nästa
föregående
poster
Nyheter Snabba åtgärder krävs mot klimatrelaterade hälsorisker till följd av översvämningar, torka och förorenat dricksvatten — 2024-07-01
Klimatförändringarna ger kraftigare översvämningar, svårare torka och sämre vattenkvalitet, vilket är ett allt större hot mot vår hälsa, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publiceras i dag. För att förebygga och minska hälsoeffekterna krävs snabbare åtgärder och bättre samordning mellan regeringar, vattenmyndigheter samt hälso- och sjukvård.
Nyheter EEA:s och Echas bedömning: mer krävs för att få säkra och hållbara kemikalier — 2024-05-15
Övergången till säkrare och mer hållbara kemikalier går framåt på vissa områden, men på andra ligger vi fortfarande i startgroparna. Denna slutsats dras i den första gemensamma Europaomfattande analysen av orsakerna till och effekterna av kemiska föroreningar, som Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) publicerar idag. Denna jämförande analys visar att det krävs mer arbete för att minska de skadliga ämnenas inverkan på människors hälsa och miljön.
Nyheter Troff document Nu är det dags att skynda på övergången till ett mer cirkulärt Europa — 2024-04-25
Trots de lagstiftningsmässiga framsteg som gjorts under de senaste fem åren kommer det att krävas ytterligare djärva åtgärder och ett kraftfullt genomförande av befintliga åtgärder för att omvandla Europas i stort sett linjära ”slit-och släng”-ekonomi till en cirkulär ekonomi. Beslutsamma åtgärder är nödvändiga för att drastiskt minska mängden avfall, prioritera minskad resursanvändning, förbättra återvinningsgraden och förbättra införandet av produkter som är utformade för cirkularitet redan från början, enligt en stor lägesrapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) om den cirkulära ekonomin, som offentliggörs i dag.
Nyheter Europa är inte redo för snabbt ökande klimatrisker — 2024-03-14
Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och klimatriskerna hotar dess energi- och livsmedelssäkerhet, ekosystem, infrastruktur, vattenresurser, finansiella stabilitet och folkhälsa. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) bedömning, som publiceras i dag, har många av dessa risker redan nått kritiska nivåer och kunde bli katastrofala utan snabba och kraftfulla åtgärder.
Nyheter Troff document För höga luftföroreningar fortsätter att vara den största miljörelaterade hälsofaran i Europa — 2024-03-12
Luftföroreningarna i Europa ligger fortfarande långt över de nivåer som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) och utgör ett betydande hot mot vår hälsa. Enligt den senaste hälsobedömningen av luftkvaliteten som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggjort i dag skulle 253 000 dödsfall ha kunnat undvikas i EU om koncentrationerna av fina partiklar hade följt WHO:s rekommendationer. Exponering för luftföroreningar orsakar eller förvärrar vissa sjukdomar såsom lungcancer, hjärtsjukdom, astma och diabetes, enligt nya beräkningar av hälsoeffekter.
Nyheter Mindre föroreningar skulle bidra till avsevärt färre hjärtinfarkter och strokeanfall i Europa — 2024-02-15
Forskning visar att miljörisker ligger bakom en stor del av hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Europa. Europeiska miljöbyråns analys, som offentliggörs idag, ger insikt i sambandet mellan miljön och hjärt- och kärlsjukdomar. I analysen framhålls att åtgärder för att minska föroreningar, underlätta extrema temperaturer och andra miljörisker är ett kostnadseffektivt sätt att minska sjukdomsbördan, inklusive antalet hjärtinfarkter och strokeanfall.
Nyheter Octet Stream Allmänhetens exponering för den vanliga kemikalien bisfenol A överskrider godtagbara nivåer för hälsosäkerheten — 2024-02-01
Befolkningens exponering för den syntetiska kemikalien bisfenol A (BPA), som används i allt från livsmedelsbehållare av plast och metall till återanvändbara vattenflaskor och ledningar för dricksvatten i Europa, ligger långt över godtagbara nivåer för hälsosäkerheten, enligt uppdaterade forskningsdata. Detta utgör en potentiell hälsorisk för miljontals människor, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publicerades i dag.
Nyheter Troff document Frågan om hur biomassa bäst kan användas i Europa brådskar — 2024-01-30
Det finns ett ökande krav på att använda biomassa i EU, som medför konkurrens mellan användning av biomassa för biobaserade produkter inom sektorer som byggnads-, energi-, transport-, möbel- och textilindustrin, och att låta biomassa stå oberörd för att bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären. I Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport, som offentliggörs i dag, betonas att det finns ett akut behov av att prioritera bland de olika roller som den europeiska gröna given förutser för användning av biomassa, framför allt eftersom det kan bli brist på biomassa i framtiden.
Nyheter Troff document EU:s växthusgasutsläpp minskade förra året, men det krävs fortfarande ökade insatser för att uppnå de ambitiösa målen för 2030 — 2023-12-22
Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent i hela EU förra året jämfört med 2021 års nivåer, enligt uppskattningar i Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport ”Trends and Projections” som publicerades idag. Trots de framsteg som gjorts i fråga om minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet, varnar man i rapporten för att det finns ett akut behov av snabbare åtgärder för att uppfylla EU:s ambitiösa klimat- och energimål.
Nyheter Fler åtgärder krävs i EU för att minska effekterna av kemiska bekämpningsmedel — 2023-09-14
I dag offentliggör Europeiska miljöbyrån (EEA) en briefing som visar att föroreningar från bekämpningsmedel fortfarande utgör betydande risker för människors hälsa och miljön, trots framsteg i vissa EU-medlemsstater när det gäller att minska användningen av bekämpningsmedel. För att vända på detta har vi mycket kvar att göra för att nå EU:s nollutsläppsmål som består av att minska användningen av och riskerna med kemiska och farligare bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030.
Nyheter Octet Stream Var redo med kameran!Europeiska miljöbyrån lanserar fototävlingen ZeroWaste PIX 2023 — 2023-09-12
I år uppmanar vi fotografer i hela Europa att fånga både de goda och hållbara och de sämre och ohållbara vanorna och beteendena i fråga om produktion och konsumtion i vår vardag. I årets upplaga av Europeiska miljöbyråns (EEA) fototävling ”ZeroWaste PIX”, som lanseras i dag, uppmanar vi alla att reflektera över den moderna livsstilen.
Nyheter Värmeböljor och klimatrelaterad spridning av smittsamma sjukdomar utgör en allt större risk för européers hälsa — 2023-06-21
I år har vi upplevt värmeböljor av aldrig tidigare skådat slag, och de utgör i dagsläget den främsta klimatrelaterade hälsorisken för Europas befolkning. Värmen har redan lett till mängder av sjukdoms- och dödsfall. Antalet drabbade personer kommer bara att öka om vi inte vidtar mer avancerade åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringarna och mildra dess effekter. Enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerade idag kan åtgärdsplaner för värmerelaterad hälsa, stadsförgröning, förbättrad byggteknik och ändrade arbetstider bidra till ett bättre skydd för samhällets mest utsatta grupper.
Nyheter Städer kan erbjuda nya möjligheter för prosumenter av förnybar energi — 2023-05-30
Europas stadscentrum erbjuder sina invånare möjligheten att producera förnybar energi som prosumenter, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som gavs ut idag. Städer kan spela en central roll i Europas övergång till en koldioxidsnål framtid. Genom att underlätta stadsrelaterad prosumtion kan denna process påskyndas.
Nyheter Förtida dödsfall på grund av luftföroreningar fortsätter att minska inom EU, och fler insatser behövs för en giftfri miljö — 2023-03-27
Europas luftkvalitet fortsätter att förbättras och antalet personer som dör tidigt eller drabbas av sjukdom på grund av luftföroreningar minskar. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) analys, som gavs ut idag, fortsätter dock luftföroreningar att vara den största miljörelaterade hälsorisken i Europa, och det krävs fler ambitiösa åtgärder för att uppfylla kraven i Världshälsoorganisationens (WHO) hälsobaserade riktlinjer.
Nyheter Tendenser och prognoser: begränsade rekyleffekter på EU:s utsläpp i samband med energikrisen och återhämtningen efter pandemin — 2022-12-01
Enligt den senaste rapporten om tendenser och prognoser som offentliggjorts i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA) ökade utsläppen av växthusgaser och energianvändningen under 2021, främst på grund av Europas återhämtning efter pandemin. De flesta av medlemsstaterna lyckades med framgång nå EU:s klimat- och energimål för 2020 och siktar nu mot att bli klimatneutrala samtidigt som de tar itu med den nuvarande energiförsörjningskrisen. För att nå de ambitiösare klimat- och energimålen för 2030 kommer det att krävas mer än en fördubbling av de årliga framstegen när det gäller utbyggnaden av förnybara energikällor samt minskningen av energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.
Nyheter Europeiska miljöbyråns fototävling 2022: ”Well with Nature” — 2022-06-29
Tar du bra foton? Tycker du om att vara i naturen? Om du svarar ”ja” på båda frågorna kan du ha vad som behövs för att vinna en av de två prissummorna i Europeiska miljöbyråns (EEA) nya fototävling, ”Well with Nature” (”Frisk av naturen”). Skicka in dina bästa bilder till oss före den 1 oktober 2022.
Nyheter Exponering för föroreningar ligger bakom 10 procent av samtliga cancerfall i Europa — 2022-06-28
Exponering för luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom över 10 procent av samtliga cancerfall i Europa enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som offentliggjordes idag. Den goda nyheten är att dessa risker kan förebyggas.
Nyheter Nollförorening: Högsta vattenkvalitet vid de flesta badplatserna i Europa — 2022-06-03
Den årliga badvattenrapporten, som läggs fram i dag, visar att nästan 85 % av Europas badplatser uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet 2021. Bedömningen ger en god bild av var man kan hitta de allra bästa europeiska badplatserna i sommar. Bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års kontroller av 21 859 badplatser runtom i Europa. Kontrollerna omfattade badplatser i EU-länderna, Albanien och Schweiz under hela 2021.
Nyheter Octet Stream En klar möjlighet att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsgenerering i Europa — 2022-02-03
I de flesta europeiska länder liksom i EU som helhet ökar avfallsgenereringen, men i en långsammare takt än den ekonomiska tillväxten. Det finns dock inga tecken på att det övergripande målet att minska den totala avfallsmängden skulle vara nära att uppnås, visar en nyligen offentliggjord rapport från Europeiska miljöbyrån. I rapporten lyfts möjligheterna fram att på ett effektivare sätt förebygga avfall, med särskilt fokus på textilier.
Nyheter C source code header Klimatriskerna blir allt vanligare och allvarligare i hela Europa: ny regional översikt ute nu — 2021-12-13
Eftersom extrema väderhändelser och andra klimatrisker blir allt vanligare och allvarligare i Europa behövs tillförlitlig information för att bedöma klimatriskerna och planera för klimatanpassning. Europeiska miljöbyråns (EEA) nya interaktiva rapport ger en uppdaterad översikt över hur klimatriskerna förändras i Europas olika regioner.
Nyheter chemical/x-mopac-input Renare luft kan ha räddat minst 178 000 liv i EU under 2019 — 2021-12-13
Under 2019 fortsatte luftföroreningar att leda till en betydande belastning i form av förtida dödsfall och sjukdomar i Europa. En analys utförd av Europeiska miljöbyrån (EEA) visar att om luftkvaliteten förbättras till de nivåer som nyligen rekommenderats av Världshälsoorganisationen (WHO) är det möjligt att förhindra över hälften av de förtida dödsfallen till följd av exponering för fina partiklar.
Nyheter Europas natur under press — utmaningar och lösningar — 2021-12-13
Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete och andra bedömningar har visat att europeiska ekosystem är allvarligt hotade. Århundraden av exploatering har satt sina spår i Europas naturområden och bevarandestatusen för de flesta skyddade livsmiljöer och arter är inte god. Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2021 presenterar en översikt över de problem som Europas natur står inför och pekar på strategier för att vända utvecklingen.
Nyheter Octet Stream Sjötransporten inom EU: Den första miljökonsekvensrapporten visar på goda framsteg mot hållbarhet och bekräftar att mer behövs göras i förberedelserna på ökad efterfrågan — 2021-09-01
Sjöfarten har och kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i den globala och europeiska handeln och ekonomin. På senare år har sjöfartssektorn vidtagit betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. I en tid då de globala sjöfartsvolymerna väntas öka visar nu en ny rapport för första gången hela omfattningen av sjötransportsektorn miljöpåverkan inom EU och utmaningarna för att uppnå hållbarhet.
Nyheter Fototävling på temat klimatförändringars effekter och lösningar — 2021-06-28
Klimatförändringar påverkar samhället och miljön på många sätt. För att bekämpa klimatförändringar måste utsläppen minskas så att de värsta effekterna mildras, men vi måste också anpassa oss till de klimatförändringar som inte längre går att hejda. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) sin nya fototävling Climate Change PIX. Den syftar till att gestalta hur klimatförändringarna tar sig uttryck runt om i Europa och visa vad vi gör för att anpassa oss till eller motverka förändringarna.
Nyheter Octet Stream Nu kan du följa följa hur luftföroreningsnivåerna i din stad förändras över tid i en ny europeiskt webbtjänst — 2021-06-28
Luftföroreningar är ett allvarligt problem i många europeiska städer och utgör en verklig hälsorisk. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) webbtjänsten för luftkvaliteten i europeiska städer (European city air quality viewer). Med den kan du till exempel ta reda på hur luftkvaliteten har sett ut i din stad under de två senaste åren och jämföra med andra städer i Europa.
Nyheter Nollförorening: De allra flesta badvatten i Europa uppfyller de högsta kvalitetsnormerna — 2021-06-01
Den årliga badvattenrapporten som offentliggörs i dag visar att nästan 83 % av Europas badplatser under 2020 uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet. Den senaste bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med Europeiska kommissionen, bygger på 2020 års övervakning av 22 276 badplatser i hela Europa. Dessa omfattar EU:s medlemsländer Albanien och Schweiz under hela 2020.
Nyheter application/x-msdos-program Tåg, flyg, bil eller båt – vilket transportsätt är miljövänligast? — 2021-03-26
Om man ser till utsläppen av växthusgaser är tåg generellt sett det miljövänligaste motordrivna färdmedlet för persontransporter i Europa, jämfört med flyg och bil. Det visar två transport- och miljöstudier som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggör i dag.
Nyheter C source code header Plast, ett växande miljö- och klimatproblem: hur kan Europa vända trenden? — 2021-01-28
Den ständigt ökande mängden plast, dess inverkan på den biologiska mångfalden och bidrag till klimatförändringarna och hur man ska handskas med den utifrån en cirkulär ekonomi har i flera år varit en fråga för EU. Covid-19-pandemin har i ännu högre grad riktat uppmärksamheten mot plastavfallet, med bilder av masker och munskydd i haven och stora mängder skyddsutrustning för engångsbruk. I sin rapport om cirkulär plastekonomi, som offentliggörs idag, analyserar Europeiska miljöbyrån (EEA) behovet av och möjligheten att övergå till en cirkulär och hållbar strategi för plastanvändning.
Nyheter Bättre luft och färre föroreningsrelaterade dödsfall i Europa de senaste tio åren — 2020-11-23
Den förbättrade luftkvaliteten i Europa har medfört en betydande minskning av antalet förtida dödsfall under det senaste årtiondet. De senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöbyrån (EEA) visar dock att de allra flesta européer fortfarande utsätts för luftföroreningar, vilka leder till omkring 400 000 förtida dödsfall i Europa.
Nyheter Octet Stream På väg mot nollförorening i Europa — 2020-10-26
Vad är föroreningar och hur påverkar det oss och miljön? Europa vidtar åtgärder för att minska föroreningarna och som en del av den europeiska gröna given lägger kommissionen fram en nollföroreningsambition för Europa. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publiceras idag behandlas utmaningen med föroreningar i Europa från olika vinklar, liksom utsikterna för att rena och förebygga föroreningar.
Nyheter Den senaste utvärderingen visar en allvarlig och stadig försämring av naturen i Europa — 2020-10-19
Ohållbart skogs- och jordbruk, stadsutbredning och föroreningar är de främsta anledningarna till den dramatiska minskningen av biologisk mångfald i Europa, som nu hotar överlevnaden för tusentals djurarter och habitat. Dessutom har Europeiska unionens naturdirektiv och andra miljölagar ännu inte genomförts av medlemsstaterna. Bevarandestatusen är dålig för de flesta skyddade habitat och arter och det måste göras mycket mer för att vända utvecklingen, enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport om ”Tillståndet för naturen i EU” som publicerades i dag.
Nyheter Att ta itu med föroreningar och klimatförändringar i Europa kommer att förbättra hälsan och välbefinnandet, särskilt för de mest utsatta — 2020-09-08
Luftföroreningar och buller konsekvenser av klimatförändringar såsom värmeböljor, samt exponering för farliga kemikalier leder till ohälsa i Europa. Undermåliga miljöförhållanden bidrar till 13 % av dödsfallen enligt en omfattande hälso- och miljöbedömning som offentliggörs i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA).
Nyheter Europas hav står inför en osäker framtid om inte brådskande och samordnade åtgärder vidtas — 2020-07-01
Mot bakgrund av de ökande hoten från överutnyttjande av marina resurser, föroreningar och klimatförändringar som haven i Europa står inför krävs brådskande åtgärder för att återställa dem i gott tillstånd. Enligt Europeiska miljöbyråns rapport om Europas marina ekosystem, som offentliggörs i dag, börjar tiden bli knapp för att vända den försummelse och det missbruk som pågått i årtionden.
Nyheter Octet Stream REDISCOVER Nature för årets upplaga av EEA:s fototävling — 2020-06-11
Det spelar ingen roll var vi är, vi kan alla uppskatta naturens under, nu kanske mer än någonsin. Årets upplaga av Europiska miljöbyråns (EEA) fototävling ”REDISCOVER Nature” som inleds idag uppmanar dig att fotografera och dela med dig av ditt band till naturen och miljön runt dig.
Nyheter Pascal source code Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt den senaste årliga bedömningen — 2020-06-08
Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt årets bedömning av den europeiska badvattenkvaliteten som offentliggörs idag. Strax under 85 % av de badplatser över hela Europa som kontrollerades under 2019 uppfyllde Europeiska unionens högsta och strängaste kvalitetsstandard ”utmärkt”.
Nyheter Antalet européer som utsätts för skadligt buller förväntas öka — 2020-03-05
I dag utsätts minst en av fem européer för bullernivåer som anses skadliga för hälsan, enligt en rapport från EEA – Europeiska miljöbyrån. Den andelen förväntas öka under de kommande åren.
Nyheter Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig för att klara av klimatförändringarnas utmaningar, stoppa försämringen och garantera fortsatt välstånd — 2019-12-04
Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, som kommer ut i dag, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU, såsom den europeiska Gröna Given.
Nyheter Över 85 % av badplatserna i Europa bedöms ha utmärkt vattenkvalitet — 2019-06-06
Drygt 85 % av de europeiska badplatser som kontrollerades förra året klarade de striktaste vattenkvalitetskraven och fick betyget ”utmärkt”. Det här visar den senaste årliga badvattenrapporten. De resultat som läggs fram i dag ger en god fingervisning om var man kan hitta de bästa badvattnen i sommar.
Nyheter audio/x-realaudio Fototävling för att profilera hållbara val av livsmedel, energi och rörlighet — 2019-03-01
Hur vi producerar och konsumerar livsmedel och energi och hur vi förflyttar människor och varor påverkar miljön, klimatet och hälsan. I Europeiska miljöbyråns nya fototävling, ”Sustainably Yours”, uppmanas européer att skicka in foton som visar utmaningar och möjligheter när det gäller att göra våra val av livsmedel, energi och rörlighet mer hållbara.
Nyheter EU-länderna måste höja ribban för att klara det gemensamma målet för förnybar energi — 2019-02-18
Andelen förnybar energi i EU har fördubblats sedan 2005 men ökningen har saktat av på senare år. Det beror särskilt på den ökade energiförbrukningen och på bristande framsteg i transportsektorn. I Europeiska miljöbyråns (EEA) nya rapport konstateras att det krävs större ansträngningar från EU:s medlemsstater om 2020-målet för förnybar energi ska kunna uppnås.
Nyheter Troff document Fler åtgärder behövs för att skydda Europas mest utsatta invånare mot luftföroreningar, buller och extrema temperaturer — 2019-02-04
Det behövs riktade åtgärder för att bättre skydda fattiga, äldre och barn mot miljörisker som luftföroreningar, buller och extrema temperaturer, särskilt i de östra och södra delarna av Europa. I en rapport som publiceras idag varnar Europeiska miljöbyrån (EEA) för att svaga grupper i samhället fortfarande utsätts för dessa hälsorisker i oproportionerligt hög grad, trots att miljön i Europa har blivit bättre över lag.
Nyheter Fortfarande för höga halter av luftföroreningar i Europa — 2018-10-29
Trots långsamma förbättringar fortsätter luftföroreningarna att överskrida EU:s och WHO:s gränsvärden och riktlinjer enligt uppdaterade uppgifter som offentliggjorts av Europeiska miljöbyrån (EEA). Luftföroreningar utgör fortfarande en fara för människors hälsa och miljön.
Nyheter Troff document Goda nyheter för semesterfirare: utmärkt vatten vid de flesta badplatserna i EU — 2018-05-29
Trots en viss försämring fick 85 % av de kontrollerade badplatserna EU:s högsta betyg ”utmärkt” och var i stort sett fria från föroreningar. Det framgår av den senaste badvattenrapporten som släpps i dag. Resultaten ger en god indikation på var badsugna semesterfirare kan hitta det renaste badvattnet i sommar.
Nyheter Fototävling: Skicka oss dina bästa vattenbilder — 2018-04-16
Vad tänker du på när du tänker på vatten? Kan du fånga det med ett foto? Europeiska miljöbyrån uppmanar dig att skicka dina mest kreativa bilder till WaterPIX, en fototävling om vatten. De bästa bidragen belönas med en prissumma.
Nyheter Videotävling: Dela med dig av dina miljöåtgärder — 2017-12-01
Hur tog du dig till jobbet eller skolan idag? Med bil, cykel eller kollektivtrafik? Varje dag tar vi beslut som kan påverka miljön. Några av besluten är medvetna ansträngningar för att vi ska ha en renare och hälsosammare miljö att leva i. Europeiska miljöbyrån och dess partnernätverk anordnar videotävlingen ”I LIVE GREEN” och inbjuder alla européer att delta för att visa sin kreativa förmåga och dela med sig av de åtgärder de vidtar för miljöns skull. De bästa videofilmerna belönas med en prissumma.
Nyheter C source code header Europeiskt luftkvalitetsindex: smidig lättillgänglig och aktuell information om luftkvaliteten — 2017-11-16
Europeiska miljöbyrån (EEA) och EU-kommissionen lanserade i dag ett nytt europeiskt luftkvalitetsindex. Nu kan du ta reda på hur luftkvaliteten är just nu i städer och regioner runt om i Europa. Indexet åtföljs av nya nationella faktablad med uppdaterad information om luftkvaliteten i EEA:s medlemsländer.
Nyheter Förbättrad luftkvalitet i Europas städer kommer att medföra stora hälsofördelar — 2017-10-11
De flesta som bor i Europas städer är utsatta för dålig luftkvalitet. De senaste uppskattningarna från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publicerades i dag, visar att fina partiklar fortsätter att leda till att över 400 000 européer dör i förtid varje år. Vägtransporter, jordbruk, kraftverk, industrier och hushåll är de som släpper ut mest luftföroreningar i Europa.
Nyheter Flera europeiska badplatser än någonsin tidigare har utmärkt vattenkvalitet — 2017-05-23
Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.
Nyheter Vad betyder naturen för dig? Fototävlingen NATURE@work öppen för tävlan — 2017-03-15
Naturen arbetar utan avbrott för att skydda och försörja oss i vårt dagliga liv. Vi uppskattar den sällan till dess rätta värde, men naturen spelar en livsavgörande roll och förser oss bland annat med ren luft, rent dricksvatten, kläder, mat och råmaterial för att bygga hus. Den har även andra, mindre kända funktioner som att den dämpar effekterna av klimatförändringarna. För att lyfta fram naturen och dess avgörande roll för vårt liv på jorden anordnar Europeiska miljöbyrån (EEA) fototävlingen NATURE@work där du uppmanas att i bild gestalta hur naturen gagnar dig.
Nyheter Klimatförändringen innebär allt allvarligare risker för ekosystem, människors hälsa och ekonomin i Europa. — 2017-01-25
Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen, enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån offentliggjorde i dag. I rapporten analyseras den aktuella utvecklingen och prognoserna för klimatförändringen och dess effekter i hela Europa. Slutsatsen är att bättre och flexiblare anpassningsstrategier, politik och åtgärder kommer att ha avgörande betydelse för att mildra effekterna.
Press Release Troff document Fyrtio års investeringar har gett bättre badvatten i Europa — 2016-05-20
EU:s insatser för renare vatten vid våra badplatser inleddes för fyrtio år sedan, då man antog det första badvattendirektivet. Enligt årets badvattenrapport som släpps i dag uppfyllde 96 % av badplatserna i EU miniminormerna för vattenkvalitet under 2015. Badvattnet har hela tiden förbättrats tack vare lagstiftning och flera års investeringar i avloppsinfrastruktur och andra åtgärder för att minska föroreningarna.
Press Release Européer fortsätter att åtnjuta högkvalitativa badvatten — 2015-05-13
95 % av de kontrollerade badplatserna i EU uppfyllde minimikraven på vattenkvalitet 2014. Vattenkvaliteten är utmärkt på 83 % av platserna, vilket innebär en ökning med nästan 1 procentenhet jämfört med 2013.
Press Release Europas miljö 2015 – framtidens välstånd är beroende av modigare steg inom politik, kunskap, investeringar och innovation — 2015-02-23
Europas miljö- och klimatpolitik har lett till betydande vinster, förbättrat miljön och livskvaliteten och samtidigt drivit på innovation, ökad sysselsättning och tillväxt. Trots dessa framsteg står Europa fortfarande inför en rad svårlösta och växande miljöutmaningar. För att möta utmaningarna kommer det att krävas genomgående förändringar av de produktions- och konsumtionsmönster som ligger till grund för miljöproblemen.
Press Release Octet Stream Utmärkt vattenkvalitet vid de flesta badplatser i Europa — 2014-05-23
Vattnet på Europas stränder, floder och sjöar var i allmänhet av hög kvalitet under 2013, med mer än 95 % av badplatserna uppfyller minimikraven. Resultatet visar att vattnet vid kusterna var något bättre än i inlandet.
Press Release Europas badvatten blir allt renare — 2013-05-21
Nittiofyra procent av Europeiska unionens badplatser uppfyller minimikraven på vattenkvalitet, enligt Europeiska miljöbyråns årliga rapport om kvaliteten på EU:s badvatten. Vid 78 5 av badplatserna är kvaliteten utomordentlig och nästan 2 % fler badplatser uppfyller minimikraven än förra året.
Press Release Trafikföroreningarna är fortfarande skadliga för hälsan på många håll i Europa — 2012-11-26
Transporterna i Europa ansvarar för skadliga nivåer av luftföroreningar och en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. Många av de miljöproblem som blivit följden kan lösas genom att arbeta hårdare för att uppfylla nya EU-mål, enligt den senaste rapporten från Europeiska miljöbyrån.
Press Release Octet Stream Klimatförändringen märks i hela Europa och behovet av anpassning är överhängande — 2012-11-20
Klimatförändringen berör alla regioner i Europa med konsekvenser av många olika slag för samhället och miljön. Enligt den senaste analysen som Europeiska miljöbyrån offentliggjorde i dag kan vi vänta oss ytterligare effekter i framtiden som kan leda till höga skadekostnader.
Press Release Många EU-invånare utsätts fortfarande för skadliga luftföroreningar — 2012-09-24
Nästan en tredjedel av EU:s stadsbefolkning utsätts för koncentrationer av luftburna partiklar som överskrider gränsvärdena. Partiklar hör till de viktigaste föroreningarna om man går efter vilken skada de gör på människors hälsa om de tränger in i de känsliga delarna av vårt andningssystem. Under de senaste årtiondena har EU gjort framsteg med att minska sådana luftföroreningar som leder till försurning, men en ny rapport som i dag lades fram av Europeiska miljöbyrån visar att man på många håll i Europa fortfarande har problem med för höga partikelkoncentrationer i utomhusluften och med marknära ozon.
Press Release Octet Stream Rent vatten i de flesta semesterdestinationerna i EU — 2012-05-22
Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar: 92,1 % av Europeiska unionens badvatten uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet. Hit hör till och med Serpentine Lake i London, där flera olympiska tävlingar kommer att gå av stapeln, bland annat maratonsimmet i öppet vatten och simgrenen av triathlon.
Press Release Octet Stream Den europeiska transportsektorn måste anstränga sig för att uppfylla målen — 2011-11-08
Utsläppen av luftföroreningar från transporter minskade år 2009 enligt den senaste årliga rapporten från Europeiska miljöbyrån om utsläpp från transporter. Minskningen kan dock vara en tillfällig effekt av den ekonomiska nedgången. Transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) analyserar och rapporterar miljöeffekter av transporter. Rapporten baseras, för första gången, på ett stort antal kvantitativa mål som har föreslagits i Europeiska kommissionens Färdplan 2011 (Roadmap 2011) för transporter.
Press Release Övergripande pan-europeisk miljöutvärdering ställer frågan: – Vad vet vi om vatten och grön ekonomi? — 2011-09-08
I dag träffas ministrar i Astana, Kazakstan, för att diskutera vattenfrågor och en grönare ekonomi vid den sjunde ministerkonferensen ”Miljö för Europa” som pågår den 21–23 september 2011. I anslutning till konferensen ger Europeiska miljöbyrån (EEA) ut en innovativ utvärdering av utvärderingsrapporter, med rekommendationer om hur miljöinformation och politiskt beslutsfattande bättre kan anpassas till varandra.
Press Release Miljö: Badvattnet i EU håller fortsatt hög kvalitet — 2011-06-15
Badvattnets kvalitet i Europa försämrades något mellan 2009 och 2010, men generellt sett är kvaliteten fortfarande hög. På mer än nio av tio badplatser uppfyller vattnet minimikraven.
Press Release Miljö: Tack vare nya kartor får vi närbilder av luftföroreningar från diffusa källor — 2011-05-25
Det Europa-omfattande registret har som mål att hjälpa oss européer att aktivt bli engagerade i frågor som rör miljön. De nya online-kartor som offentliggjordes idag av EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, i nära samarbete med gemensamma forskningscentrumet som är kommissionens interna avdelning för vetenskap och forskning, gör det möjligt för EU:s invånare att för första gången exakt lokalisera de viktigaste diffusa källorna till luftföroreningar, t.ex. transport och luftfart. Den nya uppsättningen med 32 kartor visar var utsläppen av vissa föroreningar som kväveoxider och partikelemissioner görs. Kartorna kompletterar de existerande uppgifterna om utsläpp från enskilda industrianläggningar i det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.
Press Release Octet Stream Fjärilar eller företagande – Europa rymmer både och! — 2010-11-18
Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggör idag sin fjärde rapport i serien Miljön i Europa – tillstånd och utblick (SOER2010) – en djupgående granskning av hur och varför miljön i Europa förändras och hur vi hanterar förändringarna. Rapportens slutsats är att en helt integrerad strategi för att göra den europeiska ekonomin resurseffektiv och miljöanpassad inte bara skulle ge en friskare miljö utan dessutom skulle stimulera välståndet och den sociala sammanhållningen.
Press Release EU:s badvatten har fortfarande hög kvalitet — 2010-06-09
Rent badvatten är nödvändigt för viktiga ekonomiska sektorer som turism och för växt- och djurlivet. Den årliga badvattenrapporten som presenterades av Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån visar att 96 % av havsvattenbadplatserna och 90 % av badplatserna i sjöar och floder uppfyllde minimikraven 2009. I rapporten anges också var man kan få detaljerad och uppdaterad information om badplatser.
Press Release Har Europas transportsektor blivit miljövänligare? Delvis. — 2010-04-20
Den tekniska utvecklingen ger oss renare fordon, men samtidigt transporteras allt fler passagerare och varor allt längre sträckor. Därmed motverkas effektivitetsvinsterna. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA), som grundas på en analys av långsiktiga trender, ställs krav på en tydlig vision och kraftfulla åtgärder för Europas transportsystem fram till år 2050.
Press Release Klimatet, mångfalden och människan — 2010-03-18
Europeiska miljöbyråns Miljösignaler 2010: berättelser om människor och deras miljö
Press Release Föroreningar: nytt europeiskt register ger allmänheten tillgång till information om utsläpp från europeisk industri — 2009-11-09
Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån lanserade idag ett nytt omfattande europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar. I registret ingår information om utsläpp och föroreningar i luft, vatten och på land, orsakade av industrianläggningar över hela Europa. Det innehåller uppgifter om 91 ämnen och omfattar över 24 000 anläggningar inom 65 näringsgrenar. Registret ger även kompletterande information, t.ex. avseende mängd och typ av avfall som överförs från industrin till företag för avfallshantering både inom och utanför varje land.
Press Release Förbättrad badvattenkvalitet i EU — 2009-05-27
Den årliga badvattenrapport som EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån lägger fram i dag visar att en stor majoritet av badplatserna i EU uppfyllde gemenskapens hygiennormer under 2008. Under den badsäsongen uppfyllde omkring 96 % av havsbadplatserna och 92 % av badplatserna vid vattendrag och sjöar de lägsta kvalitetskraven. Genom rapporten ges viktig information om vattenkvaliteten till de miljontals människor som varje sommar besöker Europas stränder.
Press Release Europa måste styra transportpolitiken i rätt riktning — 2009-03-26
Transportsektorn fortsätter att i orimlig grad bidra till utsläpp av växthusgaser, dålig luftkvalitet och buller och innebär fortfarande att de minst effektiva sätten för förflyttning av personer och varor används.
Press Release Octet Stream Torka och överutnyttjande av vattenresurserna i Europa — 2009-03-05
Från golfbanor till böcker, från olivolja till vaccinationer – alla varor och tjänster som vi använder och många av de saker vi gör varje dag kräver en livsviktig resurs: vatten. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) bekräftas att vattenanvändningen är ohållbar på många håll i Europa. I rapporten lämnar miljöbyrån rekommendationer om en ny strategi för förvaltning av vattenresurserna.
Nyheter Miljöskatt på krossmaterial inom EU: på väg mot en hållbar byggsektor — 2008-06-27
Miljöskatter på byggmaterial kan vara avgörande för att uppnå hållbarhet inom byggsektorn, enligt en rapport som idag överlämnas av Europeiska miljöbyrån. Studien granskar skattesystemen för utvinningsverksamheter i Sverige, Tjeckien, Italien och Storbritannien. Branschen i fråga omsätter 15,2 miljarder euro i arbetet med att framställa nödvändiga material för byggsektorn. Den bidrar därmed på ett avgörande sätt till Europas ekonomi, där 3 miljarder ton sand, grus och sten förs ut på marknaden varje år. 1)
Nyheter Försvara miljön som hemlig agent i en tecknad serie — 2008-04-30
Nu kan barnen lära sig att skydda miljön på olika sätt medan de jagar miljöbovar på Europeiska miljöbyråns nya webbplats Eco Agents, som finns på 24 språk.
Press Release EU lyckas inte minska utsläppen från transporter: dramatiska förbättringar och tydliga mål krävs — 2008-02-19
EU:s transportsektor måste vidta kraftfulla åtgärder för att EU ska nå sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån i en ny rapport.
Press Release Octet Stream En sund miljö i hela Europa kräver gemensamma satsningar från ministrarna — 2007-09-28
Miljöpolitiken i hela Europaområdet hämmas av brister i informationsspridning och genomförande, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som släpps i dag.
Press Release EU:s utsläpp av växthusgaser minskade 2005 — 2007-06-13
Utsläppen av växthusgaser minskade mellan 2004 och 2005. Detta enligt EU:s årliga inventeringsrapport över växthusgaser som sammanställs av Europeiska miljöbyrån (EEA) i Köpenhamn.
Press Release chemical/x-genbank Transportsektorn — sämst i Kyotoklassen igen — 2007-02-22
Utsläppen av växthusgaser från transporter är fortfarande ett av de största hindren för att EU ska nå sitt klimatmål enligt Kyotoavtalet. Men hindret kan övervinnas. Detta enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn som släpptes i dag.
Press Release Städernas ökande utbredning - Europas glömda miljöutmaning — 2006-11-22
Det krävs en EU-strategi med riktlinjer för en effektiv stadsplanering
Press Release Nytt webbaserat system för att övervaka luftföroreningar — 2006-07-18
Ozone Web är ett nytt Internetverktyg som i dag lanseras i Köpenhamn av Europeiska miljöbyrån (EEA). Tack vare detta verktyg kan allmänheten nu för första gången kontrollera och följa halterna av marknära ozon över hela Europa.
Press Release Europas kustområden har snart nått den punkt där miljöskadorna inte längre kan repareras — 2006-07-03
I rapporten “The changing face of Europe's coastal areas" varnar man för att den allt intensivare användningen av kuststräckorna hotar att förstöra den känsliga balansen i kustnära ekosystem.
Press Release Europa får det hett om öronen: klimatförändringen ligger högst upp på listan över miljöutmaningar — 2005-11-29
Politiker, företagare och privatpersoner måste agera nu i en rad miljöfrågor eller betala ett högt pris längre fram.
Press Release Gratis datorspel om miljö på 26 språk — 2005-08-25
Spelare i hela Europa kan nu spela ett datorspel och lära sig om miljön på samma gång. Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn lanserar datorspelet Honoloko på 26 språk. Spelet som är gratis finns på Internet.
Press Release Europas miljöframsteg i farozonen beroende på ohållbar ekonomisk verksamhet — 2003-05-12
Tillståndet för miljön i Europa har under det senaste decenniet förbättrats i flera avseenden men många av dessa förbättringar kommer troligen att raderas ut av ekonomiskt tillväxt eftersom regeringarna ännu inte tagit några avgörande steg mot att koppla loss den ekonomiska tillvaxten fran miljöpåverkan.
Press Release Signals 2002 — 2002-05-23
Press Release De senaste miljösignalerna belyser vilka politiska åtgärder som krävs i Europa — 2001-05-29
De politiska åtgärderna måste på ett effektivare sätt påverka såväl tillväxttakten i produktion och konsumtion som utvecklingsmönstret om Europa skall kunna uppnå de uppsatta målen i fråga om miljö och hållbar utveckling.

Permalinks

Dokumentåtgärder