nästa
föregående
poster

Nyheter

Miljöskatt på krossmaterial inom EU: på väg mot en hållbar byggsektor

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2008-06-27 Senast ändrad 2016-06-21
Miljöskatter på byggmaterial kan vara avgörande för att uppnå hållbarhet inom byggsektorn, enligt en rapport som idag överlämnas av Europeiska miljöbyrån. Studien granskar skattesystemen för utvinningsverksamheter i Sverige, Tjeckien, Italien och Storbritannien. Branschen i fråga omsätter 15,2 miljarder euro i arbetet med att framställa nödvändiga material för byggsektorn. Den bidrar därmed på ett avgörande sätt till Europas ekonomi, där 3 miljarder ton sand, grus och sten förs ut på marknaden varje år. 1)

Gruvverksamheter har betydande påverkan på miljön, i och med att material utvinns direkt från marken i stenbrott och grustag, såsom gruvor eller dagbrott. Ännu viktigare är att utvinningen av krossmaterial kan avsevärt förändra landskapet och påverka tillgången på grundvatten. Verksamheten påverkar också energiförbrukningen när materialen utvinns och transporteras.

Studien slår fast att det finns en möjlighet att utvidga beskattningen inom naturresurshantering till andra sektorer, men visar samtidigt att de fyra länder som studerats i rapporten har uppnått blandade resultat. Italien och Tjeckien visade svaga tecken på landskapsförbättring i samband med införandet av skatten, medan Sverige har lyckats minska efterfrågan på naturgrus – en ovärderlig resurs för att säkerställa grundvattnets kvalitet.

Rapporten, som överlämnades idag vid den 16:e årliga konferensen för EAERE (European Association of Environmental and Resource Economists) i Göteborg, visar även att skatter kan uppmuntra till innovation och stödja forskning och utveckling i ett försök att balansera ekonomisk tillväxt med skydd av miljö och hälsa.

Rapporten visar att miljöskattesystemet har bidragit till en ökad kvalitet och tillförlitlighet av de data som produceras om utvinningen, data som sedan kan användas för att främja förändringar inom gruvdriftsverksamheten. I Storbritannien ger t.ex. skatten på råmaterial inom byggsektorn denna ett förbättrat självförtroende vid upphandling av material, eftersom en del av  intäkterna från avgifterna har använts till att stödja utvecklingen av kvalitetsnormer för återvunnet krossmaterial.

Skatter fungerar bättre i ett åtgärdspaket

Andra problem som lyfts fram i rapporten Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock extraction in selected EU countries är bl.a. behovet att undvika skillnader i skattesystemen mellan länderna. Studien betonar att samordning är nödvändigt för att förhindra att utvinningen överbelastas i regioner med lägre eller inga skattesystem. Dessutom fastställer rapporten att skatter behöver användas som del av ett åtgärdspaket, för att effektivisera förbättringen av miljön.

EEA har de senaste åren publicerat flera rapporter om insatta åtgärders effektivitet och har allt mer involverats i arbetet med att utforska  sambandet mellan samhällets behov och de resultat som åtgärderna slutligen leder till.

Mer information

 

 

1) Enligt Eurostat uppgick bruttoförädlingsvärdet för utvinningsbranschen, undantaget bränsle, i EU-27 till 15,2 miljarder euro 2003. Bruttoförädlingsvärdet är skillnaden mellan produktion och halvfabrikatsförbrukning för en viss sektor/bransch. Detta är skillnaden mellan värdet på framställda varor och tjänster och kostnaden för råmaterial och andra insatsvaror som används vid framställningen.

 


 

Permalinks

Dokumentåtgärder