nästa
föregående
poster

Press Release

Utmärkt vattenkvalitet vid de flesta badplatser i Europa

Ändra språk
Press Release Publicerad 2014-05-23 Senast ändrad 2016-06-03
Vattnet på Europas stränder, floder och sjöar var i allmänhet av hög kvalitet under 2013, med mer än 95 % av badplatserna uppfyller minimikraven. Resultatet visar att vattnet vid kusterna var något bättre än i inlandet.

Vi släpper inte längre ut så stora mängder avloppsvatten direkt i vattnet. Dagens utmaning kommer från kortvariga föroreningsbelastningar under kraftiga regn och översvämningar.

Hans Bruyninckx, vd på Europeiska miljöbyrån

Alla badplatser i Cypern och Luxemburg fick klassificeringen "utmärkt". De följs av Malta (99 % utmärkt), Kroatien (95 %) och Grekland (93 %). I andra änden av skalan finns de medlemsländer som hade den högsta andelen badplatser med klassificeringen "dåligt". Dessa är Estland (6 %), Nederländerna (5 %), Belgien (4 %), Frankrike (3 %), Spanien (3 %) och Irland (3 %).

Den årliga badvattenrapporten från Europeiska miljöbyrån visar vattenkvaliteten vid 22 000 badplatser i hela EU, Schweiz och för första gången Albanien. Tillsammans med rapporten offentliggör Europeiska miljöbyrån även en interaktiv karta som visar hur varje badplats låg till under 2013.

Det är bra att kvaliteten på Europas badvatten fortsätter att hålla hög standard, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Men vi har inte råd att känna oss nöjda när det handlar om en sådan värdefull resurs som vatten.  Vi måste fortsätta att se till att badvatten, dricksvatten och akvatiska ekosystem skyddas fullt ut.

Europas badvatten har förbättrats under de senaste två årtiondena, säger Hans Bruyninckx, vd på Europeiska miljöbyrån. Vi släpper inte längre ut så stora mängder avloppsvatten direkt i vattnet. Dagens utmaning kommer från kortvariga föroreningsbelastningar under kraftiga regn och översvämningar. Detta kan översvämma avloppssystem och spola med fekala bakterier från jordbruksmark ut i floderna och havet.

Lokala myndigheter övervakar proven från de lokala stränderna genom att samla in prover under våren och hela badsäsongen. Badvatten kan klassificeras som "utmärkt", "bra", "tillfredsställande" eller "dåligt". Bedömningen baseras på nivåerna för två typer av bakterier som anger föroreningar från avloppsvatten eller boskap. Dessa bakterier kan orsaka sjukdom (kräkningar och diarré) vid förtäring.

I klassificeringen av badvatten ingår inte skräp, föroreningar och andra aspekter som skadar den naturliga miljön. De flesta badplatserna är rena nog för att skydda människors hälsa, men många av ekosystemen i Europas vatten är i mycket dåligt skick. Detta är uppenbart i Europas hav.En färsk bedömning visar att Europas marina ekosystem hotas av klimatförändring, förorening, överfiske och försurning. Många av dessa påfrestningar kommer att öka.

Badvatten: viktigaste resultat

  • Mer än 95 % av badplatserna uppfyllde minimikraven och 83 % uppfyllde den strängare nivån "utmärkt".  Endast 2 % var "dåliga".
  • Andelen badplatser som klarade minimikraven under 2013 var ungefär densamma som 2012. Andelen badplatser med klassificeringen "utmärkt" ökade från 79 % under 2012 till 83 % under 2013.
  • Vid havsstränder var vattenkvaliteten något bättre då 85 % av badplatserna klassificerades som utmärkta. Samtliga havsbad i Slovenien och Cypern klassificerades som utmärkta.
  • Kvaliteten på sötvattensbadvatten tycks ha varit något lägre än genomsnittet. Luxemburg var det enda land som fick klassificeringen "utmärkt" för alla sötvattensbad, med Danmark tätt efter med 94 % "utmärkt".  Tyskland uppnådde utmärkt kvalitet med 92 % av nästan 2 000 sötvattensbad.

Ytterligare upplysningar finns här

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder