ďalej
späť
body

Novinky

Najnovšie hodnotenie ukazuje, že stav prírody v Európe sa naďalej vážne zhoršuje

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 19. 10. 2020 Posledná zmena 10. 02. 2023
6 min read
Photo: © Vladimir Tadic, REDISCOVER Nature /EEA
Neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozrastanie miest a znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, ktoré spôsobujú drastický úbytok biodiverzity v Európe, a to ohrozuje prežitie tisícov druhov zvierat a biotopov. Členské štáty okrem toho ešte stále nie vždy dostatočne vykonávajú smernice Európskej únie v oblasti ochrany prírody a iné environmentálne právne predpisy. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry s názvom State of nature in the EU (Stav prírody v EÚ), ktorá bola zverejnená dnes, nie je stav ochrany „najviac chránených biotopov a druhov“ priaznivý a aby bolo možné túto situáciu zvrátiť, je potrebné urobiť toho oveľa viac.

Naše posúdenie ukazuje, že ochrana zdravia a odolnosti európskej prírody a dobrých životných podmienok ľudí si vyžaduje zásadné zmeny spôsobu, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, obhospodarujeme a využívame lesy a budujeme mestá. Toto úsilie sa musí spojiť s lepším vykonávaním a presadzovaním politík v oblasti ochrany, so zameraním na obnovu prírody, ako aj s čoraz ambicióznejšími opatreniami v oblasti klímy, najmä v odvetví dopravy a energetiky.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA

Pokiaľ sa na zvrátenie tejto situácie urýchlene neurobí viac, čaká väčšinu druhov chránených na celom území EÚ (ako sú napr. sokol rároh a hlavátka podunajská) aj biotopov, a to počnúc trávnymi porastmi až po duny v Európe, neistá budúcnosť, uvádza sa v správe agentúry EEA “State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018 ”. Správa agentúry EEA sa uverejňuje súbežne so správou Európskej komisie o stave prírody, ktorá informuje o pokroku pri dosahovaní cieľov zakotvených v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany prírody. 

Správa EEA poukazuje na pozitívny vývoj, pokiaľ ide o úsilie vyvíjané v oblasti ochrany. V uplynulých šiestich rokoch sa počet aj rozloha lokalít chránených v rámci sústavy Natura 2000 zvýšil a EÚ splnila globálne ciele, keďže približne 18 % jej pevninských oblastí a takmer 10 % morských oblastí je chránených.

Toto hodnotenie stavu prírody je najkomplexnejšou kontrolou zdravia prírody, aké sa kedy v EÚ uskutočnilo.

Virginijus Sinkevičius, komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo

Tento celkový pokrok však na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 nestačí. Ako z hodnotenia EEA vyplýva, stav ochrany najviac chránených biotopov a druhov je nevyhovujúci alebo zlý, pričom v prípade mnohých z nich sa aj naďalej zhoršuje. Z troch hlavných skúmaných skupín obzvlášť zaostávajú najmä biotopy a vtáky, zatiaľ čo skupina iných ako vtáčích druhov svoj cieľ takmer dosiahla.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo, Virginijus Sinkevičius, povedal: „Toto hodnotenie stavu prírody je najkomplexnejšou kontrolou zdravia prírody, aké sa kedy v EÚ uskutočnilo. Veľmi jasne ukazuje, že naďalej prichádzame o náš dôležitý systém podpory života. Až 81 % biotopov na úrovni EÚ je v nevyhovujúcom stave, pričom najviac ubúdajú biotopy rašelinísk, trávnych porastov a dún. Naliehavo potrebujeme splniť záväzky prijaté v novej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, aby sme tento úbytok zvrátili v prospech prírody, ľudí, klímy a hospodárstva.“

 „Naše posúdenie ukazuje, že ochrana zdravia a odolnosti európskej prírody a dobrých životných podmienok ľudí si vyžaduje zásadné zmeny spôsobu, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, obhospodarujeme a využívame lesy a budujeme mestá. Toto úsilie sa musí spojiť s lepším vykonávaním a presadzovaním politík v oblasti ochrany, so zameraním na obnovu prírody, ako aj s čoraz ambicióznejšími opatreniami v oblasti klímy, najmä v odvetví dopravy a energetiky,“ vyhlásil výkonný riaditeľ agentúry EEA Hans Bruyninckx.

Najväčšie hrozby pre prírodu

Intenzívne poľnohospodárstvo, rozrastanie miest a neudržateľné lesnícke činnosti patria podľa správy EEA medzi najvýraznejšie tlaky, ktorým sú biotopy a druhy vystavené. Na biotopy majú vplyv aj znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, ako aj pretrvávajúce nadmerné využívanie zvierat prostredníctvom nezákonného zberu a neudržateľného lovu a rybolovu.

Tieto hrozby sú znásobované úpravami riek a jazier, ako sú priehrady a odber vody, inváznymi nepôvodnými druhmi a zmenou klímy. Opustenie poľnohospodárskej pôdy prispieva k pokračujúcemu úbytku poloprírodných biotopov, ako sú trávne porasty, a ich druhov, napr. motýľov a vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde.

Vyhliadky

Správa poukazuje na určitý pozitívny vývoj, najmä na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Pri niektorých druhoch a biotopoch sa zaznamenali zlepšenia, napríklad v prípade skokana štíhleho vo Švédsku, pobrežných lagún vo Francúzsku a bradáňa žltohlavého na úrovni EÚ. Sústava Natura 2000 má priaznivé účinky na mnohé druhy a biotopy. Napríklad pobrežné a dunové biotopy, ktoré sú sústavou Natura 2000 lepšie pokryté, majú lepší stav ochrany ako biotopy, ktoré sú menej alebo len okrajovo zastúpené.

Pokiaľ ide o politiku, nádej vzbudzuje nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégia „z farmy na stôl“, ktoré sú kľúčovými prvkami Európskej zelenej dohody. Stratégia v oblasti biodiverzity sa zameriava na posilnenie a rozšírenie siete chránených oblastí, vytvorenie plánu obnovy a zaistenie toho, aby boli ekosystémy zdravé, odolné proti zmene klímy, bohaté na biodiverzitu a poskytovali celý rad služieb nenahraditeľných pre blahobyt a dobré životné podmienky občanov.

V záujme podpory napĺňania cieľov je okrem týchto nových politík nevyhnutné vyvinúť aj ďalšie úsilie, ktoré povedie k zlepšeniu kapacít monitorovania v členských štátoch. V súčasnosti naďalej existujú medzery v údajoch, najmä v prípade morských druhov a biotopov. Na úplné posúdenie úlohy sústavy Natura 2000 je takisto potrebné získať viac údajov. A napokon, výrazne sa musí zlepšiť vykonávanie právnych predpisov EÚ.

Stav a trendy

  • Asi polovica (47 %) zo 463 druhov vtákov v EÚ je v dobrom stave, čo je o 5 % menej ako počas posledného obdobia nahlasovania v rokoch 2008 až 2012. Podiel vtáctva s nevyhovujúcim alebo zlým stavom sa za uplynulých šesť rokov zvýšil o 7 % a dosiahol celkovo 39 %.
  • Na vnútroštátnej úrovni sa približne 50 % zlepšujúcich trendov, pokiaľ ide o populáciu, týka najmä mokraďových a morských vtákov, pre ktoré boli vyhradené lokality sústavy Natura 2000, napríklad v prípade kazarky hrdzavej alebo svišťúňa zrkadlového. Najväčší podiel správ o zlepšujúcich sa trendoch, pokiaľ ide o veľkosť populácie, pripadá na chovné vtáky, ako sú žeriavy a haja červená. Dochádza k tomu vďaka zavedeniu ochrany alebo obnovy biotopov a zlepšovaniu znalostí, lepšiemu monitorovaniu a zvyšovaniu informovanosti.
  • Len 15 % hodnotených biotopov vykazovalo dobrý stav ochrany, zatiaľ čo 81 % má na úrovni EÚ nevyhovujúci alebo zlý stav ochrany. Trávne porasty, duny a biotopy rašelinísk, močiarov a slatín vykazujú silný trend zhoršovania, zatiaľ čo najväčšie zlepšenie vo vývoji sa zaznamenalo v prípade lesov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nahlasovania sa podiel biotopov so zlým stavom ochrany zvýšil o 6 %.
  • Pri hodnotení morských oblastí často nie je známy stav ochrany, čo vypovedá o všeobecnom nedostatku údajov o druhoch.
  • Približne štvrtina druhov má na úrovni EÚ dobrý stav ochrany, čo v porovnaní s posledným obdobím nahlasovania predstavuje zvýšenie o 4 %. Najvyšší podiel vykázaného dobrého stavu ochrany (35 %) majú plazy a cievnaté rastliny, ako napríklad jašterica ruinová, užovka podkovovitá, repík sibírsky alebo horec žltý.

Základné informácie

V smerniciach Európskej únie v oblasti ochrany prírody – smernici o biotopoch a smernici o vtákoch – sa vyžaduje, aby sa vyvinulo úsilie v záujme ochrany viac ako 2 000 druhov a biotopov v celej EÚ.

Hodnotenie EEA, ktoré vychádza z údajov nahlásených členskými štátmi EÚ, je najväčším a najrozsiahlejším zhromažďovaním a vykazovaním údajov v Európe o stave prírody. Na tomto procese sa v celej EÚ podieľalo viac ako 220 000 ľudí (60 % z toho boli dobrovoľníci).

Analyzované údaje majú prispieť k určeniu dosiahnutých úspechov a nedostatkov v oblasti ochrany prírody, hlavných tlakov a hrozieb, ako aj stavu aktuálnych opatrení zameraných na ochranu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu