nästa
föregående
poster

Press Release

EU lyckas inte minska utsläppen från transporter: dramatiska förbättringar och tydliga mål krävs

Ändra språk
Press Release Publicerad 2008-02-19 Senast ändrad 2016-06-03
EU:s transportsektor måste vidta kraftfulla åtgärder för att EU ska nå sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån i en ny rapport.

När antalet passagerare stiger och godstransporterna ökar snabbare än tillväxten i ekonomin, blir transportsektorn mindre effektiv - trots tekniska framsteg. I rapporten Climate for transport change uppmanas politiska beslutsfattare att sätta upp krävande men realistiska mål för transportsektorn samtidigt som man på ett ”seriöst och förutsättningslöst sätt” försöker lösa problemet med ökande efterfrågan på transporter.

– Jag är övertygad om att vi kan begränsa de stadigt ökande utsläppen från transportsektorn, säger Europeiska miljöbyråns verkställande direktör, professor Jacqueline McGlade. Den kraftiga ökningen av transporter för med sig alltför många problem som berör oss alla, till exempel buller och luftföroreningar. Transporterna orsakar också allvarliga skador på den biologiska mångfalden i Europa.

– EU:s transportpolitik måste ta itu med dessa ökade utsläpp, fortsätter Jacqueline McGlade. Om transporter, och särskilt vägtransporter, hade följt utvecklingen i övriga samhällssektorer, kunde vi ha visat internationellt ledarskap genom att för flera år sedan ha nått våra Kyoto-mål för utsläpp av växthusgaser.

Rapporten läggs fram i Bryssel i dag inför Europaparlamentets utskott för klimatförändringar. Den går betydligt längre än till att enbart redovisa siffror på utsläpp från transportsektorn och betonar att frågor som rör markanvändning och transporter bör integreras i stadsplaneringen. I EU-15 svarar städerna för grovt räknat 80 procent av de samhällsekonomiska kostnaderna till följd av trafikstockningar, inklusive förlorad arbetstid.

– När det gäller kampen mot global uppvärmning och koldioxidutsläpp har transportsektorn alltför länge åkt snålskjuts på andra sektorer, säger Jacqueline McGlade. Myndigheter och allmänheten måste omvärdera sin syn på transportpolitiken radikalt, om så bara av rent egoistiska skäl för att skydda sin hälsa. Vi kan inte fortsätta att ge ineffektiva transportmedel särskilda förmåner.

Av EEA:s rapport framgår att biltillverkarnas frivilliga åtaganden för att förbättra bränsleeffektiviteten inte har givit tillräckliga resultat. Dessutom har beläggningsgraden för privatbilar gradvis sjunkit. Cirka 12 procent av de totala koldioxidutsläppen i EU kommer från personbilarnas bränsleförbrukning.

Utsläpp från internationella flyg- och sjötransporter ingår inte i åtagandet inom ramen för Kyotoprotokollet, vilket delvis beror på svårigheterna att hänföra utsläppen till ett särskilt land.

Bakgrunden till rapporten

Rapporten Climate for a transport change är den årliga publikationen från miljöbyråns transport- och miljörapporteringsmekanism TERM. TERM övervakar framsteg och effektivitet i arbetet för att integrera strategier för transport och miljö.

Rapporten är avsedd att omfatta alla miljöbyråns medlemsländer.

EU-27: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.

Europeiska miljöbyråns medlemsländer: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.

Om Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån har sitt kontor i Köpenhamn. Byrån strävar efter att bidra till att miljön i Europa förbättras avsevärt och på ett mätbart sätt. Detta ska uppnås genom att byrån förser beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målgruppsanpassad, relevant och tillförlitlig information.

Kontakt

För medieförfrågningar

Òscar Romero Sanchez
Pressekreterare

Tfn (45) 33 36 72 07
Mobiltfn (45) 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Chef för kommunikation och interna ärenden

Tfn (45) 33 36 71 60
Mobiltfn (45) 51 33 22 43

Permalinks

Dokumentåtgärder