další
předchozí
položky

Press Release

EU se nedaří omezit emise z dopravy: je třeba dosáhnout výrazných zlepšení a stanovit jasné cíle

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 28.02.2008 Poslední změna 03.06.2016
Odvětví dopravy v EU musí uplatňovat přísná opatření, aby pomohlo Evropě naplnit její cíle v oblasti emisí skleníkových plynů, uvádí se v nové zprávě zveřejněné Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Neustále rostoucí objem osobní dopravy a tempo růstu nákladní dopravy převyšující tempo růstu ekonomiky jako celku způsobuje, že pohyb zboží je navzdory technologickému pokroku méně efektivní. Studie Klima pro změny v dopravě (Climate for transport change) naléhá na tvůrce politik, aby stanovili pro toto odvětví náročné, ale realistické cíle, které by zároveň řešily otázku poptávky po přepravě „seriózním a nestranným způsobem“.

„Jsem přesvědčena, že spirálovitý růst emisí z odvětví dopravy můžeme omezit,“ říká profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka EEA. „Živelný růst dopravních činností s sebou přináší příliš mnoho průvodních jevů, které se týkají nás všech, jako je hluk a znečištění ovzduší. Vážně také poškozuje biologickou rozmanitost v Evropě.“

„Dopravní politika EU musí na tento růst emisí reagovat,“ říká profesorka McGladeová. „Pokud by doprava, a zejména silniční doprava, sledovala trendy jiných hospodářských odvětví, mohli jsme již před několika lety prokázat naši vedoucí roli v mezinárodním měřítku naplněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, stanovených v Kjótském protokole.“

Zpráva, která byla dnes v Bruselu předložena výboru Evropského parlamentu pro změnu klimatu, není pouhým shrnutím údajů o emisích z odvětví dopravy, ale vyzývá rovněž k tomu, aby do územního plánování bylo zařazeno využití půdy a doprava. V zemích EU-15 jsou města odpovědná zhruba za 80 % nákladů vzniklých z dopravního přetížení, a to včetně ztráty pracovních hodin.

„Doprava se dlouho v boji proti globálnímu oteplování a emisím uhlíku pouze „vezla“. Vlády a občané musí radikálně přehodnotit svůj přístup k dopravní politice — pokud pro nic jiného, tak ve vlastním zájmu kvůli ochraně zdraví. Nemůžeme nadále poskytovat výhody méně efektivním druhům dopravy,“ říká profesorka McGladeová.

Studie zahrnující všechny země EU odhaluje, že dobrovolný závazek výrobců automobilů zvýšit efektivnost vozidel nepřinesl dostatečné zlepšení. Obsazenost soukromých vozidel se navíc postupně snižuje. Přibližně 12 % celkových emisí CO2 v EU pochází z pohonných hmot osobních automobilů.

Mezinárodní letecká a námořní doprava do závazků z Kjóta zahrnuta není; částečným důvodem jsou obtíže při přidělování povolené výše emisí konkrétním zemím.

Technické informace o zprávě

Zpráva Klima pro změny v dopravě je výroční zprávou Mechanismu EEA pro podávání zpráv o dopravě a životním prostředí (TERM), který monitoruje pokrok a efektivnost snah týkajících se integrace strategií v oblasti dopravy a životního prostředí.

Cílem zprávy je pokrýt všechny členské státy EEA.

EU-27: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

Členské země EEA: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.

O Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Cílem agentury je pomáhat při dosahování významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě tím, že bude poskytovat tvůrcům politik a veřejnosti včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace.

Kontaktní informace

Kontaktní osoby pro média

Òscar Romero Sanchez
tiskový mluvčí

Telefon: +45 33 36 72 07
Mobilní telefon: +45 23 68 36 71
E-mail: Oscar.Romero@eea.europa.eu

Marion Hannerup
vedoucí oddělení komunikace a organizačních záležitostí

Telefon: +45 33 36 71 60
Mobilní telefon: +45 51 33 22 43

 

Permalinks

Akce dokumentů