koskevissa tiedoissa on edelleen useita puutteita. Lisätietoa tarvitaan myös Natura 2000 -verkoston aseman kokonaisvaltaista arviointia varten. Myös EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa on parannettava huomattavasti.

Tila ja suuntaukset

  • Suojelun taso on hyvä noin puolella (47 %) EU:n 463 lintulajista. Tämä on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosien 2008–2012 raportointijaksolla. Suojelun tilaltaan epäsuotuisassa tai huonossa asemassa olevien lintujen osuus on kasvanut kuuden vuoden aikana seitsemän prosenttia ja on yhteensä 39 prosenttia.
  • Kansallisella tasolla noin 50 prosenttia paranevista populaatiosuuntauksista koskee enimmäkseen kosteikkoja ja merilintuja, joita varten on nimetty Natura 2000 -alueita, kuten ruostesorsaa ja riskilää. Populaatiosuuntauksien paranemista osoittavissa raporteissa pesivien lintujen, kuten kurjen ja isohaarahaukan, osuus on suurin. Tämä johtuu luontotyypin suojelusta tai ennallistamisesta sekä tietämyksen, valvonnan ja tietoisuuden paranemisesta.
  • EU:n tasolla vain 15 prosentilla arvioiduista luontotyypeistä suojelun taso oli hyvä ja 81 prosentilla suojelun taso oli epäsuotuisa tai huono. Niittyjen, dyynien sekä turve-, aapa- ja lettosoiden osalta suuntaus on voimakkaasti heikkenevä, kun taas metsien osalta se kohenee parhaiten. Edelliseen raportointijaksoon verrattuna suojelutasoltaan huonojen luontotyyppien osuus on kasvanut kuusi prosenttia.
  • Useiden merialueiden suojelun tilaa ei tiedetä, koska lajeista puuttuu yleisesti tietoa.
  • Noin neljäsosalla lajeista suojelun taso on hyvä EU:n tasolla. Edelliseen raportointijaksoon verrattuna tämä osuus on kasvanut neljä prosenttia. Matelijoiden ja putkilokasvien, kuten italianmuuriliskon (Podarcis siculus), hevosenkenkänuolikäärmeen, idänverijuuren tai keltakatkeron, osuus on suurin (35 %) niiden lajien keskuudessa, joiden suojelun taso on hyvä.

Taustaa

EU:n luonnonsuojeludirektiiveissä – luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä – vaaditaan suojelutoimenpiteitä yli 2 000 lajille ja luontotyypille kaikkialla EU:ssa.

Euroopan ympäristökeskuksen arviointi perustuu EU:n jäsenvaltioiden ilmoittamiin tietoihin. Se on suurin ja kattavin toimenpide, jolla Euroopan luonnon tilasta on kerätty ja ilmoitettu tietoja. Tähän prosessiin on osallistunut koko EU:ssa yli 220 000 ihmistä, joista 60 prosenttia oli vapaaehtoisia.

Analysoitujen tietojen tavoitteena on määrittää, miten luonnon suojelussa on onnistuttu ja mitä puutteita siinä on, mitkä ovat sen keskeisiä paine- ja uhkatekijöitä ja mikä on nykyisten luonnonsuojelutoimien tilanne.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: nature and biodiversity, state of nature, natura 2000
tallenna toimenpiteet