nästa
föregående
poster

Nyheter

EU:s växthusgasutsläpp minskade förra året, men det krävs fortfarande ökade insatser för att uppnå de ambitiösa målen för 2030

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2023-12-22 Senast ändrad 2024-01-22
5 min read
Photo: © Nikolaus Spannbauer, Well with Nature /EEA
Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent i hela EU förra året jämfört med 2021 års nivåer, enligt uppskattningar i Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport ”Trends and Projections” som publicerades idag. Trots de framsteg som gjorts i fråga om minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet, varnar man i rapporten för att det finns ett akut behov av snabbare åtgärder för att uppfylla EU:s ambitiösa klimat- och energimål.

Nu när merparten av EU:s klimat- och energilagstiftning inom ramen för ”55 %-paketet” har införts arbetar EU och dess medlemsstater för att uppnå målen, enligt rapporten Trends and projections in Europe 2023, (trender och prognoser i Europa 2023) där de framsteg som gjorts beskrivs.

I takt med att växthusgasutsläppen återgick till en nedåtgående trend efter 2021 års återhämtning från covid-19-pandemin rapporterade medlemsstaterna också en högre ambitionsnivå för minskningar fram till 2030 och tusentals nationella strategier och åtgärder för att uppnå klimat- och energimålen. Rapporten belyser vissa uppmuntrande tecken på framsteg, men betonar också att insatserna åtminstone måste fördubblas för att uppnå de ambitiösa mål som fastställts för slutet av detta årtionde.

 

Klimat- och energiutveckling fram till 2030

EU har minskat nettoutsläppen av växthusgaser, inklusive internationell luftfart, med 31 procent jämfört med 1990 års nivåer, samtidigt som ekonomisk tillväxt främjas. Mot bakgrund av de kraftigt stigande naturgaspriserna minskade växthusgasutsläppen under 2022 med 2 procent till följd av betydande minskningar inom byggnads- och industrisektorn, medan utsläppen från energiförsörjning och transporter ökade.

För att uppnå utsläppsminskningsmålet för 2030 måste takten för de årliga minskningarna av växthusgasutsläppen i Europa mer än fördubblas jämfört med de årliga framstegen sedan 2005, säger Europeiska miljöbyrån i sin rapport. Snabbare minskningar behövs särskilt för utsläpp från vägtransporter, byggnader, jordbruk, avfall och små industrier, som alla omfattas av förordningen om ansvarsfördelning. Minskningen av energiförbrukningen och tillväxten av förnybar energi måste ske ännu snabbare för att uppnå de mål för 2030 som ingår i de nyligen antagna direktiven om energieffektivitet och förnybar energi.

Samtidigt visar rapporten märkbara framsteg på särskilda områden. Vind och sol hade en blygsam närvaro i 2005 års elsektor, men deras uppskattade andel av elproduktionen överskred 20 procent under 2022. Den senaste tidens utbyggnad av solenergi var särskilt anmärkningsvärd eftersom den ökade med 28 procent under 2022. I rapporten noteras också en anmärkningsvärd ökning i försäljningen av värmepumpar under 2022 och den ökande andelen elfordon, som stod för 22 procent av den totala försäljningen av nya bilar förra året.

I mars 2023 rapporterade medlemsstaterna mer än 3 000 strategier och åtgärder för att uppnå energi- och klimatmålen. De beräknar att åtgärder som redan vidtagits i hela Europa skulle leda till en minskning på 43 procent fram till 2030 för de totala nettoutsläppen av växthusgaser inklusive internationell luftfart, medan ytterligare åtgärder som för närvarande planeras skulle öka minskningarna till 48 procent. Förra året beräknade medlemsstaterna endast denna minskning till totalt 41 procent, vilket tyder på en gemensam ökning av ambitionsnivån i hela Europa under det senaste året. Detta kommer dock fortfarande att lämna en lucka på sju procentenheter för EU:s klimatmål på 55 procent för 2030.


Efter 2030

Efter 2030 är klyftan mellan den förväntade effekten av strategier och åtgärder och målen större, enligt Europeiska miljöbyråns rapport. Byrån varnar för att möjligheten att införa rätt beslut och teknik är begränsad, vilket gör det nödvändigt att ta hänsyn till klimatneutralitet i strategier som rör många sektorer. I rapporten betonas särskilt att det finns ett akut behov av att påskynda insatserna inom transport och jordbruk fram till 2050, som hittills har släpat efter andra sektorer när det gäller att minska utsläppen. Det avgörande bidraget som består i att öka kapaciteten för koldioxidupptag inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk nämns också.

Uppdateringen av medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner, där utkast som lämnats in sedan sommaren 2023 och de slutliga uppdaterade planerna förväntas vara klara senast den 30 juni 2024, ger medlemsstaterna möjlighet att fastställa starkare strategier och åtgärder och höja ambitionsnivåerna. I rapporten sägs att uppdateringen av dessa planer, tillsammans med ett snabbt genomförande av åtgärder som antagits på EU-nivå, är viktiga faktorer för att uppnå målen.


Miljöbyråns stöd till lägesrapporteringen om EU:s klimatlagstiftning

Europeiska miljöbyrån inleder samtidigt sin lägesrapport om rapporterade nationella anpassningsåtgärder under 2023, där det aktuella läget för den nationella anpassningspolitiken visas. Båda offentliggörs samtidigt inom ramen för EU:s lägesbedömning av klimatlagstiftningen, där både begränsnings- och anpassningsinsatser i EU:s medlemsstater granskas.

 

 

Do you want to know more about the EU's progress towards its 2030 climate and energy goals?

Explore our Climate and Energy platform

© Image by Manh Ngoc Nguyen, Well with Nature /EEA

 

EEA's climate and energy package

Updated climate and energy indicators:

Datasets:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage